بررسی و ارزیابی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده


تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطه یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان» به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 273 نفر از کارشناسان دانشگاه که تعداد 130 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول سرایی و همکاران(1372) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (2001) و پرسشنامهمحقق ساخته نوآوری سازمانی می‏باشد که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب90/. و 89/.  به دست آمد . جهت تحلیل داده ‏ها از آزمون ‏های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گاماستفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه ‏های یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین یادگیری سازمانی با ابعاد نوآوری سازمانی( نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مولفه‏های یادگیری سازمانی ، چهار بعد تسهیم دانش ، فرهنگ یادگیری سازمانی، رهبری و کار و یادگیری تیمی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات نوآوری سازمانی(متغیر ملاک)، را دارا هستند و مؤلفه های تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک و شایستگی ها و مهارت های کارکنان به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش بینی نوآوری سازمانی از معادله حذف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the relationship between organizational learning and organizational innovation experts of Isfahan University

نویسندگان [English]

 • Mohammadtaghi Mahmodi 1
 • Forazan AfzalKohi 2
 • Azam Forozandeh 2
چکیده [English]

 
Abstract
This study aimed to "examine the relationship between organizational learning and organizational innovation experts Isfahan University" is the method was studied. University experts who study population consisted of 273 people, 130 of them simple random sampling method and on the basis of writing and colleagues (1372) were selected. The instruments used in this research were organizational learning Nife (2001) and organizational innovation questionnaire that reliability through Cornbrash's alpha .090  And .089  Obtained . For data analysis Pearson correlation, stepwise regression was used. Pearson correlation test showed a significant relationship between organizational learning and organizational innovation there. Test results show that all components of organizational learning has a positive and significant relationship with organizational innovation. The results showed that the correlation coefficient between dimensions of organizational learning and organizational innovation (product innovation, process innovation and business innovation) There is a significant positive relationship. Regression analysis showed that among the components of organizational learning, knowledge sharing four dimensions, organizational learning culture, leadership and team work and learning as predictive variables, regression equation to explain changes to the criteria for organizational innovation ( criterion variable), possess and components of systems thinking, common vision and competence and skills of employees due to lack significant role in predicting organizational innovation was removed from the equation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Organizational learning
 • organizational innovation
 • experts
 • University
 • منابع

