بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی دانش آموزان ناشنوا و عادی دوره دوم متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده


پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی تفکر انتقادی دانش آموزان ناشنوا و عادی مدارس متوسطه در تهران انجام شده است. روش این پژوهش علی – مقایسه ای بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان ناشنوا (130 نفر) و عادی (17521) هنرستان های شهر تهران بوده که شامل مناطق (15،12،9،6،4،2) می باشد. جهت تعیین حجم نمونه کلیه 130 نفر دانش آموزان ناشنوا و 376 نفر از دانش آموزان عادی بر مبنای جدول مورگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی استاندارد ریکتس بوده است، پس از استخراج نتایج پرسشنامه­ها، با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبات آماری آزمون t مستقل برای یافتن مقایسه دانش آموزان ناشنوا وعادی  انجام شد. یافته های توصیفی بیانگر آن است که 9//54 درصد (278 دانش آموز) دانش آموزان پسر و 1/45 درصد
دانش آموز دختر (228 دانش آموز) بوده اند.  نتایج حاصل از آزمون t بیانگر آن است که خلاقیت، و تعهد به عنوان دو مولفه از تفکرات انتقادی در بین دانش آموزان ناشنوا وعادی دارای تفاوت نمی باشد ولی بالیدگی به عنوان یکی از
مولفه های تفکرات انتقادی در بین دانش آموزان عادی و ناشنوا دارای تفاوت معنادار می باشد که نمرۀ آزمون t آن برابر با 34/2 و سطح معنی داری019/0 بوده است یعنی با 95 درصد اطمینان می توان گفت که تفاوت بین دانش آموزان عادی و ناشنوا از لحاظ بالیدگی معنادار می باشد. همچنین مجموع تفکر انتقادی با نمرۀ آزمون 77/1 t= و سطح معنی داری 07/0 نتیجه گیری می شود که در بین دانش آموزان عادی و ناشنوا از لحاظ تفکر انتقادی تفاوت ناچیزی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of critical thinking between deaf and normal student among high school grade second

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Norouzi 1
 • Ferdos Yadegari 2
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to compare the critical thinking in normal and deaf students in high schools of Tehran .This method Ali - has been comparative study population consisted of all deaf students ( 130 ) and normal ( 17521 ) schools in Tehran that includes regions ( 15,12,9,6,4,2 ) is. Select samples for all 130 deaf students and 376 students based on the normal muger, landeh using simple random sampling was selected. And to collect data in this study, a standard questionnaire was used. The results of questionnaires, using the SPSS statistical calculation t test was performed to determine Compare normal and deaf students. The methods used has been the Casual- comparison, And the statistical population included all deaf students (130) and normal students (17521) that includes regions (15, 12, 9, 6, 4, 2) in Tehran high schools. For selection Samples all 130 deaf students and 376 normal students based on Morgan Table. Was selected by simple random sampling. And to collect data in this study, and was used standard questionnaire. Descriptive findings indicated to 54.9 percent (278 students) boys and 45.1 percent of girl students (228 students). T-test results indicate that creativity and commitment as two components of critical thinking among normal and deaf students hasn’t significant difference. But maturity that the t-test scores equal to 34.2 and the significant level of .019. In other words, it can be said with 95% confidence that the difference between normal and deaf students is significant in terms of maturity. Also Whole critical thinking with test scores t=1.77 And the significant level of .07, Concluded that in normal and deaf students in critical thinking has little significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: critical thinking
 • deaf students
 • creativity
 • Maturity
 • Commitment
 • منابع

