ساخت و عامل یابی پرسشنامه رهبری کار تیمی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده


هدف پژوهش حاضر ساخت و عامل­یابی پرسشنامه­ی رهبری کار تیمی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول بود.  مواد و ۱۵۰ دانش­آموز دختر از پایه اول تا سوم، از مدرسه شهید مطهری منطقه 12 شهر تهران در سال ۱۳۹۴به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
پرسشنامه رهبری کار تیمی بر اساس مؤلفه­های ­نقش­های متعادل، اهداف روشن، روابط بین­ گروهی، روابط درون­ گروهی، رهبری، همکاری، اعتماد و پشتیبانی، تعهد و مسئولیت­پذیری، مشورت، وحدت، پرورش قابلیت­های شخصی، تصمیم ­گیری مشارکتی، و بازبینی منظم امور ساخته شد. ۱۵۰ شرکت کننده پرسشنامه­ی مذکور را تکمیل کردند. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه­ های اصلی ۴ عامل شناسایی شد: جو تیم (با ۸ سؤال)، رهبری در تیم (با ۵ سؤال)، پشتیبانی  (با ۶ سؤال) و تصمیم­گیری مشترک در تیم (با ۵ سؤال). سهم هر یک عاملهای شناسایی شده در تبیین واریانس کل به ترتیب برابر با 674/12، 502/11، 379/11 و 148/10 بود. همسانی درونی مؤلفه ­های مزبور با روش ضریب الفای کرونباخ به ترتیب معادل 741/0، 735/0، 693/0 و 662/0 به دست آمد که بیانگر همسانی درونی قابل قبول عامل­های استخراج شده است.  این پرسشنامه برای اندازه­ گیری رهبری کار تیمی در دانش­آموزان ساخته شده است و می توان نقاط قوت و ضعف به کار گیری رهبری کار تیمی را بر اساس این مقیاس مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construct and finding factors of team working leadership questionnaire in high school female students

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Abolmaali 1
 • Motahareh Yaghobi 2
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to construct and finding factors of team working leadership questionnaire in high school female students. Materials and Methods: One hundred fifty female students from first to third grade, in Shahid Motahari School in district 12 of Tehran in 1394 were selected randomly. Team working Leadership questionnaire based on balanced roles, , definite goals, inter group relationship, intra group relationships, leadership, cooperation, trust and support, commitment and responsibility, consulting, integration, develop of personal capability, collaborative decision making, and regular review of matters was made. Participants completed the questionnaire of team working leadership. Results: Exploratory factor analysis with principal components analysis identified four factors: the climate (8 items), leadership in team (with5 items), support (with 6 items) and shared decision making in team (with 5 items). The contribution of each factor identified in the total variance was 674/12, 502/11, 379/11 and 148/10, respectively. The components of internal consistency with Cronbach's alpha coefficient equal to 741/0, 735/0, 693/0 and 662/0, respectively, which represents an acceptable internal consistency of extracted factors. . Conclusion This questionnaire was made for measuring of team working leadership in students. Based on this questionnaire could be identify strength and weakness of using team working leadership. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Findings factors
 • Reliability
 • Leadership of team working
 • منابع

  فارسی

  • اولادزاد، پویا (1389). نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات. روزنامه دنیای اقتصاد، ش 2290، ص30.
  • بلانچارد، کنت ، کارو. دن، پاریسی کارو، اونیس (1388). مدیر یک دقیقه ای و تیم سازی. ترجمه: ایران نژاد پاریزی، مهدی. تهران:  مدیران.
  • تسلیمی، محمد سعید.، عابدی جعفری، حسن.، فرهنگی، علی اکبر.، رازنهان، فیروز. (1389). مدل اثرگذاری فرهنگی بر کار تیمی در ایران. نشریه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ، 36 (شماره 10 و 11): 162-127.
  • حاجیلری، عبدالرضا (۱۳۸۷). بررسی موانع فرهنگی عدم توسعه کار جمعی و گروهی در تشکل­ها و مجموعه های دانشجویی. دانشگاه اسلامی، ۱۲ (۴). ۲۰-۱.
  • سیف، علی اکبر (1390). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. ویرایش هفتم. تهران: نشر دوران 
  • وودکاک، مایک (1387). اصول و مبانی ایجاد و بهبود تیم های سازمانی. ترجمه: بیان معمار، سید احمد. خنیفر، حسین، قم: دانشگاه
  • یاری،رقیه (1391). فرهنگ کارگروهی در سنت رفتاری و گفتاری. تهران

