تعیین رابطه پایبندی مذهبی با سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضوهیات علمی

چکیده


هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه پایبندی مذهبی با سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. این تحقیق در قالب یک تحقیق توصیفی و همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 140 نفر از کارکنان آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بودند که از این تعداد با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان 103 نفر انتخاب شد .هم چنین در این مطالعه روش نمونه ­گیری طبقه­ ای استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده سلامت سازمانی (OHI) مایلز و پایبندی مذهبی جان بزرگی استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسش نامه این دو شاخص، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد، ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص سلامت سازمانی معادل 67/0 و پایبندی مذهبی برابر 68/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون های ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و آزمون t گروه های مستقل بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین دو متغیر پایبندی مذهبی با سلامت سازمانی کارکنان رابطه مثبت و مستقیم در سطح معناداری 01/0 با ضریب همبستگی 46/0وجود دارد. به سخن دیگر، با افزایش پایبندی مذهبی، سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determine Relation Between Religious Adhering With Health Organization In The Islamic Azad University Branch Roodehen

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Babelhavaej 1
  • Tahereh Hasoomi 1
  • Victoriya Manhziy 2
چکیده [English]

 
 
 
 

 
The aim of this project is to determine relation between religious adhering with health organization in the Islamic Azad University Branch Roudehen. This project carried on by investigation and coherence research .Statistical society was 500 persons from that university. from this population 100 persons  rely on Cochran's equation and collision sampling  were elected .Miles questionnaire  with 31 questions distributed between them .This questionnaire has 6 aspects; Institutional integration, scientific emphasis, spirit, support resources, considerateness structure, Organizational health status.Because this questionnaire used to in pervious researches so the information based on Descriptive statistics (frequencies, percentages, drafting table, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation, multiple regression analysis and analysis of variance) with the SPSS software version 19 verified and the results showed a significant positive correlation between religiosity and organizational health with a P <0/01 وP <0/05

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Religious Adhering
  • Health Organization
  • Islamic Azad University Branch Roodehen
منابع
فارسی
-         اکبری امرغان، ح. و عبدیوسفخانی، زو (1394). بررسی رابطه بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی. فصلنامه پژوهش اجتماعی، بهار 1394.
-         انصاری، م ا. و همکاران (1388). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره ششم ،ص 65- 40 .
-         جاهد، ح. (1384). سلامت سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 159، سال ، صص21-16.
-         علوی،آ. و همکاران (1389). دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دربارهی میزان استقرار شاخص های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مجله مدیریت سلامت، سال سیزدهم دوره چهل و یکم ، ص 63.
-         لنچونی، پ. (1387). چهار دغدغه مدیران، مترجم فضل الله امینی، انتشارات فردا، ناشر مدیریت فردا.  
-         متقی، محمد (1381). بهبود سازمانی، ماه‌نامة تدبیر، شماره 124، تهران، انتشارات: یونسکو.
-         ناظم، ف. (1389). سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره سوم.
-         شکرکن، ح. (1383). مردمدرسازمان‌هاوزمینهرفتارسازمانی، تألیف: ترنس، آرمیچل، انتشارات: رشد.
-          Babelan, A. Z., & Moenikia, M. (2010). A study of simple and multiple relations between organizational health and faculty trust in female high schools, procidia social and behavioral sciences 2- 1532-1536.
-          Grace, A., Ivan, C. (1999). Facilitating implementation of total quality management through information technology, Information & Management 36, pp. 287-299
-          Miles, M. (1969). Planned change and Organizational Health: figure and Ground” from “organization and Human Behavior: focus on schools”. Fred D. Carver and Thomas J. Sergiovani. Mc Grow Hill,.
-          Shiperd, E, B. (1990). Organizational climate: a review of the theory and research.” Psychological Bulltin, Vol. 81, p.96
-          Lyden, J. & Klinge, W (2002). Information Technology for management. Wiley informational
-          soei, Y. Cheng. (1999). An investigation of antecedents of organizational commitment. Education Research Journal, 5,29-42.
-          Elias, R. Z. (2006). The impact of professional ol commitment and anticipatory socialization on accounting students ethical orientation, Journal of business ethics.
-          Korkmrz, M, (2007).The effect of Leadership Style on organizational health. Educational Research Quarterly,3,22-54
-          Hubert, John, A (1984). The relationship of teacher stress to organizational and Role Related stressors. WWW. Eric. Edu
-          Jamshinejad, Alireza (?). The job stress of principals and Organizational health in secondary schools. www. Docs. KSU.edu. Sa/pdf/articles 31/article 310801/pdf.
-          Barnes, K. M. (1994). The organization Health of middle schools trust, and decision participation,work environment. Degree: E.D.D.
-          Sivapragasam, P and Raya, p. (2013). Organizational Health: Knowledge Based Sectoral Employees. SCMS Journal of Indian Management, October - December,
-          Zahed Babolan A, Asgarian M, Behrangi M, Naderi E. The relationship between school organizational health and organizational commitment of teachers in boy's high school in Ardabil province. Journal of Educational Studies and Psychology 2008; 148(9):127-148.
دوره 10، شماره 3
شهریور 1394
صفحه 129-117
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1394
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 20 شهریور 1394