بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض (مصالحه، اجتناب، رقابتی) با تاب آوری در مدیران آموزشی دبیرستان های دوره اول شهر کرمانشاه با توجه به جنسیت در سال تحصیلی 94-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

 

هدف این پژوهش بررسی ارتباط سبک های مدیریت تعارض (مصالحه، اجتناب، رقابتی) با تاب آوری در مدیران آموزشی می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و نوع آن همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 179 نفر از مدیران آموزشی دبیرستان های دوره اول شهر کرمانشاه (در سه ناحیه آموزشی) است که در سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ مشغول به کار می باشند که نمونه ای به حجم 118 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای سهمیه ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده ها، از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه سبک مدیریت تعارض استیفن پی.رابینز (1991) استفاده شده است. داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS22 و آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره و آزمون‌های T مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک های اجتناب و رقابتی مدیریت تعارض با تاب آوری مدیران آموزشی رابطه معکوس و بین سبک مصالحه مدیریت تعارض با تاب آوری مدیران آموزشی رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between conflict management styles (accomodation, avoidance, competitive) with resilience in the first period high school educational managers of Kermanshah in academic year 94-95 (a gender based study)

نویسندگان [English]

 • Parisa Mohammadi 1
 • M.J Mahdian 2
چکیده [English]

 
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between conflict management styles (compromise,avoidance,competitive) with resilience in educational administrators. The method of the study was implicational and its type was correlational. The study sample consisted of 179 first year high school educational managers of Kermanshah (in three districts), who have worked from 2015-2016. The samples of the study were 118 participants who selected through stratified random sampling.In order to collect data, demographic questionnaire, and Connor-Davidson Resilience Scale (2003) and Stephen P.Rabinse Conflict Management Style Questionnaire (1991) were used. Data were analysed by SPSS22 software and descriptive and inferential statistics (Pearson correlation and multivariate regression coefficient and independent T-test). The results showed that there was a negative relation between avoidance style of conflict management and resilience of educational managers. On the other hand, there was a positive relationship between compromise and conflict management styles and resilience of educational managers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: conflict management
 • compromise
 • avoidance
 • competitive
 • resiliency
 •  

  منابع

  فارسی

  • بشارت، محمدعلی؛ صالحی، مریم؛ شاه محمدی، خدیجه؛ نادعلی، حسین؛ زبردست، عذرا. (1387). رابطه تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. مجله روان شناسی معاصر، دوره سوم، شماره 2، ص49-38.
  • سلیمانی، زهرا. (۱۳۹۳). اثربخشی درمان های شناختی رفتاری بر افزایش تاب آوری بیماران قلبی بیمارستان امام علی شهر کرمانشاه در سال ۹۳-۹۴. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
  • جهانیان، رمضان. اسحاقی، اعظم. (1391). بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و میزان استرس شغلی کارکنان به منظور اعمال سبک مناسب مدیریت در آینده. فصلنامه پژوهش های مدیریت. سال بیست و سوم. شماره97. تهران.
  • درگاهی، حسین. مقدم، فیروز. (1386). مدیریت تعارض. پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
  • کردمیرزا نیکو زاده، عزت اله. (1388). الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی و روان شناسی مثبت نگر. پایان نامه دکتری. رشته روانشناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  • گلباران، مرضیه. ( 1393).  بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض زناشویی با رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمانشاه.
  • رابینز، استیفن. (۱۹۷۴). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه: قاسم کبیری. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
  • رضایی، میترا. (1386). اثربخشی درمان های تاب آورانه بر کاهش آسیب های اجتماعی و رفتاری دختران مورد سوء استفاده جنسی شهر کرمانشاه. کرمانشاه: پروژه تحقیقاتی طولی 1386-1383.
  • مومنی، خدامراد؛ اکبری، مصطفی؛ آتشزاده شوریده، فروزان. (۱۳۹۰). رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی در پرستاران. فصلنامه  علمی پژوهشی طب و تزکیه، شماره 75-74، ص 47-7.

  References

  • Cowen, E. L., Wyman, P.P., Work, W.C. (2004). Resiliens in higly stressed urban children: concepts and findings. Bull N Y acad med. 73 (2): 267-84.
  • Conner KM, Davidson JRT.(2004). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety 18: 76-82.
  • Garmezy. N. (1993). Resilience and vulnerability to adverse development outcomes associate with poverty. American Behavioral Scientist. 34, 416-430.
  • Garmezy. N. (1985). Stressors of childhood. In  N. Garmezy  &  M. Rutter, (eds)., stress, coping, and  development  in  children, ( pp. 43-84), New  york: McGraw  Hill.
  • Kreitner, R and Angelo, K (2008). Organizational Behavior. 7th Edition, Newyork: Irvin pub. p:462.
  • Nelson, D.F and Campbell Quick, U. (2002). Understanding Organizational Behavior, A Multimedia Approach, first edition Ohaio: South Western.
  • Rutter, M. (1993). Resilinece: some conceptual considerations, journal of ado: escent health, 14, 626-631.
  • Owens, R. (2007). Conflict Management, Available from: http://www.robert.owens.us