  فارسی

  • احمدی، پرویز؛ پیشدار، مهسا(1389). یادگیری سازمانی و نوآوری. سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز ( TRIZ ) و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران . تهران: خانه معلم
  • اخوان، پیمان و ابوعلی، مرتضی(1389). بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری. سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران. تهران. خانه معلم.
  • باورصاد ، بلقیس ؛ دلاوریپور، جلال الدین  و توانبخش، حسام الدین (1389).بررسیرابطهنوآوری،یادگیریسازمانیوعملکردسازمان. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز: 27 و 28 بهمن ماه. 
  • برومند، مجتبی و رنجبری، مریم(1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تاکید بر نقش مدیریت دانش. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس.سال ششم. شماره 24.
   • پیراسته فرد(1380) موانع نوآوری در سازمان. مجله توسعه مدیریت . شماره ۳۲،سال نهم. تهران: انتشارات تولید دانش.
   • تورانی، حیدر(1385). بررسی دلالتهای نظریه ها و سبکهای مدیریت در بروز نوآوری. فصلنامه نوآوری های آموزشی.شماره15. سال پنجم.
   • جوانمرد ، حبیب اله و  دیلمزاری، لیلا(1389). تعیینرابطهبینعواملاستراتژیک کارآفرینیبانوآوریویادگیریسازمانیدر کارکنانشرکتراهآهناستانمرکزی. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز: 27 و 28 بهمن ماه. 
    • حیدری تفرشی، غلامحسین و خدیوی،اسدالله  و یوسفی سعیدآبادی، رضا (1381). نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز.چاپ اول.تهران.انتشارات فراشناختی اندیشه
    • خانعلی زاده، رقیه و فانی، علی اصغر و مشبکی، اصغر و کردنائیچ اسدالله(1389).رابطهبینتوانمندسازیویادگیریسازمانی(موردمطالعه: دانشگاهتربیتمدرس).پژوهش نامة مدیریت تحول؛ سال دوم، شمارة 3
    • سنگه، پیتر (1386). پنجمینفرمانخلقسازمانیادگیرنده(ترجمهحافظکمالهدایتومحمدروشن)تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
    • شریفی،اصغر و اسلامی،فاطمه(1387).بررسیرابطهیمیانیادگیریسازمانیوبکارگیریفناوریهایارتباطاتواطلاعاتدردانشگاهآزاداسلامیواحدگرمساردرسالتحصیلی87-86. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال اول ، شماره دوم
    • صمد آقایی، جلیل (1380). تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی، تهران ، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی
    • علامه،محسن و مقدم،مهدی(1388).بررسیرابطهمیانیادگیریسازمانیوعملکردسازمانی؛مطالعهیموردی: واحدنیرومحرکهیشرکتایرانخودرو.پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی.سال دهم، شماره ی 1 (پیاپی 38)  
    • علوی،سمیه(1389).یادگیریسازمانیوعواملمؤثربرآن.پیام مدیران فنی و اجرائی. شماره 24
    • مارکوارت، مایکل. (1385) ایجادسازمانیادگیرنده. ترجمه محمدرضا زالی . تهران: دانشگاه تهران.
    • ماکویی، احمد ؛  شفیعا ، محمد علی و  کاظمی، صدیقه (1389). توسعهمدلمدیریتنوآوریسازمانی.اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز: 27 و 28 بهمن ماه. 
    • معطوفی، علیرضا و احمدیان، اشرف(1389). بررسیتاثیرکارآفرینیبریادگیریونوآوری : شاهدتجربی،بنگاههایکوچکتهران. .اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز: 27 و 28 بهمن ماه. 
     • همتی،محمد و محسن اکبرزاده  وعلی فهروندی و سید عبدالرحیم ساداتی ولویی و علی اکبر کرمی اول(1389). تاثیرمدیریتدانشبرکارآفرینیسازمانی(مطالعهموردی: شهرکصنعتیساری).اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی .شیراز:  27 و 28 بهمن ماه

