رابطه اخلاق حرفه ای وسلامت سازما نی بااثر بخشی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده


هدف پژوهش حاضرتبیین رابطه اخلاق حرفه‌ای وسلامت سازمانی با اثر بخشی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش فارس می‌باشد که به روش همبستگی به اجراگذاشته شده است جامعه آماری پژوهش حاضرشامل 300نفرکارکنان اداره کل آموزش وپرورش فارس اعم اززن ومرد درسال 94-93می باشد که ازمیان آنها نمونه آماری شامل 169نفر کارکنان به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش متشکل از سه پرسشنامه استاندارد اثربخشی سرجیوانی وهمکاران،پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران و پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر می باشد.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شده است. نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی پژوهش نشان می‌دهدکه بین اخلاق حرفه‌ای و سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.یافته‌های پژوهش موید وجود رابطه مثبت ومعنادار بین اخلاق حرفه‌ای با اثربخشی کارکنان وهمچنین رابطه مثبت و معناداربین سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق حرفه ای به طور معناداری قادر به پیش بینی اثربخشی کارکنان بوده و سلامت سازمانی نیز به طور معناداری قادر به پیش بینی اثربخشی کارکنان می باشد.در پیش بینی اثربخشی کارکنان ازسلامت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای؛ ابعادتاکیدعلمی،رعایت، نفوذمدیر، یگانگی نهادی ازمتغیرسلامت سازمانی و ابعاد مسئولیت پذیری،برتری جویی و رقابت طلبی،همدردی با دیگران ،احترام،رعایت هنجارها،از متغیر اخلاق حرفه ای پیش بینی کننده قوی تری برای اثربخشی بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Professional Ethies and Organizational Health with Effectiveness Staffs in Fars Central Education and Training Organization

نویسندگان [English]

 • Mojghan Amirianzadeh 1
 • Hossein Mohamadpoor 2
چکیده [English]

 
Abstract
This study aims to explain the relationship between professional ethics and organizational health and effectiveness of employers of department of education of Fars province which has been performed by correlation method. The statistical society of this study contains 300 employers, both men and women of department of education of Fars province in 2014-2015 years (93-94) which from them, the statistical sample consisted of 169 employees were selected with random classification method. The tool study involves three standard questionnaire which are effectiveness of Serjivani et al, organizational health questionnaire of Hoy et al., and professional ethics questionnaire of Kadozir. For analyzing data used from the test, Pearson correlation, multiple regression methods. The results based on basic theory of study, show that there is a significant relationship between professional ethics and organizational health and effectiveness of employers. Research findings present a positive and significant relationship between professional ethics and effectiveness of employees, as well as positive and significant relationship between organizational health and effectiveness of employees. Also, the results of study show that professional ethics is significantly able to predict the effectiveness of employee and organizational health is significantly able to predict the effectiveness of employees. In prediction of the effectiveness of employees from organizational health and professional ethics, the more strong predictor for effectiveness are aspects of academic emphasis, observance, influence of manager Institutional unity from organizational health variable and sense of responsibility, competition and excellency, sympathy,  respect, observance of the norms from professional ethics variable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: effectiveness
 • professional ethics
 • organizational health
 • department of education of Fars province
 • منابع

  فارسی

  • میچل،ت.(1376). مردم در سازمان ها (مقدمه ای بر رفتار کارکنان در سازمان).مترجم نظری نژاد. چاپ اول ، مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.
  • رضایی صوفی ،م.(1391) بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان پیام نور  دانشگاه گیلان.  مقا له  شماره 7. دوره 1. شماره 2. صفحات 61-72.      
  • آرمیچیل ، ت (2003). مردم در سازمان ها و زمینه رفتار سازمانی. ترجمه شکر کن، حسین. 1383،تهران انتشارات: رشد.
  • مسعودی نژاد،فرحناز.(1390)رابطه بین سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر شیراز با استقرار مدیریت مدرسه محوری ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی شیراز .
  • سلیمی،ق (1378) عوامل موثر در ایجاد جو سازمانی سالم از دیدگاه دبیران دبیرستانهای اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی دانش و پژوهش دانشگاه آزاد خوارسگان اصفهان. شماره اول.
  • جاهد،ح. (1385). سلامت سازمانی. ماهنامه تدبیر شماره 159،تهران.
  • کامرون ،ک.(2015). بررسی مدل های اثربخشی سازمانی، بررسی معیارهای ارزیابی اثربخشی.
  • رزاقی،الف.(1393). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدارس متوسطه پسرانه دولتی کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.دانشکده علوم تربیتی
  • دهقانان،ح.(1394).بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثربخشی سازمانی کارکنان ناجا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی
  • شیرازی،ف.(1376). بررسی برخی ازعوامل مرتبط بااثربخشی مدیران دبیرستان های نظام جدید آموزش متوسط تهران ، پایان نامه کارشناشی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • قراملکی‌، ا.(1384) جامعه دینی، جامعه‌ای هماهنگ،. اندیشه حوزه، سال 11، بهمن و اسفند 84، ش 56، ص 38 ـ 29.
  • علاقه بند، ع (1378) سلامت سازمانی مدرسه، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش.
  • قراملکی، ا.(1383) روش شناسی مسئولیت پذیری در سازمان اندیشه حوزه، شماره49 و 50 ، آذر و اسفند .
  • لطیفی،ف.(1385) سازمان فردا. جلد دوم .تهران.انتشارات افرا.
  • . عاملی، م (1381) بررسی مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در اسلام. پایان نامه اخذکارشناسی ارشد، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
  • ساعتچی،م.(1385)روان شناسی کاربردی برای مدیران درخانه مدرسه. سازمان،تهران مرکز نشر ویرایش
  • عسکرپور ،الف (1389). بررسی رابطه تعهدسازمانی وعملکرد بااثربخشی مدیران متوسطه عمومی دولتی گچساران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اسلامی واحدمرودشت.

  References

  • Licata, J. W and Harper, G.W (2001). Organizational Health and Robust School Vision, EducationalAdministration Quarterly, 37 (1): 5-26
  • Thibodeaux, M.S. and Favilla,(2014) E: Organizational effectiveness and commitmenthrough strategic management, Industrial Management & Data Systems, 2014, Vol. 96, p.21.
  • West.M.A (2014).The. Sccail psychohogy of innovation in groups. In M.A West&J.L
  • Farr (Eds). Innovation and crectivity of work: Psychological and organizational   stotegies.(pp.309-333).Chichester.UK:Wiley
  • Buckly et.al,(2015) Soft foundations of the critical success factors ontqm  implementation in Malaysia»,TQM Magazine ,vol.13,no.4.pp515-52.