رابطه سبک رهبری معنوی مدیران نظام آموزشی با تعهد سازمانی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده


پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ سبک رهبری معنوی مدیران و تعهد سازمانی معلمان از دیدگاه معلمان دوره­ متوسطه اول و دوم انجام یافته است. روش پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره متوسطه اول و دوم شهرستان خداآفرین در سال تحصیلی 95- 1394 به تعداد 130 نفر با حجم نمونه تعداد 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای با رعایت نسبت طبقه ای است. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش: 1- پرسشنامه  رهبری معنوی فرای و ملانی (2008) با مقدار ضریب آلفای کرانباخ کلی 91/0 و 2- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1987) با مقدار ضریب آلفای کلی 89/0 می باشند. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی جهت تحلیل سوالات استفاده شده است. بر اساس یافته های بدست آمده در سطح معناداری 00/0، بین سبک رهبری معنوی با تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هیجانی) رابطه وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between spiritual leadership styles of administrators with organizational commitment of teachers

نویسندگان [English]

 • Davod Tahmasbzadeh 1
 • Bakhtiyar Darvishi 2
چکیده [English]

 
Abstract
This study has been aimed to investigate the relationship between spiritual directors of leadership style and organizational commitment of teachers from the view of secondary school (first and second) teachers. The research method was a survey- correlation. The study population consisted of all first and second secondary school teachers in the academic year 1394-95 of Khoda Afarin city with a sample size of 100 to 130 using a single-stage cluster sampling is stratified. Measuring Tools of the study: 1- Inventory of spiritual leadership of Melanie Frye (2008) with an overall Cronbach alpha coefficient 0/91, and 2- Organizational Commitment Questionnaire of Allen and Meyer (1987) alpha coefficient are generally 0/89. In the analysis of data correlation coefficient was used to analyze the questions. Based on the findings at a significance level of 0.00, are related between spiritual leadership style and organizational commitment (affective, continuance and emotional).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Leadership style
 • spiritual leadership
 • Organizational Commitment
 •  

  منابع

  فارسی

  • بازوند، کیومرث؛ کاشف، میر محمد و اسمعیلی، محمد رضا (1392)، رابطه­ هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره­ تربیت بدنی استان لرستان، نشریه­ مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 4، صفحه­ 143- 125.
  • بهادری نژاد، مهدی (1383)، مدیریت با تکیه بر معنویت، فصلنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره 143، صفحه 33 تا 40.
  • رضائیان، علی و کشته­گر، عبدالعلی (1387)، بررسی رابطه­ هوش هیجانی با تعهد سازمانی، چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)، دوره­­ 27، شماره 7، صفحه­ 39-27.
  • ساروقی، احمد (1375)، تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35، صفحه 17- 40.
  • ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز و عسکریان، مهناز (1389)، آزمون های روان شناختی، نشر ویرایش.
  • سلطان حسینی، محمد (1382)، رابطه بین سبک رهبری مدیران دانشکده ها و گروه های آموزشی با کانون کنترل و تعهد سازمانی خود و اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
  • شکرزاده، صادق (1381)، تعهد در سازمان های آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره هشتم، شماره 32، صفحه ی 46 تا 53.
  • عباس پور، عباس، رحیمیان، حمید و آرائی، محمد (1393)، بررسی رابطه بین رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال هشتم، شماره 3، صفحه­ی146-121.
  • عطافر، علی؛ امیری، زینب؛ کاظمی، علی و امیری، یداله (1392)، تاثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 21، شماره 1، صفحه­ 239-219.
  • گلشنی، جلال (1380)، رابطه بین سبک های رهبری تحول گرا، عمل گرا و تکلیف گرای مدیران با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
  • مقیمی، سید محمد (1380)، سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی، چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه.
  • معمارزاده، غلامرضا و صانعی مهدی (1390)، الماس رهبری معنوی در نظام اداری ایران، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول شماره 7، صفحه ی 18-9.
  • معین فر، علی (1379)، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
  • مهداد، علی (1385)، روان شناسی امور کارکنان، اصفهان، انتشارات جنگ، صفحه­ 49-3.
  • هادی خامنه، اعظم (1385)، بررسی رابطه تعهد سازمانی و اثربخشی مدیران در نظام های آموزشی، همایش چالش های فرا روی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع).

