رابطه بین ویژگی های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان بر اساس مدل گاتو در آموزش و پرورش کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضوهیات علمی

چکیده


هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه ویژگی های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان بود. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه مدیران و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 198 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه استاندارد استفان کاندری و پرسشنامه رابطه بین ویژگی­های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان بر اساس مدل گاتو. ضریب آلفاکرونباخ برای متغیرهای ویژگی­های مورد انتظار مدیران در مدیریت تغییر موفق و عملکرد کارکنان به ترتیب 713/0 و 820/0 بوده است. نتایج داده های تحقیق نشان داد که، بین ویژگی­های موردنیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق و عملکرد کارکنان رابطه معنی­داری وجود دارد. همچنین از دیدگاه مدیران و کارکنان، بین خطرپذیری مدیران، بین تعیین نتایج مورد انتظار مدیران، بین داشتن درک و شناخت مناسب مدیران،  بین تحلیل دانش عمومی و تخصصی سازمان از سوی مدیران،  بین نیاز به دانستن، پژوهش و توسعه قبل از تغییر از سوی مدیران،  بین حرکت با تأکید بر نقاط قوت از سوی مدیران و بین ویژگی­های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق و عملکرد کارکنان رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between characteristics needed by managers in successful change management based on employees' performance in education Gato Kashan

نویسندگان [English]

  • Ali Yazdkhasti
  • Rahman Arabloonereh
چکیده [English]

 
Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between the characteristics of successful change management needed by managers in the performance of the staff. This study, in terms of the purpose of research, descriptive - survey. The population of all the managers and employees of the education department of the city of Kashan. The sample using Morgan table and cluster random sampling, 198 subjects were selected. The measuring instrument in this study was questionnaire. Stephen Conder questionnaire and a questionnaire about the relationship between the characteristics of successful change management require managers with employee performance based on the Gato. Cronbach's Alpha coefficients for the variables of the features expected of managers in successful change management and employee performance 0/713 and 820/0 respectively was. The results of the study showed that, among the necessary functionality and performance of managers in managing successful change there is a significant relationship. Also the views of managers and employees, between risk managers, the determination results are expected by the management, the managers have a good understanding between general knowledge and expert analysis by managers, the need to know, before the change of the research and development the managers of motion with emphasis on the strengths of the features needed by managers and managers in successful change management and employee performance there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Details needed by managers
  • successful change management
  • employee performance