بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده


هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان بود. پژوهش توصیفی نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان در سال 1393 که تعداد آنها 1654 نفر بود. حجم نمونه تعیین شده بر اساس جدول کرجیس و مورگان (1970) 311 نفر اما پرسشنامه های برگشتی 295 عدد بود. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری بود.ابزارهای اندازه گیری شامل؛ پرسشنامه 21 سوالی مدیریت کوانتومی محقق ساخته، پرسشنامه 17 سوالی اشتیاق شغلی شوفلی و همکاران (2008) و پرسشنامه 20 سوالی سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست (1990) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد کهr مشاهده شده در سطح 05/0  همبستگی مثبت و معناداری را بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان وجود داشت. Rمشاهده شده در سطح 05/0  همبستگی مثبت و معناداری را بین مؤلفه­های دیدن کوانتومی،تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی با اشتیاق شغلی کارکنان نشان داد. r مشاهده شده در سطح 05/0  همبستگی مثبت و معناداری را بین مؤلفه­های دیدن کوانتومی،تفکر کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی با سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Relationship between Quantum MANAGEMENTwith Job Engagement and Job Adjustment among Employees at University of Isfahan

نویسندگان [English]

 • KHalil Izadi 1
 • seyed Ali Siadat 2
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of persent research was to study relationship between quantum leadership with job engagement and Job adjustment among employees at university of Isfahan. This research is descriptive-Correlative and statistical population included all employees at university of Isfahan in academic year 1393-1394 totaled 1654 people.Statistical sample was 311 based on Morgan (1970) table and 295 completed questionnaires were returned. Research instruements consisted of: a self-made questionnaire of quantum leadevship with 21 items, schaufeli and bakker (2008) job engagement questionnaire with 17 items and dacis & logqist (1990) job adjustment questionnaice with 20 items. Collected date was analyzed using regression analysis, correlation coefficient, and manova. Findings showed that observed "r" at p<.05 shows a positive and significant correlation between quantum leadership with job engagement and Job adjustment among employees at university of Isfahan.Also, observed "r" at p<.05 showed a positive and significant correlation between quantum vision, quantum thinking, quantum feeling, quantum knowledge, quantum trust and Job engagement and Job adjustment among employees at university of Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Quantum management
 • Job engagement
 • Job adjustment
 • University
 • منابع

  فارسی

  • عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385). توانمند سازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: ویرایش.

   

  References

  • Darling,J.R (2008) Effective Conflict Management: Use of & Walker w.Earl the Behavioral style model, leadership and Organizational Development Journal, Vol 22 , NO5, PP 230- 242.
  • Davis, R.& Lofqist, L., H.(1991). Apsychological theory of work adjustment, Minneapolis. University of Minnesota press.
  • Liorens, S., Schaufeli, W. B, Bakker, A & Salanova, M. (2007). Does a positive gain spiral of resources, efficacy belifs and engagement exist?  Computers in Human Behavior. 23, 825 -841.
  • Liorens, S., Schaufeli, W. B, Bakker, A & Salanova, M. (2013). Does a positive gain spiral of resources, efficacy belifs and engagement exist?  Computers in Human Behavior. 23, 825 -841.
  • Schaufeli, W. B.& Salanova, M (2008). Enhancing work engagement throuth the management human resources.  The individual changing working life. (pp. 380 -404). Cambridge University press.
  • Schaufeli, W. B. taris, T.W. & Van Rhenen, W. (2008). Work aholism, burnout and engagement: one of a kind or three different kinds of employee well – being. Anxiety, stress & copint.  20: 177- 196.
  • Shelton, C.K. (2011).the quantum skills modelin Darling. John R, Management a new paradigm to enhance effective leadership .Leadership & Organization Development Journal, Vol22, No6. PP 264 – 273.