بررسی رابطه بین شادکامی و قدرت ریسک مدیران مدارس ابتدایی با خلاقیت آنان در شهرستان شاهین دژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده


این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین شادکامی و قدرت ریسک مدیران مدارس ابتدایی با خلاقیت آنان در شهرستان شاهین دژ در سالتحصیلی 95-1394انجام گرفت. جامعه آماری شامل 85 نفر  مدیر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 70 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه خلاقیت شغلی، احساس شادکامی آرگایل و هیلز و قدرت ریسک اندرستندینک یورسلف استفاده گردید و پایایی آن ها بترتیب837/0، 797/0 و 714/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج پژوهش نشان داد که: بین شادکامی و مولفه های آن (خود پندارنده، رضایت از زندگی، روانی آماده، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناختی، خودکارآمدی و امیدواری) با قدرت ریسک مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان شاهین دژ رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بین شادکامی و مولفه های آن (خود پندارنده، رضایت از زندگی، روانی آماده، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناختی، خودکارآمدی و امیدواری) و قدرت ریسک با خلاقیت مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان شاهین دژ رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between happiness and managers power of risk taking with creativity elementary managers’ schools of Shahindezh city in 2014-2015

نویسندگان [English]

 • Arefeh Shokri
 • Salegh Maleki Avarsin
چکیده [English]

Abstract
The aim of the present research was to investigate the relationship between happiness and managers power of risk taking with creativity elementary managers’ schools of Shahindezh city in 2014- 2015. The number of samples was 85 people and the total number using Kergesy and Morgan was 70 selected randomly. Data was collected using three question aires of occupational creativity, Agril and Hilz happiness feeling and yourself understanding risk-taking and its reliability of happiness/ managers, risk-taking and creativity was estimated respectively 797%, 714% and 838%. To analyze the collected data, Pearson's test was used and the research results showed that there's significant relationship between happiness and its indicators (self – concept life satisfaction – emotional readiness aesthetic feeling- efficacy and hope fullness) and shahindezh primary school managers risk taking. There is significant relationship between happiness and its indicators (self concept life- satisfaction – emotional readiness – aesthetic feeling – efficaicy – hope fullness) and powers of risk taking with shahindezh primary schools manager's creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: happiness
 • power of taking
 • creativity
 • Primary Schools
 • منابع

