نمایه نویسندگان

پ

  • پاشا شریفی، حسن مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 42-29]
  • پیرخانی، علی رضا مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 42-29]

ق

  • قائدمحمدی، محمد جواد رابطه بین هوش هیجانی ومدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاداسلامی به منظور ارائه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران براساس هوش هیجانی آنان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 27-1]

م

  • معنوی پور، داوود مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 42-29]

ن

  • ناظم، فتاح رابطه بین هوش هیجانی ومدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاداسلامی به منظور ارائه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران براساس هوش هیجانی آنان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 27-1]