بررسی میزان و عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده


پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین میزان انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران در سال 1393 انجام گرفت، به این منظور 1057 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس  پاسخ دادند؛ و چهار بعد از ابعاد انطباق پذیری شغلی دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد و  عوامل مرتبط با آن  مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آماری میانگین، انحراف معیار و شاخص تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین ابعاد انطباق پذیری مسیر شغلی با عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرارگرفت؛ تفاوت معناداری بین ابعاد انطباق پذیری شغلی با عوامل مرتبط بدست آمد. نتایج توصیفی ابعاد انطباق پذیر شغلی دانشجویان بیانگر این بود که  حدود 49 درصد دانشجویان دغدغه بالا دارند وحدود 3/43 درصد دانشجویان کنترل بالا دارند و حدود 3/53 درصد دانشجویان کنجکاوی بالا دارند و حدود  4/47  درصد از دانشجویان اعتماد بالا در مسیر شغلی خود دارند و در کل حدود 2/50 درصد دانشجویان از انطباق پذیری شغلی  بالایی برخوردار بودند.تفاوت میزان ابعاد انطباق پذیری شغلی باجنسیت (دختر و پسر) بررسی و نشان داد که دختران دغدغه بیشتری نسبت به پسران دارند و تفاوت بین آنها معنادار بود، میزان ابعاد انطباق پذیری شغلی با سن، تفاوت معناداری نشان نداد. می توان از این نتایج در رشد و ارتقاء سطح انطباق پذیری شغلی دانشجویان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factors affecting the career adaptability of new students at Tehran University in 2014

نویسندگان [English]

 • Masoom sfri 1
 • Mohamed Rabie 2
 • Nasrin Mesbah 2
چکیده [English]

 
 
Abstract
The aim of this study is to determine the career adaptability of new students at Tehran University in 2014.The subjects were 1057 students who selected randomly. The subjects answer to Savykas career adaptability questionnaire and four dimensions of career adaptability, concern, control, curiosity and confidence and related factors were studied. Using statistical methods like means, standard deviation and variance analysis to evaluate the difference between the dimensions of career adaptability with its related factors were examined, significant difference was found between the dimensions of career adaptability and related factors. The results describe the dimensions of career adaptability of students showed that about 49 percent of the students have a high concern and About 43/3 percent of students have high control and Approximately 53/3 percent of students have a high curiosity and About 47/4 percent of the students have high confidence in their career path And in total about 50/2 percent of students had high career adaptability.
study The difference in career adaptability dimensions with gender (male and female) showed that girls has more concerned than boys And the difference between them was significant, study The dimensions of career adaptability with age, showed no significant difference, These results can be used in the development and promotion of career adaptability of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: career adaptability
 • concern
 • control
 • curiosity and confidence
 • منابع

  فارسی

  • سمیعی، فاطمه ؛ باغبان ایران ؛ عابدی محمد رضا و حسینیان سیمین .(1390). نظریه های مشاوره مسیر شغلی(مسیر تکامل انتخاب شغل). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
  • سوانسون ، ج . فواد، ن . (1381) . نظریه های شغلی و کاربرد. ترجمه موسوی، رقیه . تهران :اصلح .

  References

  • Brown, D.Broods, L. & Associates (1996) career cheice and development (3 rd .ed). San Francisoo. Jossey - Bass.
  • McMahon, M., Watson, M., & Bimrose, J. (2012). Career adaptability: A qualitative understanding from the stories of older women. Journal of vocational behavior, 80, 762-768.
  • Parsons, F (1909). Choosing a vocation. Boston: Horghton - Miffin.
  • Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. New York: Agathon Press.  
  • Savechas ,M.l. (1995 ) Current theoretical issues in vocational psychology :convergence , divergence , and schism , in Walsh , W.B.& Osipow , S.H.( Eds ) Handbook of Vocational Psychology : Theory , Research and Practice , ( 2nd Edn Mahwah , New Jersey ,Lawrence Erlbaum Associatcs , pp1- 34.
  • Savechas, M.l. (1997) Constructivist Career Counseling: Models and Methods, in Advances in personal Construct Psychology, 4, p149 – 182.
  • Savechas, M.l. (2001).A developmental perspective on vocational vehaviour: vocational Guidance, 1 (1-2), 49 – 57.
  • Savechas, M.l. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior .InD. Brown ( Ed ) , Career choice and development ( 4 th ed , pp. 149 – 205 ) . San Francisco: Jossey – Bass.
  • Savechas, M.l. (2007). Career an adaptability: an integrative construct for life – span quartly, 45(3), 247-259.
  • Savechas, M.l. (2007). Jnternationalisation of counseling psychology .Constructing cross-national consensus and collavoration. Applied Psychology: An International Review, 56(1), 182- 188.
  • Saveckas, M.L. (1997) .Career adaptability: An integrative construet for life – space theory. Career Development Quarterly, 45, 247 – 259.
  • Savickas ,M.L.(2002) .Career construction :A developmental theory of Vocational behavior  .InD. Broun & Associates (Eds) ,Career choice and development ( 4 th ed , pp. 149 – 205 ).
  • Savickas, M. L. (1997). Adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory.  Career Development Quarterly, 45, 247-259.
  • Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In R. W. Lent, & S. D. Brown (Eds), career development and counseling: putting theory and research to work (pp. 42- 70). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
  • Savickas, M. L., Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-ability scale: construction, reliability and measurement equivalence across 13 countries. Journal of vocational behavior. 80, 661-673.