مقایسه رضایت شغلی معلمان مدارس دوره ابتدایی اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز بر اساس منابع قدرت مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده


تحقیق حاضر به مقایسه رضایت شغلی معلمان ابتدایی ناحیه 4 تبریز بر اساس منابع قدرت مدیران مدارس می‌پردازد. از لحاظ هدف، تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز است که تعداد آن ها برابر 701  نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه، از جدول مورگان استفاده شد که برابر 248 نفر بدست آمد و برای انتخاب پاسخگویان، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. از تعداد 248 پرسشنامه‌ توزیع شده، 239 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد و تجزیه و تحلیل بر اساس آن ها صورت پذیرفت. به منظور گردآوری داده‌های موردنیاز، از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا، و پرسشنامه استاندارد منابع قدرت شرایخیم و هینکن استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و بر اساس روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید. نتایج نشان داد میانگین رضایت شغلی معلمان بر اساس منابع قدرت مدیران مدارس متفاوت است و نتایج آزمون پسین LSD نشان دهنده تفاوت میانگین رضایت شغلی پاداش با میانگین رضایت شغلی معلمان بر اساس منبع قدرت تخصص متفاوت است. همچنین میانگین رضایت شغلی معلمان بر اساس منبع قدرت اجبار با منابع قدرت قانون و تخصص متفاوت است. میانگین رضایت شغلی معلمان بر اساس منبع قدرت قانون با میانگین رضایت شغلی معلمان بر اساس منبع قدرت مرجعیت نیز متفاوت است اما با منابع دیگر تفاوتی ندارد. نتیجه دیگری که مشخص است، تفاوت میانگین رضایت شغلی معلمان بر اساس منبع قدرت مرجعیت و تخصص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of teacher's job satisfaction based on principal’s educational power bases in primary schools of Tabriz district 4 in the school year 94-95.

نویسندگان [English]

 • Majid M. Ahmadlu 1
 • Somayeh Rostami 2
چکیده [English]

Abstract
This study compares the primary teachers' job satisfaction District 4 Tabriz based on power bases deals with school principals. In terms of purpose, applied research, in terms of research methods, descriptive survey, and the method of data collection is field. The statistical population included all primary teachers Department of Education District 4 Tabriz is 701 the number of persons. To determine the sample size, Morgan table was used that was equal to 248 and for the selection of respondents, the simple random sampling method was used. Of the 248 questionnaires distributed, 239 were returned completed questionnaires and analysis was performed based on them. To collect the required data, Minnesota job satisfaction questionnaire and hinkin and schriesheim power bases questionnaire were used. SPSS software for data analysis and one-way analysis of variance was used. The result show that job satisfaction average of teachers is different based on school principal’s different bases of power. LSD test results showed that the mean difference in job satisfaction rewarded with an average job satisfaction based on expert power source is different. The average job satisfaction based on coercion power supply with power supplies and specialized law differently. Average job satisfaction, according to a power law with an average job satisfaction based on source power supply authority is different but not different with other sources. The result is another clear difference of job satisfaction based on power supply authority and expertise

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: teachers' job satisfaction
 • principal’s power bases
 • primary schools of Tabriz district 4
 • منابع

  فارسی

  • مجله: اتابک، ع، ر، پورالحسینی، س، خ و کرایی، م، ر. (1393). آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی. کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت.
  • مجله: پورقاز، ع و محمدی، ا. (1390). بررسیرابطهمنابعقدرتمدیرانباویژگیهایشخصیتی کارآفرینیکارکنان.پژوهشهای مدیریت عمومی، شماره 12.
  • کتاب: دلاور، ع (1385)، راهنمای تحقیق و ارزشیابی. انتشارات ارسباران.
  • پایان‌نامه: شاقلی، ر. (1379). مدیریت مشارکتی و رابطه آن با تعهد سازمانی دبیران دبیرستآن های دخترانه دولتی، عادی و نواحی 2و 4 مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.
  • کتاب: شیرازی، ع. (1392). مدیریت آموزشی(تئوری، تحقیق و کاربرد). چاپ دوم، انتشارات مهربان نشر.
  • مجله: صالح‌پور، م. (1383). بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با تعهد سازمانی آن ها در آموزش و پرورش نواحی 6، 7 و 8 مشهد. فصلنامه مدیریت در  آموزش و پرورش، دوره دهم.
  • پایان‌نامه: صحرایی، ف. (1394). تأثیر رهبری توزیعی بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستآن های شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  • مجله: صمدی، پ و صفری اصل شرفخانه، ن. (1393). بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و نواوری معلمان در مدارس متوسطه نظری دخترانه شهر قم. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی.
  • مجله: مصدق راد، ع. (1384). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران و کارایی بیمارستآن های دانشگاه اصفهان.مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، شماره 4.
  • کتاب: میرکمالی، س، م. (1393). رهبری و مدیریت آموزشی. ویرایش سوم، نشر یسطرون،
  • کتاب: هرسی، پال و کنت بلانچارد. (1393). مدیریت رفتار سازمانی(کاربرد منابع انسانی). ترجمه: دکتر علی علاقه‌بند، چاپ سی و نهم. تهران. موسسه انتشارات امیرکبیر.
  • همایش: همتی، ا، رجب‌زاده، ج، عاشوری، ا و عاشوری، ف. (1393). بررسی شیوه های کنترل مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی شهرستان ارومیه. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی.

   

  References

  • Journal: Junaimah, J. See, L, P and Bashawir, A, G. (2015). Effect of Manager’s Bases of Power on Employee’s Job Satisfaction: An Empirical Study of Satisfaction with Supervision, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol.3, Issue.2.
  • Journal: Mengistu, A, G. (2015). The Influence of Leaders' Power Bases on Academic Staffs' Job Satisfaction: The Case of Wolaita Sodo University, international journal of innovative research and development, Vol 4.