بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر خدابنده (قیدار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور

2 معلم آموزش و پرورش

3 دانشجو

چکیده


هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر قیدار به صورت توصیفی و پیمایشی انجام یافته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مدیران و معاونین آموزش و پرورش شهر قیدار که 195 نفر بود که با استفاده ازروش نمونه گیری مورگان انجام شد 130 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.ابزار گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها: برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شدکه پایایی پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن با 24 گویه دارای 88 درصد پایایی می باشد و پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین با 24 گویه دارای 91 درصد پایایی می باشدکه ضرایب (آلفا) کرونباخ نشان می دهد که پرسشنامه های به کار برده شده توسط مححق از پایایی بالایی برخوردار می باشد. تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش از طریق نرم افزارSpss20  در سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) مورد انجام قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری : پاسخ  دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را در آموزش و پرورش قیدار قوی ارزیابی کرده اند و یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین نماد فرهنگ وضعیت سالار، نماد فرهنگ خانواده، نماد فرهنگ سلسله مراتب با مولفه های مدیریت دانش به صورت کلی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین براساس نتایج تحلیل رگرسیون، از کل مقدار 9/29 درصدی ضریب تعیین ملاک،درگام اول تحلیل رگرسیون متغیر نماد فرهنگ وضعیت سالار با ضریب بتای 480/0، 23 درصد، درگام دوم متغیر نماد فرهنگ خانوادگی با ضریب بتای 239/0، 2/5 درصد و در گام سوم متغیر نماد فرهنگ سلسله مراتب با ضریب بتای 142/0، 7/1 درصد توانستند مولفه های مدیریت دانش را پیش بینی و تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Relationship between organizational culture and knowledge management in education Gheidar

نویسندگان [English]

 • Akbar Salimi 1
 • Jalal Moradi 2
 • Reza Vafaei 3
 •  

  منابع

  فارسی

  • الوانی ، سیدمهدی. (1383). یادگیری الگویی،راهی بسوی توسعه وبهبود سازمان ، فصلنامه مدیریت و توسعه ، شماره 16.
  • ابراهیمیان جلودار، یاسر، روح الله ابراهیمیان جلودار و محمود ابراهیمیان جلودار. (1391). بررسی اثربخشی مدیریت دانش(بامروری بر توانمندی ها و فرایند مدیریت دانش)، توسعه سازمانی پلیس، شمارۀ، صص 104-89.
  • دارمی، هادی. (1386). بررسیعواملموثردرموفقیتمدیریتدانشدرسازمانهایپروژهای، پایان نامة دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
  • گودرزوند، مهرداد، نجبایی، سید صدرا  و هاشمی، سیده سعیده. (1389). رابطه بین مدیریت دانش و شاخص‌های فرهنگ سازمانی، ماهنامه اجنماعی، اقصادی، علمی و فرهنگی، شماره 132.
  • طاهر زاده ، سلمان. (1386). فرهنگ سازمانی و اشاعه موفق مدیرت دانایی ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیرت دانش.
  • شریف نیا ، رقیه. (1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی براساس مدل گلوب و مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
  • صیف ، محمدحسن ؛ عالی نژاد ، وحید ؛ صالحی ، مسلم. (1385). مدیریت دانش در سازمان ، ماهنامه تدبیر ، شماره 32.
  • قیومی ، عباس ؛ حسن مرادی ، نرگس. (1391). بررسی انواع فرهنگ سازمانی ، فصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی ، شماره 12.
  • منوریان ، عباس ؛ بختایی ، امیر. (1385). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در سازمان مدیریت صنعتی ، چهارمین همایش مراکز تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن.

   

  References

  • Bhatt, G. (2001) "Knowledge management in organization: examiningthe interaction between technologies, techniques and people", Journal of Knowledge management, Vol.5, No.1, pp.68.
  • Bhatt, GA. (2000). ”resource based perspective of developing orangnization capabilities for business Trans formation”, knowledge and process management, vol, no.z, ppg.
  • Brandt Michael, Jones, D.B.A. (2009). Orgaizational Culture and KnowledgeManagement: An Empirical Investigation of U.S.Manufacturing Firms. Nova Southeastern University, DAI-A71/01.Access The Complete dissertation; http:// gradworks.umi.com.
  • Chin-Loy, Claudette. (2003). Assesing the Influence of Organizational Culture onKnowledgeManagement Success. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University. Proquest Information and Learning Company.
  • De Long. D.W. & Fahey, L., (2000), “Diagnosing cultural barrierst to knowledgemanagement”, Academy of management Executive, Vol. 14 (4), pp. 113-127.
  • Korte, R. and Chermack, T. (2007). Changing organizational culture with scenarioPlanning, Journal of Futures, 39, 645- 656.
  • Quinn.R. (1999). '' DiQgnosing culture and chQnging orgQnizQtionQ.'' Newyork: Addison Wesley.
  • Quinn, R and Cameron, K. (2006). Diagnosing and changing organizational culture, The Jossey-Bass publishing, Revised Edition.
  • Quinn, R. E., & Spreitzer, G. M. (2001). The psychometrics of thecompeting values culture instrument and an analysis of the impact ofcorporate culture on quality of life. In R. W. Woodman & W. A. Pasmore (Eds.), Research in organizational change and development (Vol. 5., pp. 115–142). Greenwich, CT.: JAI Press.
  • Nonaka, I; Takeuchi, H. (1995). 'The khnowledge-creating company'. Oxford university press.
  • Rowley J. (2000) is higher education ready for knowledge management? Int J Educ Manag. ; 14(7):325-33.
  • Watson. (2001).”Applying kM” Morgan kanFman.
  • Wang, Catherine L., Ahmed Perveiz, K. (2003).  "Structure Dimensions for Knowledge Based Organizations, “Measuring Business.Excellence, vo17, Issue 1:12.
  • Zheng, W., (2005), the impact of organizational culture, structure, strategy onknowledge management effectiveness and organizational effectiveness. PhD, university of Minnesota.