  فارسی

  • احمدزاده، اکرم (1389). بررسی عوامل موثر بر تفکر انتقادی در نزد دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه منطقه 6 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • اسلامی ، محسن ( 1382 ). ارائه الگویی برای طراحی و اجرایی برنامۀ خواندنانتقادی و بررسی اثر بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی، پایان نامۀ دکتری ، دانشگاه جهاد دانشگاهی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی.
  • امیدوار،احمد(1368).  بررسی‌ رشد‌ هوش در دانش‌آموزان ناشنوا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد‌ اسلامی‌ تهران.
  • بابا محمدی، حسن، خلیلی، حسین.(1383). مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 4(12)،31-23.
  • ببی ، ارل (1992). روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه رضا فاضل)1381( . نشر سمت .
  • به پژوه، احمد و همکاران (1387). مقایسه نگرش معلمان رابط و عادی دانش آموزان کم شنوا به اثربخشی برنامه های اموزشی تلفیقی، پژوهش در حیطظۀ کودکان استثنایی، سال 8، شماره 3، 295-306.
  • خوانساری،(1372). گروه آموزشی روان شناسی تربیتی جایگاه تفکر انتقادی در آموزه‌های دینی (قرآن، روایات، متون) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه جهاد دانشگاهی.
  • رجب زاده، احمد(1381).  رفتارهای فرهنگی ایرانیان. تهران: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • رضویان شاد، مرتضی، سلطان القرایی، خلیل.(1389). بررسی ادراک معلمان از تفکر انتقادی، علوم تربیتی، سال سوم، شماره 11، 46-29.
  • سلطان قرائی، خلیل، سلیمان نژاد، اکبر.(1387). تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس، دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال سوم، شماره 6، 195-181.
  • سیف، علی اکبر.(1388). روان شناسی پرورشی نوین: روان شناسی یادگیری و آموزش، تهران: نشر دوران
  • شریعتمداری، علی ( 1382 ). روان شناسی تربیتی، تهران: امیرکبیر.
  • شریعتمداری، علی (1379). تعلیموتربیتاسلامی، تهران: امیرکبیر.
  • شعبانی، حسن (1380).تاثیرروشحلمسئلهبهصورتکارگروهیبررویتفکرانتقادیوپیشرفت تحصیلیدانش آموزانپایهچهارمابتداییدرشهرتهران، رساله دکتری چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
  • شعبانی، حسن.(1383). مهارت های آموزشی و  پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، تهران: انتشارات سمت. 
  • صادقی‎ ‎مال‎ ‎امیری،‎ ‎منصور،‎ ‎‏(١٣٨٦‏‎). ‎خلاقیت‏(رویکردیسیستمی؛فرد،گروه،سازمان)،‎ ‎انتشارات‎ ‎دانشگاه‎ ‎امام حسین(ع)‏
  • مریم، نادری، عزت الله، شریعتمداری، علی.(1392). تاملی بر موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال دهم، دوره دوم، شماره 9(پیاپی 36) ، 15-
  • کدیور، پروین.(1390). روان شناسی تربیتی. تهران: انشارات سمت.
  • لوییس، کارت (1993). پرورش خلاقیت در سازمان، مترجم بدری نیک فطرت(1382)، تهران: کیفیت ومدیریت.
  • مارزینو، رابرت جی. و دیگران ( 1989 ). ابعاد تفکر در برنامه ریزی وتدریس، ترجمۀ قدسی احقر(1380) ، تهران: یسطرون.
  • مایرز، چت (1988). آموزشتفکرانتقادی، ترجمۀ خدایار ابیلی(1374) ، تهران: انتشارات سمت.
  • مرعشی ، جعفر (1374). نوآوری به سوی مدیریت خلاق ( مجموعه مقالات ) ، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
  • میلانیفر، بهروز(1390).روان شناسیکودکانونوجواناناستثنایی.تهران: نشر قومس.
  • ویسمه، علی اکبر (1380).رابطۀ برخی عوامل با نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفیقی دانش آموزان دیرآموز در مدارس تلفیقی، مجله پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، سال 5، شماره 4، 451-464.
  • یوسفی، علیرضا، گردان شکن، مریم.(1390). تفکر انتقادی، مجله ایرانی آموزش در پزشکی، ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت، 11(9)، 1128-1120.


