بررسی رابطه نگرش مدیران به نوآوری با یادگیری سازمانی در مدارس ناحیه یک شهرری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

هدف ازاجرای این پژوهش بررسی رابطه نگرش مدیران به نوآوری با یادگیری سازمانی درمدارس ناحیه یک شهرری بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهرری درسال تحصیلی 95-94 تشکیل می دادند (138 نفر). برای تعیین حجم نمونه ازروش سرشماری استفاده گردید که کل تعداد 138 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.جمع آوری داده ها براساس دو پرسشنامه نگرش نسبت به تغییرویادگیری سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن هابه ترتیب 0.86و0.83 بدست آمد.جهت تعیین روایی پرسشنامه ، ازروایی صوری و محتوایی استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss نسخه 22 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان دادکه وضعیت نگرش مدیران به نوآوری و یادگیری سازمانی درمدارس ناحیه یک شهرری بالاتر از حد متوسط قرار داردو بین نگرش مدیران به نوآوری با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که ازبین سه بعد نگرش مدیران به نوآوری، بعد نگرش رفتاری به نواوری یادگیری سازمانی را تبیین می نماید ولی دو بعد نگرش شناختی و نگرش عاطفی پیش بینی کننده مناسبی برای یادگیری سازمانی مدارس نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nvestigate the relationship between attitudes to innovation managers on organizational learning in school districts Rey

نویسندگان [English]

  • S. M. Mirkamali 1
  • Mitra Ezati 1
  • Sedigheh Naseri 2
چکیده [English]

Abstract
the aim of this study was to investigate the relationship between managers' attitudes to innovation and organizational learning in the school area was a Rey. The research method was descriptive and statistical population included all school principals Rey were in the 95-94 school year (138). Census method was used to determine the sample size of 138 people was chosen. Data collection based on the scale of attitude towards change and organizational learning that they Cronbach's alpha coefficients were obtained 0.86 & 0.83 respectively. The validity of the questionnaire, the content validity was used. Data analysis was performed using spss software version 22. The results showed that attitudes to innovation management and organizational learning in school districts is an above average Rey And the attitude of managers to innovate with organizational learning and positive relationships are significant at the 0.01 level. The results also showed that among the three dimensions of innovation management, organizational learning innovation explain the behavioral attitudes But two dimensions of cognitive, affective attitude is not a bad predictor for organizational learning schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: attitudes to innovation
  • organizational learning
  • school principals