نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سیداحمد مقایسه‌ی یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دو زبانه با دانش‌آموزان یک زبانه [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 164-148]
 • اعتمادی، عذرا مقایسه‌ی یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دو زبانه با دانش‌آموزان یک زبانه [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 164-148]
 • افکانه، صغری بررسی روش های برترتدریس درفرآیند«یاددهی- یادگیری»وتأثیرآن برمطالعه کتاب های غیردرسی دانشجویان دانشگا ه آزاداسلامی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 47-29]

ب

 • بیرجندی، پرویز بررسی و ارزشیابی کمی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 58-37]
 • بهاری، سیف‎اله رابطه ویژگی‎های شخصیتی، سبک‎های دلبستگی با خطرجویی در جوانان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 45-29]
 • بهاری، سیف اله بررسی تاثیر جو روانی- اجتماعی کلای به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان کاشان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 82-63]
 • بهاری، سیف اله رابطه بین هویت فردی ،سبک های دلبستگی بابهزیستی روان شناختی درجوانان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 65-49]

پ

 • پاشاشریفی،  حسن مقایسه سطح دانش فراشناختی حل مسأله دانش آموزان دوره ی ابتدایی به تفکیک سطح پیشرفت تحصیلی ،پایه ی تحصیلی وجنسیت [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 132-118]
 • پاشا شریفی، حسن ارائه مدل مناسب برای بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 136-109]

ت

 • تاری، غفار بررسی سطح یادگیرنده بودن، بالندگی سازمانی و رابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 92-65]
 • تقی زاده، هوشنگ بررسی سطح یادگیرنده بودن، بالندگی سازمانی و رابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 92-65]

ح

 • حیدری، مرضیه بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان آباده [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 44-29]
 • حسومی، طاهره بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‎یابی پژوهشگران فناوری نانو [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 132-118]

خ

 • خونمری، فاطمه نقش باورها و آگاهی فراشناختی در استفاده از راهبردهای مهارت خواندن در میان دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 140-111]

د

 • دری کفرانی، جعفر تنوع بازخورد در میان تکالیف نوشتاری زبان آموزان درایران [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 187-165]
 • دمرچیلی، فریبا بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‎های آزاد اسلامی استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 62-45]

ر

 • رجایی پور، سعید بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان آباده [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 44-29]
 • رسولی آزاد، محمدرحیم طرح پیشنهادی ایجادنظام امانت بین کتابخانه ای درکتابخانه های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 115-93]
 • رسولی نژاد، عبدالحسین بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‎های آزاد اسلامی استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 62-45]

س

 • سهرابی، احمد مقایسه‌ی یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دو زبانه با دانش‌آموزان یک زبانه [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 164-148]

ش

 • شیرخانی، محمد رابطه ویژگی‎های شخصیتی، سبک‎های دلبستگی با خطرجویی در جوانان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 45-29]
 • شفیع آبادی، عبدالله بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به‎صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش‎آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 157-134]
 • شُکرزاده، شهره ویژگی‌های مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از دیدگاه دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 101-83]
 • شهرکی پور، حسن بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 62-47]

ص

 • صالحی، محمد مقایسه هنجار استراتژی‌های مطالعه و یادگیری (LASSI) و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 81-63]

ع

 • عباباف، زهره مقایسه سطح دانش فراشناختی حل مسأله دانش آموزان دوره ی ابتدایی به تفکیک سطح پیشرفت تحصیلی ،پایه ی تحصیلی وجنسیت [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 132-118]
 • عباداتی، نرجس بررسی موانع جنسیتی در کسب جایگاه شغلی و مدیریتی از دیدگاه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 168-153]
 • عطوفی سلمانی، محمدرضا بررسی تاثیر جو روانی- اجتماعی کلای به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان کاشان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 82-63]
 • عنایتی، ترانه مقایسه هنجار استراتژی‌های مطالعه و یادگیری (LASSI) و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 81-63]

غ

 • غلامی توران پشتی، مرضیه رابطه ی کمرویی و پیشرفت تحصیلی در یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان پسرشرکت کننده در آموزشگاه های زبان کانون [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 146-134]

ف

 • فاطمی پور، حمید رضا اثربخشی ابزارهای مورد استفاده در یاددهی اندیشه ورز در آموزش زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 90-73]
 • فرکیش، چه گور رابطه بین هویت فردی ،سبک های دلبستگی بابهزیستی روان شناختی درجوانان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 65-49]

ق

 • قائدی، یحیی بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به‎صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش‎آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 157-134]
 • قائد‎محمدی، محمد‎جواد تعهد سازمانی مدیران و مؤلفه‎های آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 28-11]

ک

 • کامکاری، کامبیز ویژگی‌های مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از دیدگاه دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 101-83]
 • کرامتی، مهین بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 62-47]
 • کریم زاده، صمد رابطه ی کمرویی و پیشرفت تحصیلی در یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان پسرشرکت کننده در آموزشگاه های زبان کانون [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 146-134]
 • کریم زاده، صمد بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 62-47]
 • کفاشی، مجید نقش آموزش در رونق صنعت جهانگردی و رضایت جهانگرد در ایران [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 164-141]
 • کفاشی، مجید  تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان گرایش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعالیت‎های پژوهشی در سال 1388 [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 108-83]
 • کوچکی، ابوالقاسم بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‎یابی پژوهشگران فناوری نانو [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 132-118]
 • کیومرثی، فیروز ویژگی‌های مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از دیدگاه دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 101-83]

گ

 • گودرزی ملایری، بهزاد بررسی تاثیر جو روانی- اجتماعی کلای به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان کاشان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 82-63]

م

 • محمدی، مجتبی ارتباط به‎کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی به‎عنوان یک زبان خارجی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 116-104]
 • محمدی، مجتبی میزان روایی پیش بینی آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی: آیا پذیرش یعنی موفقیت تحصیلی؟ [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 72-59]
 • مهربان جوبنی، سحر بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‎یابی پژوهشگران فناوری نانو [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 132-118]
 • موسوی، فرانک ارائه مدل مناسب برای بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 136-109]

ن

 • ناظم، فتاح تعهد سازمانی مدیران و مؤلفه‎های آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 28-11]
 • ناظم، فتاح سبک تفکر مدیران و مولفه های آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 27-11]
 • ناظم، فتاح محیط روان‏شناختی و مؤلفه‏های آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 28-11]
 • ناظم، فتاح الگوی ریاضی پیش بینی بهره وری مدیران بر اساس فضای سازمانی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 36-11]
 • نامدارپور، فهیمه بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت‎های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 152-137]
 • نصرتی نیا، مانیا بررسی و ارزشیابی کمی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 58-37]
 • نعمتی، مجید تنوع بازخورد در میان تکالیف نوشتاری زبان آموزان درایران [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 187-165]

و

 • وحدانی ثانوی، رضا تنوع بازخورد در میان تکالیف نوشتاری زبان آموزان درایران [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 187-165]

ه

 • هاشمی داران، حسن بررسی موانع جنسیتی در کسب جایگاه شغلی و مدیریتی از دیدگاه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 168-153]
 • هدایتی، مهرنوش بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به‎صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش‎آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 157-134]

ی

 • یعقوبی، احمد توانش برخورد لحظه ای با خطا ها و توانش ساختار زبانی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 110-91]
 • یوسفی، ناصر مقایسه‌ی یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دو زبانه با دانش‌آموزان یک زبانه [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 164-148]
 • یونسی، غلامرضا بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به‎صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش‎آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 157-134]