  References

  • Adams, R., Bessant, J. and Phelps, R., (2006), Innovation management measurement: a review”, vol. 8 No. 10, p. 21-47.
  • Andriopoulos, Constantine, 2001, Determinants of organizationacreativity,‎ Management Decision, Vol. 39, Num. 10, pp. 834-841.
  • Beyer, B. K. (1985). Teaching critical thinking: A direct approach. Social Education, 49 (4), 297-303.
  • Cates, J.A.(1991).Comparison‌ of human figure drawing‌ by hearing and hearing impaired children.Volto? Review, 93, 1, 31-39.
  • Cates, J.A.(1991).Comparison of human figure drawing by hearing and hearing impaired children.Volto? Review, 93, 1, 31-39.
  • Dam, G.T. & Volman, M. (2004). Critical thinking as a citizenship competence:teaching strategies. Learning and Instruction, 14, 359–79.
  • Dewey,J.(1933).How We Think.Buffalo,NY:Prometheus Books.
  • Ennis, R(1987)."A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities."(New York: W .H. Freeman.
  • Ennis, R(1987)."A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities."(New York:W .H. Freeman.
  • Halpern, D. F. (1998). Assessing the effectiveness of critical thinkinginstruction. The Journal of General Education, 42 (4), 238-254.
  • Jenkinson, j.(1989). Use of the WISC-R performance scale with hearing impaired children. Psychological test bulletin, 2, 1, 33-38.
  • Jenkinson,J.(1989).Use of‌ the‌ WISC-R‌ performance scale with hearing impaired children.Psychologico?l Test‌ Bulletin,2,1,33-38.
  • Johnson, Elanine b. (2002) Contextual Teaching and learning: what it is andwhy its here to stay, u nited kingdom, Corwin press.
  • Johnson, R. H. (1996). The Rise of Informal Logic. Newport News, VA: Vale Press.
  • Loes,N.W.,Agnes E.J.M.,Wim H.J.(2007).Mode of acquestion as a factor in childrens readingcomprehension.Journal of deaf studies and deaf education,26,175-192.
  • Lyutykh E. (2009), Practicing critical thinking in an educational psychology classroom. J of Educ Studies; 45(4): 377-391.
  • Mason M. (2008), Critical thinking and learning. New York. Blackwell.
  • Mullen M, Mullen M. Examining patterns of change in the critical thinking skills of graduate nursing students. J Nurs Educ. 2009; 48 (6): 310-18.
  • Paul R. (1989), Critical thinking in North America: A new theory of knowledge, learning and literacy. Argumentation; 3:197–235.
  • Paul, R. W. (1993). Critical thinking: What every person needs to survivein a rapidly changing world (J. Willsen & A. J. A. Binker, Eds.). Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
  • Paul,R.(1993).Critical Thinking.Jane Willsen & A.J.A.Binker ,eds. Santa Rose :Foundation for Critical Thinking.
  • Phye GD. (1997), Handbook of academic learning: construction of knowledge. Academic Press, New York.
  • Pishghadam R.(2008), Enhancing critical thinking with literary discussion in English classes. Journal of Language and Literature;40 (4(159)):153-­167.
  • Porter-O'Grady T, Igein G, Alexander D, Blaylock J, Mc Comb D, Williams Sh. (2005)Critical thinking for nursing leadership. Nurse Leader.; 3(4): 28-31.
  • Schick, B., De viler, P., Di viler, J., & Hoffman, R. (2015). Language and theory of mind: A study of deaf children. Child Development. 78 (2), 376-396.
  • Sullvan, P.M.(1982).Administration‌ modification on the WISC-R performance scale with different categories of deaf children.Americo?n Anno?ls of the Deof, 127,780-788.
  • Tomasik T. Risk factors of hearing impairment in premature infants. Przegl Lek. 2008; 65(9): 375-84.
  • William C. (1976). Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles. Linstok Press..