بررسی رابطه هوش هیجانی و جوسازمانی با درگیری شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

2 عضوهیات علمی

چکیده


هدف اصلی پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و جو سازمانی با درگیری شغلی در بین  کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به تعداد 620 نفر تشکیل می دادندکه تعداد 250 نفر از میان آنان بر اساس روش نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار برده شده در این پژوهش برای درگیری شغلی، پرسشنامه کانگو(1988)، برای هوش هیجانی، پرسشنامه سیبریا شرینگ و برای جوسازمانی، پرسشنامه لیتوین و استرینجر(1982) بود که پایایی پرسشنامه درگیری شغلی بر اساس آلفای کرونباخ برابر88 /0 و جوسازمانی 71/0 و هوش هیجانی 85/0 درصد به دست آمد. در تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی و روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین هوش هیجانی، جو سازمانی و درگیری شغلی رابطه معنی دار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between emotional intelligence and organizational climate with job involvement among the employees of Islamic Azad University Branch

نویسندگان [English]

  • KHadijeh Nadri 1
  • Fatah Nazem 2
چکیده [English]

Abstract
The main objective of the present study emotional intelligence and organizational climate and job involvement among employees is Branch of Islamic Azad University. A total of 620 people and 250 as the sample were selected by simple random sampling. Instruments used in this study, job involvement questionnaire Congo (1988), for emotional intelligence questionnaire Siberia Schering and the organizational climate questionnaire litwin and Stringer (1982) used a questionnaire job involvement, according to Cronbach's alpha 0/88 and organizational climate vary from 850 percent was 71.0 and emotional intelligence. Vastnaty in statistical analysis, descriptive statistics and multivariate linear regression were used. The results showed that emotional intelligence, organizational climate and job involvement there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: emotional intelligence
  • Organizational Climate
  • job involvement