شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران: تحلیلی بر شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران می‌باشد، که تعداد آن‌ها بر اساس آخرین آمار مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران 167 نفر می‌باشد. نمونه پژوهش به‌ صورت سرشمار انتخاب شد، بنابراین ابزار پرسشنامه بین تمامی 167 عضو جامعه توزیع شد که درنهایت  93 پرسشنامه برگردانده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته که شامل 91 سؤال و 12 مؤلفه بود. برای به دست آوردن روایی این پرسشنامه ابتدا به‌صورت روایی محتوایی از طریق در اختیار گذاشتن پرسشنامه در اختیار صاحب‌نظران و سپس روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول به دست آمد. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی تفاوت معنی‌داری با هم دارند. همچنین تعیین اولویت مؤلفه‌های شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی می‌توان گفت بیشترین شایستگی به ترتیب مربوط به مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، ارتباطات و رهبری و کمترین شایستگی مربوط به مؤلفه شایستگی روان‌شناختی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional competence of heads of departments Tehran University: An Analysis of the gap between current and desired status

نویسندگان [English]

  • Javad Porkarimi 1
  • Mehdi Azizi 2
  • Mohammmad Farzaneh 3
  • Elham Kordi 2