  فارسی

  • احمد پورداریانی، م. (1380). کارآفرینی «تعاریف، نظریات و الگوها». تهران: انتشارات پردیس.
  • اسماعیل نژاد آهنگرانی، م. (1391). اصول مفاهیم مدیریت ریسک. تهران: انتشارات روابط عمومی بانک سینا.
  • انصاری، ا.، غضنفری،ا.، فرهمندیان، م. و مکوندی، آ. (1392). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال هفتم، شماره (20) ، بهار 1392.
  • بیات، ا. و یعقوبی، ا. (1393). بررسی رابطه بین عزت‌نفس با شادکامی و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 92-1391. نشریه علوم نوآوری و خلاقیت، دوره 3،شماره 4: 164-147.
  • پیرخائفی، ع. (1383). عوامل کم توجهی به خلاقیت در دانشگاهها و شیوه های ارتقای آن. فصلنامة خلاقیت و نوآوری، شماره 7: 17-29
  • خضری، ط. (1388). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با خلاقیت و نوآوری معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان سردشت‌در سالتحصیلی 88-1387. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز.
  • خلیفه، ع.م. (1378). بررسی روانشناختی تحول ارزشها. ترجمه سید حسین سیدی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
  • خورشیدی،ع. (1381). رفتار والدین و تربیت فرزندان.تهران:نشریسطرون.
  • راعی، ر. و سعیدی، ع.(1387). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: انتشارات سمت.
  • زارعی، حسن (1373). خلاقیت و نوآوری. مجله دانش مدیریت، شماره 1: 14
  • ساعتچی، م. (1374). روانشناسی کاربردی برای مدیران. تهران: نشر ویرایش.
  • ساعتچی، م.؛ کامکاری، ک. و عسکریان، م. (1390). آزمونهای روانشناختی. تهران: انتشارات ویرایش.
  • ·    سلمان پور، ا. (1392). ارتباط سبک یادگیری سرعت شناختی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سال تحصیلی 91-92، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد چالوس، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
  • جعفری، س.ا.؛ عابدی، م.ر.؛ لیاقتدار، م.ج (1383). شادمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میزان و عوامل موثر برآن. فصلنامه علمی-پژوهشی طب و تزکیه، سال سیزدهم، شماره 3، پاییز 1383: 23-15.
  • شیخ الاسلامی، ر.؛ نجاتی، ع.  و احمدی، س. (1390). پیش بینیمؤلفه هایشادکامیزنانمتأهلازطریقعزتنفسوروابط زناشویی. زن در فرهنگ و هنر، دوره 3، شماره 1، پاییز13900: 54-39.
  • عبدالهی، م. (1393). بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر احساس شادکامی و مسئولیت‌پذیری معلمان مدارس دوره اول و دوم متوسطه (مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهرستان سردشت). پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.
  • غفوری ،ف.؛ اشرف گنجویی، ف.، دهقان، آ.ا. و حسینی ، س.م. (1388). ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی. مدیریت ورزشی، شمارة 2 : 215 -234
  • ظهور، ع. و فکری، ع. (1382). وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. فصلنامه ارمغان دانش، سال هشـتم، شـماره 30: 71-64.
  • کار، ا. (1391). روان شناسی مثبت، علم شادمانی و نیرومندی های انسان. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و باقر ثنائی، کرج: نشر سخن.
  • محمد کاظمی، ر.؛ جعفری مقدم، س. و سهیلی، س. (1391). شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری. توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، تابستان 1391: 86 -67
  • موون، ج. و مینور، م. (1388). رفتار مصرف کننده: عوامل درونی و بیرونی. ترجمه ی عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، تهران: انتشارات اتحاد جهان نو.
  • نیکنامی،م.؛ پورظهیر، ع.ت.؛ دلاور، ع. و غفاری مجلج، م. (1389). طراحی و ارزیابی مدل علّی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال اول، شماره اول:  28-1.
  • ویلیامز، چ.آ. و هاینز، ر. (1385). مدیریت ریسک. داور ونوس و حجت‌الله گودرزی، تهران: نگاه دانش.

   

  References

  • Andripoulos, C.(2001). Determinants of organizational creativity: A literature review. Management decision; 39(10), 834-840. review.
  • Argyle, M., & Lu, L., (2001). The psychology of happiness. London: Rutledge.
  • Chamorro-Premuzic, T., Bennett, B., & Furnham, A., (2007). The happy personality: Mediational role of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 42, 1633-1639 
  • Cheng, H., & Furnham, (2007). Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Personality and Individual Differences. 34, 921-942.
  • Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1980). The influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 38(4), 668-678.
  • Diener, E., Suh, E., Lucas, R. E., & Smith, H. L., (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 278-302.
  • Fuchs, A. and Richards, A. (2006). Tourist destination Perception: The case of Israel, Journal of Hospitality & Leisure Marketing; 14(2), 83-108.
  • Gremlin, B. (2003).  Students Satisfied. Retrieved February 21, 2013. from: http://www.cwra.edu/orgs/observer/opro3/index/head 01.
  • Jeremy, P.W(2005). The vital role of creativity in academic departments. BJU, International. 96(3), 254-256.
  • Kerr, m. (2006). Creative inspiring workplaces by putting humour to work. Retrieved February 21, 2013 from: http://www.mikekerr.com/meet-michael-kerr.
  • Lyubomirsky, s., Sheldon, k.m., & Schkade, d., (2005). Pursuing happiness: the architecture of sustainable change. The General psychology. 9(2). 111-131.
  • Mading, H., (1962). Lessons to be learnt from a Decade of Discussion on Performance Indicators, International Journal of Institutional Management in Higher Education.