مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده:هدف پژوهش و بررسی و مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی است.نمونه پژوهش از بین دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و تامین گردید.تعداد نمونه شامل 377 نفر دانشجوی دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی فنی و مهندسی،کشاورزی ،دامپزشکی و علوم انسانی بود.ابزار این پژوهش شامل دو آزمون استاندارد تفکر خلاق تورنس (TTCT)فرم B تصویری و آزمون ریون فرم پیشرفته (AMP) بود.داده های پژوهشی طی 2 هفته و با اجرای گروهی کنترل شده جمع آوری شد. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری تحلیل واریانس یکطرفه ،تعقیبی شفه وو T‌ در نمونه های مستقل استفاده گردید.نتایج نشان داد که بین میانگین هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین میانگین خلاقیت دانشجویان رشته های مختلف نیز تفاوت معنی داری یافت شد. تفاوت میانگین کل هوش در دانشجویان دختر و پسر رشته های مختلف دانشگاه معنب دار بود.بین میانگین کل خلاقیت دا نشجیان دختر وپسر رشته های مختلف دانشگاه تفاوت معنی داری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Creativity and Intelligence among University Students in Different Fields of Study*

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirkhaefi
  • Davood Manavipour
  • Hassan Pasha Sharifi
چکیده [English]

Abstract
The aim of this paper was to study and compare the creativity and intelligence of the
students in different fields of study. The samples were selected from among the
students presently studying at Islamic Azad University Garmsar Branch who were
selected through stratified random sampling. They were 377 boys and girls studying
in one of the courses in engineering, agriculture, veterinary, and humanities. The
instruments were Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) figural form (form B)
and advanced form of Ryon’s AMP test. Data were collected in two weeks time
having a group of participants as control group. Data analysis was implemented
using one-way ANOVA, Scheffe follow-up test, and independent-sample t Test. The
results showed that there was a significant difference between the mean score of
intelligence among the students in different fields of study. A significant difference
was also found between the mean score of the students’ creativity studying in
different fields of study. Moreover, there was a significant difference between boys
and girls regarding the mean score of their intelligence. No significant difference
was found between the mean score of creativity among boys and girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intelligence
  • creativity
  • Field of study