  References

  • · Ahmad AM, Abdalla HS(1999). The role of innovation in crafting the vision of the future . Eng Manag J,Vol (37). Pp34-50
  • · Alegra , J.& Chiva , R (2008) Assessing the Impact of OrganizationalLearning Capability on Product Innovation Performance : AnEmprical Test , Technovation 28: 315-326
  • · Aragón-Correa, J. A., García-Morales, V. J., & Cordón-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial Marketing Management, 36(3), 349-359
  • · Baker, W. and Sinkula, J. (2002). “Market orientation, learning orientation and product innovation:delving into the organization’s black box”, Journal of Market - Focused Management, Vol. 5, No. 1, pp. 5-23.
  • · Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999). The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411–427.
  • · Baregheh , Anahita . Rowley, Jennifer .  Sambrook . Sally , (2009 ) . Towards a multidisciplinary definition of innovation . Management Decision .Vol. 47 No. 8 , pp. 1323-1339 .
  • · Carneiro, A. (2000). “How does knowledge management influence innovation and competitiveness?”, Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No. 2, pp. 87-98.
  • · Crossan, M., Apaydin, M. (2010): “A Multidimensional Framework of organizational innovation: a systematic review of the literature”, Journal of Management Studies, Vol. 47, No. 6, pp. 1154- 1191.
  • · Daft, R.L. (1978), “A dual-core model of organizational innovation”, Academy Of Management Journal, Vol. 20, pp. 193-211.
  • · Darroch, J. and McNaugton, R. (2002). “Examining the link between knowledge management practices and types of innovation”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3, pp. 210-222
  • · Goh, S. C. (2003). Improbing organizational Learning capability, The learning Organization,10, 4. P3.
  • · Hung, R. Y., Lien, Bella Ya-Hui, & McLean, G. N. (2009). Knowledge management initiatives, organizational process alignment, social capital and dynamiccapabilities. Advances in Developing Human Resources, 11(3), 320–333.
  • · Jiménez-Jiménez, Daniel & Sanz-Valle, Raquel (2010). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research. JBR-07047; No of Pages 10
  • · Jimenez-Jimenez, Daniel et al(2008). Fostering Innovation: The role of market orientation and organizational learning.  European Journal of Innovation Management, 11(3), pp. 389-412.
  • · Khan ,Rabia. Rehman, Abaid Ur . and Fatima ,Afsheen (2009). Transformational leadership and organizational innovation: Moderated by organizational size. African Journal of Business Management .Vol.3 (11), pp. 678-684,
  • · Lamsa,T.(2008).Knowledge Creation and Organizational Learning inCommunities of Practice : an empirical analysis of a healthcareorganization. University of Oulu Thesis,PP.10-20.
  • · Lien, B. Y., Hung, R. Y., Yang, B., & Li, M. (2006). Is learning organization a valid concept in Taiwanese context.  International Journal of Manpower, 27(2), 189–203.
  • · Morales V.J.G. , Montes F.J.L. and Jover A.J.V. (2007) "Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEs" ,PP.547–568
  • · Neef Do. )2001(Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and nontraditional (Academic Quality Improvement project) accreditation process[dissertation]. University of Wisconsin stout Menomonie.
  • · Ojasalo, Jukka(2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches.    European Journal of Innovation Management, 11(1), pp. 51-86.
  • · Panayides,  Photis(2006). Enhancing innovation capability through relationship management and implications for performance. European Journal of Innovation Management .Vol. 9 No. 4, pp. 466-483
  • · Pérez López , Susan; Montes Peón, Jahn.M; Vázquez Ordás, Coen (2005)« Managing knowledge: The link between cultureand organizational learning», Journal of Knowledge  Management,Vol.8,No.6.pp 227-245.
  • · Prajogo, Daniel and Sohal ,Amrik S. (2006). The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance––the mediating role of TQM. European Journal of Operational Research. 168 . 35–50.
  • · Rodriguez, S. Perez, J. delval, M. ( 2003 ). An empirical study about  the effect of cultural problematic on organizational learning in alliances. Journal of The Learning Organization.Vol: 10 ( 3), p 140.
  • · Senge. Peter, (1990). The Fifth Discipline: The art and practice of learningorganization. Doubleday Dell; New York.
  • · Siguaw,Judy A,. Simpson, Penny M,. & Enz, Cathy A(2006). Conceptualizing Innovation Orientation: A Framework for Study and Integration of Innovation Research. J Prod Innov Manag.23:556–574
  • · Tempelton, Cary F.,Lewis Brucer R. & Snuder Charles A. ( 2002 ).Development of a Organization Learning construst. Journal of Management Information Systems, 19:2, 175.
  • · Tippins, M. and Sohi, R. (2003).” IT competency and firm performance: Is organizational learning a missing link”, Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 8, pp. 745-761.
  • · Tsai, W. (2001). Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation andperformance. Academy of Management Journal, 44, 996–1004.
  • · Utterback, J.M. (1994), mastering the dynamics of innovation, Harvard Business School Press, Boston, MA.
  • · Weisberg ,R.W(2006). Expertise and reason in creative thinking: evidence from case studies and the laboratory. In: Kaufman JC, Baer J, editors. Creativity and Reason in Cognitive Development. Cambridge, Cambridge University Press,.
  • · Wong ,  C. Kym . A(2004). Critical realist approach to organizational innovation research . 4th International Critical Management Studies Conference Critical Realism: Progress and Challenges Stream
  • · Yu Lin , Chieh . (2007 ) . Factors affecting innovation in logistics technologies for logistics service providers in China . Journal of Technology Management in China . Vol. 2 No. 1. pp. 22-37.
  • · Yu Yuan Hung, Richard ,. Bella Ya-Hui Lien ,. Baiyin Yang c,. Chi-Min Wud, Yu-Ming Kuo(2010). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International Business Review. IBR-786; No. of Pages 13
  • · Zhang. Li, Tian. Yezhuang, Zhongying Qi, A, (2009). A conceptual model oforganizational learning based on knowledge sharing, School ofManagement, Harbin Institute of Technology, China.