   

  References

  • Baker, David P.; Day, Rachel; Salas, Eduardo (2006): Teamwork as an Essential Component of High-Reliability Organizations. In Health Serv Res 41 (4p2), pp. 1576–1598. DOI: 10.1111/j.1475-6773.2006.00566.x.
  • De la Torre-Ruiz, J. M.; Ferron-Vilchez, V.; Ortiz-de-Mandojana, N. (2014): Team Decision Making and Individual Satisfaction With the Team. In Small Group Research 45 (2), pp. 198–216. DOI: 10.1177/1046496414525478.
  • DeChurch, Leslie A.; Mesmer-Magnus, Jessica R. (2010): The cognitive underpinnings of effective teamwork. A meta-analysis. In Journal of Applied Psychology 95 (1), pp. 32–53. DOI: 10.1037/a0017328.
  • Harris, Philip R.; Harris, Kevin G. (1996): Managing effectively through teams. In Team Performance Management 2 (3), pp. 23–36. DOI: 10.1108/13527599610126247.
  • Field,A.(2009).Discovering Statistics using SPSS,London; Sage.
  • LePINE, JA.; Piccolo, RF.; Jackson, CL.; Mathieu, J; Saul, JR. (2008): A meta-analysis of teamwork processes: Tests of a  multidimensional  model and relationships team effectiveness criteria. In Personnel Psychology 61 (2), pp. 273–307. DOI: 10.1111/j.1744-6570.2008.00114.x.
  • Manzoor, Sheikh Raheel; Ullah, Hafiz; Hussain, Murad; Ahmad, Zulqarnain Muhammad (2011): Effect of Teamwork on Employee Performance. In IJLD 1 (1). DOI: 10.5296/ijld.v1i1.1110.
  • Millis, Barbara J. (2010): Cooperative learning in higher education. Across the disciplines, across the academy /  edited by Barbara J. Millis ; foreword by James Rhem. 1st ed. Sterling, Va.: Stylus (New pedagogies and practices for teaching in higher education series).
  • Salas, E. (2005): Is there a "Big Five" in Teamwork? In Small Group Research 36 (5), pp. 555–599. DOI: 10.1177/1046496405277134.
  • Salas, E.; Cooke, N. J.; Rosen, M. A. (2008): On Teams, Teamwork, and Team Performance. Discoveries and Developments. In Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 50 (3), pp. 540–547. DOI: 10.1518/001872008X288457.
  • Salas, E.; DiazGranados, D.; Klein, C.; Burke, C. S.; Stagl, K. C.; Goodwin, G. F.; Halpin, S. M. (2008): Does Team Training Improve Team Performance? A Meta-Analysis. In Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 50 (6), pp. 903–933. DOI: 10.1518/001872008X375009.
  • Scarnati, J. T. (2001). On becoming a team player. Team Performance Management: An International Journal, 7(1/2), 5-10.
  • Senge, P.M. "The Leader's New Work: Building Learning Organizations." Sloan Management Review. Fall 1990, 32(1), 7-23. (Beckhard Prize Winner).
  • Senge, P.M., “Building Learning Organizations." Strategy – Process, Content, Context: An International Perspective. 3rd Edition, by Bob De Wit and Ron Meyer. Strategy Academy, Rotterdam, 2004. Pg 505-512.
  • Somech, Anit; Desivilya, Helena Syna; Lidogoster, Helena (2009): Team conflict management and team effectiveness. The effects of task interdependence and team identification. In J. Organiz. Behav. 30 (3), pp. 359–378. DOI: 10.1002/job.537.
  • Stevens, M. J.; Campion, M. A. (1994): The Knowledge, Skill, and Ability Requirements for Teamwork. Implications for Human Resource Management. In Journal of Management 20 (2), pp. 503–530. DOI: 10.1177/014920639402000210.
  • Tohidi, Hamid (2011): Teamwork productivity & effectiveness in an organization base on rewards, leadership, training, goals, wage, size, motivation, measurement and information technology. In Procedia Computer Science 3, pp. 1137–1146. DOI: 10.1016/j.procs.2010.12.185.
  • Watkins, K., & Marsick, V. (1993). Sculpting the learning organization. San Francisco, CA:Jossey-Bass.
  • West, Michael A. (2012): Effective teamwork. Practical lessons from organizational research /  Michael A. West. 3rd ed. Chichester: BPS Blackwell.