بررسی وضعیت مدیریت استعداد در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت  مدیریت استعداد در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه محقق  اردبیلی بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده های کمی، و سپس بر اساس یافته های آن، داده های کیفی نیز گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمی، 253 نفر از اعضای هیئت علمی داشگاه محقق  بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد 121 نفر برای نمونه گیری برآورد شدند. در بخش کیفی و با استفاده از
نمونه گیری هدفمند تعداد 9 نفر تحت مصاحبه های عمیق قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 92% و  ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه بدون ساختار بود و از روش سه بعدی نگری و بازخورد مشارکت کننده برای اعتباریابی آن استفاده شد . به منظور تحلیل داده های کمی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد و در بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد . یافته های پژوهش نشان داد که  مولفه های جذب و انتخاب و ارزیابی استعداد دارای وضعیت مطلوب و مولفه های نگهداشت استعداد و توسعه استعداد  از وضعیت نامطلوبی در بین اعضای هیئت علمی برخوردار است. یافته ها همچنین نشان داد که عدم ارائه تسهیلات لازم و ساختار سنتی سیستم موجب قرار گرفتن توسعه و نگهداشت استعداد  در وضعیت نامطلوب بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of talent management statues in the faculty members of Mohaghegh Ardabili University (Mixed method)

نویسندگان [English]

 • Massoud Moradi 1
 • Mohammad Bashokoh 1
 • Hassan Ahmadi 2
چکیده [English]

Abstract
The aim of this research was to investigate the talent management statues in the faculty members of Mohaghegh Ardabili University. Therefore, in the first quantitative phase, case study was used and the qualitative data was basic on this result collected. The research population was 253 faculty members of Mohaghegh Ardabili University which 121 members of them were selected via cluster sampling method and 9 members of them were studied through purposeful sampling in the qualitative phase. Tools for collecting quantitative data was a researcher- designed questionnaire which its reliability was 92%. For collecting qualitative data, unstructured interview was conducted which validated based on triangulation and participant feedback. Due to analyzing quantitative data, T test was used for Inductive content analysis through open coding and applied for analyzing qualitative data. The results showed that attract, selection and evaluation of talent is desirable but talent retention and development of the faculty members is undesirable. Also the findings showed that the lack of necessary facilities and the traditional structure of the system leads to undesirable situation of talent develop and retain of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Faculty Members
 • talent management
 • higher education
 •  

  منابع

  فارسی

  • حاجی کریمی،ع؛سلطانی،م. (1390).بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد(مطالعه موردی صنعت ماشین الات و تجهیزات صنعتی ایران)،مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23. صص116-95.
  • حسینی، ا.(1390).نقش مدیریت استعداد در تامین و حفظ منابع انسانی مستعد،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،شماره های 23 و 24.صص 205-181.
  • خالوندی، ف؛ عباس پور، ع .(1392). طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس. پژوهش های مدیریت عمومی, 19.‎صص 70-43.
  • رضائیان،ع؛سلطانی،ف. (1388).معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،سال سوم،شماره 8 .صص50-7.
  • طهماسبی، ر؛ قلی پور، آ؛جواهری زاده، ا .(1391).مدیریت استعداد ها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعداد های علمی، پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم،شماره 17.صص 65-5.
  • عسگری باجگرانی،م؛شائمی،ع؛علامه،م. ( 1390). سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان،فصلنامه مدیریت شهری،شماره 28.صص286-277.
  • فقیهی،ا؛علیزاده،م. (1386). روایی در تحقیقات کیفی،شماره 3.صص20-5.

   

  References

  • Adamsky, H. (2003). Talent management: Something productive this way comes, Retrieved from http://www.ere.net/articles/db/76E79D059FEB4637A7F0FBD4439490C6.asp, in February 2008.
  • Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Using performance management to win the talent war. Business Horizons, 55(6), 609-616.
  • Aksakal, E., Dağdeviren, M., Eraslan, E., & Yüksel, İ. (2013). Personel Selection based on Talent Management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 68-72.
  • Altınöz, M., Çakıroğlu, D., & Çöp, S. (2013). Effects of Talent Management on Organizational Trust: A Field Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 843-851.
  • Aziz, A., & Ogbolu, M. (2012). Talent: China's Elusive Strategic Resource. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 350-354.
  • Creswell J. w. (2009).Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed method approaches (third edition).Sage publications London: New Delhi. 
  • Creswell J. w. (2012).Educational research: planning, conducting and evaluatingquantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.
  • Donoghue, T, O and Punch, K. (2003).Qualitative educational research in action. Simultaneously published in the USA and Canada: Routledge Flamer.
  • Farahani, M. F., & Farahani, F. F. (2014). The Study on Professional Ethics Components among Faculty Members in the Engineering. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2085-2089.
  • Gümüş, S., Apak, S., Gümüş, H. G., & Kurban, Z. (2013). An Application in Human Resources Management for Meeting Differentiation and Innovativeness Requirements of Business: Talent Management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 794-808.
  • Phillips, D. R., & Roper, K. O. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.
  • Phillips, Deborah R. and Kathy O. Roper, (2009). "A framework fortalent management in real estate", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 11 Iss: 1, pp.7 – 16.
  • Ridenour, C. S., & Newman, I. (2008). Mixed methods research: Exploring the interactive continuum. SIU Press.
  • Sahai, S., & Srivastava, A. K. (2012). Goal/target setting and performance assessment as tool for talent management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37, 241-246.
  • Sweem, Susan L. (2009). Leveraging Employee Engagementthrough a Talent Management Strategy: Optimizing Human Capital through Human Resources and Organization Development Strategy in a Field Study, dissertation, available at: http://www.umi.com/pqdauto
  • Veladat, F., & Navehebrahim, A. (2011). Designing a model for managing talents of students in elementary school: A qualitative study based on grounded theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1052-1060.
  • Vural, Y., Vardarlier, P., & Aykir, A. (2012). The Effects of Using Talent Management With Performance Evaluation System Over Employee Commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 340-349