  References

  • Aydin, B & Ceylan, A. (2009). The effect of spiritual leadership on organizational leadership capacity, African Journal of Business Manegment, vol. 3(5), pp 184- 190.
  • Bell, E. (2003). Irreconcilable Foes? The Discourse of spirituality and Discourse of organizational science. Organizational Journal, 10(2), 382-391.
  • Bennise, W. G. (2014). Crucibles of leadership. Harvard Business Reviw. 80, (9), 397- 486.
  • Dent. E. B, Higgins. M. E, Wharf. D. M, (2015) Spirituality and Leadership:
   An Empirical Review of Definitions. Distinctions, and Embedded Assumptions
   , the Leadership Quarterly (16). 625-653.
  • Freshman, B, (2002). Personality and Leadership: A Qualitative and Quantitative Rewiew. Journal of Applied psychology, 87 (4), 765- 780.   
  • Fry, L. W. (2003) Toward a Theory of Spiritual Leadership. The Leadership Quarterly, 14(6), 693-728.
  • Fry, L. W and Matherly, L. L. (2006), Spiritual leadership and organizational performance: An Exploratory Study, Tarleton state university- central Texas.
  • Fry, L. W, and Slocum, J. W, (2008) Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership. Organ Dyn, 37 (1)86-96.
  • Fry, L, W., Hannah, S, T., Noel, M, Walumbwa, F. O, (2011). Impact of spiritual leadership on unit performance. The leadership Quartery, 22, 259-270.
  • Gautam. T, Van Dick, R, Wagner. U. (2004). Organizational identification and organizational commitment: Distinct aspects of two related concepts. Asian Journal of social psychology, 7, 301-315.
  • Gibbons, P. (2012) Spirituality at Work: Definitions, Measures, Assumptions, and Validity Claims. Proceedings of Te tad. Emy of Management, USA, 2012.
  • Jordan, P. Ashkanasy, N. Hartel. C and Hooper, G (2012). Workgroup emotional intelligience: scale development and relationship to team process effectiveness and goal facus. Human resource management rewiew. Vol. 32, No, 2, pp: 195-214.
  • Krishnakomar, S., & Neck, C. (2002). The what, why and how of spirituality in the workplace. Journal of managerial psychology, 17(3), 153-164.
  • Mathieu, J. E., Zajac, D. M. (2009). A Review and Meta- Analysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, 2, 194- 171.
  • Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A There component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review 1: 61- 68.
  • Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2002). Commitment in the workplace: Toward A General Model. Human Resource Management Reviw. Vol 11. Pp 70-83.
  • Mowdey, R. T. (2010). Chickens, Pigs, Breakfast and commitment. The Organizational Behavior. 16, 20- 52.
  • Reave, L (2005) Spiritual VaL...s a1. J A 45 Practices Related to Leadership1?f- tiveness. The Leadership Quarte; v: I.: 655-687.
  • Robbins, Steohen. P (1991), Organizational Behavior, Fifth Edition.
  • Robbins. I. (2013) SpirituaIi. : D Religion Interest Groups Propos: ‘tjutes, From the Academy of Managements August 5, Management, (pp.S-39).
  • Somes, M. J., Brinbaum, D. (1998). Work- related Commitment and Job performance: It s also the Nature of the performance that counts. Journal of Organization Behavior, 19, 621- 643. 
  • Ursulla, K. (2016). Spirituality in New Handbook of Living Religions, Oxford: Blackwell.
  • Usman, A. (2010). leadership spirituality in Banking professionals and Its Impact on Organization Commitment, International Journal of Business and Management, vol. 53, No. 8, pp 726-737