ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده


هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری می باشد و روش اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانشجویان در حال تحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 5112 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 361 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته تجربه پژوهشی، روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه های مذکور توسط اساتید راهنما و مشاور و متخصصان این حوزه تأیید و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (83/0، 91/0 و 86/0) برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.. یافته های حاصل از تحقیق مؤید آن است که ارتباط همزمان بین متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک برقرار بوده و همچنین روحیه پژوهشگری نقش میانجی در رابطه بین تجربه پژوهشی با خودکارآمدی پژوهشی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The representation of research experience model and its relationship with researcher spirituality and research self-efficacy of M.A. students of Islamic Azad University of Sari

نویسندگان [English]

 • Lila mardani 1
 • Maryam Taghvaei Yazdi 2
 • Kiyamarz Niazazari 2
چکیده [English]

Abstract
Every nation needs to organize research activities for its development and promotion. Since students are recognized as dynamic and future-makers in any society, therefore it is necessary to determine and resolve their research drawbacks. The purpose of this research is the representation of research experience model and its relationship with researcher spirituality and research self-efficacy of M.A. students of Islamic Azad University of Sari. And its implementation method is descriptive and correlational. The statistical population that study in this research consist all 5112 MA. Students of 2015-2016 from Islamic Azad University of Sari. From that 361 students were randomly selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying stratified sampling method. For data collection was used the library and the field method. The data collection tool in this research was three researcher-made questionnaire included research experience, research spirituality and research self-efficacy. The content validity of these questionnaires was approved by supervisors, advisors and experts in the field and their reliability was obtained by using Cronbach's alpha coefficient, respectively (83%, 91% and 86%). To analyze the data was used two statistical methods included descriptive statistics (frequency, indicators mean and standard deviation) and inferential statistics (wilcoxon test non-parametric methods, spearman correlation test, strong regression and structural equation). For analysis was used spss software and LISREL. Findings from the research suggest that the simultaneous relationship was established between the predictor variables and the criterion variable. And also the researcher spirituality had mediator role in relationship between research experiences with research self-efficacy

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Research Experience
 • Researcher Spirituality
 • Research Self-Efficacy
 • M.A Students
 • منابع

  فارسی

  • آراسته، حمیدرضا. (1382). نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران 1404، رهیافت 31، 33-42.
  • بهزادی، حسن. (1387). بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
  • بهزادی، حسن و داورپناه، محمدرضا. (1388). بررسیعواملموثربرتجربهپژوهشیدانشجویانتحصیلاتتکمیلی دانشگاه فردوسیمشهد، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 10 (2)، 227-250.
  • رضایی، م، عباسی، ع و موسوی، س. (1392). تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 25، 89-100.
  • ستایش، حسن. (1393). نقش مدارس و معلمان در تقویت و توسعه تفکر پژوهشی.
  • منبع: http://www.ettelaat.com/etiran/?p=48450.
  • شیربیگی، ناصر و صالحی، صالح. (1389). نگرش و خودکارآمدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تحقیق، مجموعه مقالات دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران.
  • شیرزاد، زینب. (1391). ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی دانش آموزان دختران متوسطه شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
  • صالحی، منیره. (1390). میزان و عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی- اجتماعی بندورا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
  • محمودی، حسین، پازارگادی، مهرنوش و عبادی، عباس. (1388). ارزشیابی تجربه آموزشی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مجله راهبردهای آموزش، 2 (2)، 13-16.
  • موسایی، میثم و احمدزاده، مریم. (1388). آموزش توسعه ای و توسعه پایدار، مجله راهبرد یاس، 18، 219-223.
  • یمنی دوزی سرخابی، م و مظفری، ف. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 10 (1)، 83-100.
   • Abdullah, M.N.L.Y., & Evans, T.,(2012), the relationships between postgraduate research students' psychological attributes and their supervisors' supervision training, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 788-793.
   • Arimoto, A., Gregg, M.F., Nagata, S., Miki, Y., & Murashima, S., (2012), Evaluation of doctoral nursing programs in Japan by faculty members and their educational and research activities, Nurse Education Today, 32, 1-7.
   • Bakken, L.L., Byars-Winston, A., Gundermann, D.M., Ward, E.C., Slattery, A., King, A., & et al., (2010), Effects of an educational intervention on female biomedical scientists’ research self-efficacy, Advances in health sciences education, 15(2), 167-183.
   • Baltes, B., Hoffman-Kipp, P., Lynn, L., & Weltzer-Ward, L., (2010), Students’ research self-efficacy during online doctoral research courses, Contemporary Issues in Education Research (CIER), 3(3), 51-58.
   • Caroll, D., (2010), Postgraduate Research Experience 2012, A Report of the Postgraduate Research Experience Questionnaire, Available at
   • www.Graduatecareers.com.au/research.
   • Drennan, J., (2008), Postgraduate Research Experience Questionnaire: reliability and factor structure with Master’s in Nursing graduates, Journal of Advanced Nursing, 62(4), 487-498.
   • Entwistle, N., (2002), Research-Based University Teaching: What is It and Could There be an Agreed Basis for It? The Psychology of Education Review, 26(2), 3-9.
   • Ford Lloyd, B., (2011), Postgraduate Research Experience Survey (PRES), University of Birmingham, Available at https://intranet.birmingham.ac.uk/as/
   • studentservices/graduateschool/pgrsupport/presrep.aspx.
   • Fouad, T., (2012), Assessment of Graduate Student's Research Skills Self-Efficacy, European Journal of Social Sciences, 28(4), 574-580.
   • Gomez, E., Hill, E., & Ackerman, A., (2012), an exploration of self-efficacy as a motivation for rock climbing and its impact on frequency of climbs, [Cited 2012 Apr 11]. Available from: http://www.treesearch.fs.fed.us/pubs/13894
   • Halstead, Judith, A., (1997), what is Undergraduate Research? Journal of Chemical Education, 74(120), 1390-1391.
   • Hunter, A.B., Laursen, S.L., & Seymour, E.,( 2006), Becoming a Scientist: The Role of Undergraduate Research in Students Cognitive, Personal, and Professional Development, Retrieved December 11, 2007 From Eric: www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno
   • Hunter, A.B., Laursen, S.L., & Seymour, E., (2007), Becoming a Scientist: The Role of Undergraduate Research in Students Cognitive, Personal, and Professional Development, Science Education, 91(1), 36-74.
   • Ismail, A., Zainal Abidin, N., & Hassan, A., (2011), Improving the development of Postgraduates Research and Supervision, International Education Studies, 4(1), 78-90.
   • Kanter, S.B., (2006), Embodying Research: A Study of Student Engagement in Research Writing, Unpublished Doctoral Thesis, School of Graduate Studies and Research, Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
   • Lev, E.L., Kolassa, J., & Bakken, L.L., (2010), Faculty Mentors’ and Students’ Perceptions of Students’ Research Self-Efficacy, Nurse Education Today, 30(2), 169-174.
   • Meerah, T.S.M., (2010), Readiness of preparing postgraduate students in pursuit of their doctoral programmed, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 184-188.
   • Park, C., Hanbury, A., & Kulej, M., (2007), Postgraduate Research Experience Survey, Higher Education Academy.
   • Seymour, E., Hunter, A.B., Laursen, S.L., & Deantion, T., (2004), Establishing the Benefits of Research Experiences for Undergraduates in the Sciences: First Findings from a Three-Year Study, Science Education, 88(4), 493-534.

  Taraban, R., & Logue, E., (2012), Academic factors that affect undergraduate research experiences, Journal of educational psychology,104(2), 499