رابطه بین هوش هیجانی ومدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاداسلامی به منظور ارائه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران براساس هوش هیجانی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: هدف ازانجام پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاداسلامی به منظور فراهم آوردن الگوی مناسب برای مدیریت زمان براساس هوش هیجانی آنان است .جامعه آماری این پژوهش راکلیه مدیران دانشگاه آزاداسلامی تشکیل می دهد.که ازمیان آنها تعداد554به روش تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.ابزارپژوهش شامل پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ وپرسشنامه محقق ساخته مدیریت زمان است.نتایج حاصل ازرگرسیون چندمتغیری خطی نشان دادکه :1- بین هوش هیجانی ومدیریت زمان رابطه وجوددارد.2- الگوی مدیریت زمان براساس هوش هیجانی مدیران به قرارزیراست:
خودانگیختگی ×017/0+خودآگاهی×26/0+017/0=مدیریت زمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Time Management among the Mangers of IAU to Present an Appropriate Model for Time Management Based on Their Emotional Intelligence

نویسندگان [English]

  • Fattah Nazem
  • Mohammad Javad Ghaed Mohammadi
چکیده [English]

Abstract
The purpose of present research was to study the relationship between emotional
intelligence and time management among the Islamic Azad University (IAU)
managers to present an appropriate model for time management based on their
emotional intelligence. The population of the study consisted of all the IAU
managers out of whom 554 were selected as sample applying cluster random
sampling. The research instruments were Cyberia - Shrink Emotional Intelligence
Test and a researcher-made questionnaire of time management. The result of linear
multivariate regression indicated that 1) There was a relationship between emotional
intelligence and time management, 2) time management model based on the
managers’ emotional intelligence was as follows:
Time Management = 1.017 + 0.26 × self-awareness + 0.017 × Self-motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional Intelligence
  • Time Management