نقش سرسختی شغلی در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان؛ با میانجی‌گری رفتارهای کاری نوآورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشجو

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرسختی شغلی در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان؛ با میانجی­گری رفتارهای کاری نوآورانه بود. این پژوهش با روش توصیفی- همبستگی و با آزمون مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه­ی آماری پژوهش را کلیه­ی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خوی تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 306 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرسختی شغلی مورنوجیمز، رودریگز مونوز، هرناندز، بلانکو (2014)، پرسشنامه رفتارهای کاری نوآورانه کراس(2004) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1990) بود. داده‌های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار‌های Spss ویرایش 16 و AMOS ویرایش 22 تحلیل شدند. نتایج نشان داد متغیرهای رفتارهای کاری نوآوری و سرسختی شغلی اثر مستقیم معنادار و متغیر سرسختی شغلی اثر غیر مستقیم معنادار بر روی عملکرد شغلی دارند. همچنین اثر مستقیم سرسختی شغلی بر روی رفتارهای کاری نوآورانه از لحاظ آماری معنادار بود. به علاوه رفتارهای کاری نوآورانه شغلی توانست به عنوان نقش میانجی در رابطه بین سرسختی شغلی و عملکرد شغلی معلمان وارد مدل شود. در نهایت نیز مدل ساختاری پژوهش بعد از اصلاح، برازش مطلوب را با داده‌های تجربی پژوهش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role Job Hardiness in predicting job performance, with the mediation of innovative work behaviorsRole Job Hardiness in predicting job performance, with the mediation of innovative work behaviors

نویسندگان [English]

 • Ehsan Azimpour 1
 • Sohila Jalileans 2
چکیده [English]

 
Abstract
The aim of this study was to examine the Role Job Hardiness in predicting job performance, with the mediation of innovative work behaviors. This study was conducted descriptive - correlational method by using structural equation modeling. Statistical population study were included all primary school teachers in Khoy city, that among which were selected 306 persons by using random sampling method. Research instruments was including job Hardiness Inventory Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Hernández and Blanco(2014), innovative work behaviors Inventory Krause (2004) and job performance Inventory Paterson (1990). Data obtained were analyzed by using structural equation method and using Spss editing16, and AMOS editing 22 softwares. The results showed innovative work behaviors and job hardiness Variables have Meaningful direct effect and Job hardiness variable have meaningful indirect effect on job performance.  Also the was statistically significant the direct effect Job hardiness on the innovative work behaviors. In addition innovative work behaviors could entered model as a mediator in the relationship between hardiness job and job performance teachers. Finally, the structural model modified research a good fit had with experimental data the study

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Job Hardiness
 • job performance
 • innovative working behaviors
 • teachers
 • منابع

  فارسی

  • اکبری بلوطبنگان، الف؛ رضایی، ع؛ محمدی‌فر، م؛ نجفی، م و اکبری بلوطبنگان، الف.(1394). ویژگیهایروانسنجیفرمکوتاهپرسشنامهسرسختیشغلی. مرکزتحقیقاتمراقبت هایپرستاریدانشگاهعلومپزشکیایران (نشریه پرستاری ایران). 28( 94-93)، 65-55.
  • اسدی، ب؛ زارعی، ح؛ حوریان، غ و یونسی، م. (1394). نقش پیش­بینی کنندگی سرسختی روان­شناختی، انگیزه پیشرفت و نگرش معنوی در رضایت­مندی شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر همدان. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی.
  • بدری گرگری، ر، مصرآبادی، ج، پلنگی، م و فتحی، ر.(1391). ساختارعاملیپرسشنامه‌یفرسودگیتحصیلیبااستفادهازتحلیل عاملیتأییدیدردانشآموزانمتوسطه. فصلنامه‌ی اندازه‌گیری تربیتی. 3(7). 180-163.
  • تابع بردبار، ف؛ کاظمی، س و رنجبران، ج.( 1389). رابطه‌ی سلامت روان و عملکرد شغلی براساس ویژگی‌های شخصیتی معلمان در راستای پیشنهاد یک مدل علّی. مجله‌ی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 1(2)، 23-13.    
  • حقیقی، ج؛ عطاری، ی؛ رحیمی، س و سلیمانی نیا، ل. (1389). رابطۀ سرسختی و مؤلفه­های آن با سلامت روانی در دانشجویان پسر دورۀ کارشناسی دانشگاه. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 3و4. 49-35.
  • سام­خانیان، م؛ جهانیان، ر و مرتضایی، الف. (1381). خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی. تهران: اسپند هنر.
  • سینا، ح؛ کریم­زاده، ص؛ ناظم، ف و احمدی، ع. (1392). ارائه مدل ساختاری پیش­بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش.  فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره4، زمستان93، صص40- 19.
  • شکرکن، ح؛ نعامی، ع؛ نیسی، ع و مهرابی زاده هنرمند، م.( 1380). بررسی رابطه خوشنودی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه‌های اهواز. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی،  دانشگاه شهید چمران اهواز، 8( 3و4)، 22-1.              
  • فرهنگی، ع؛ کیانی، ح و حسینی میقان، س. (1393). بررسی رابطه هوش معنوی، سرسختی روان­شناختی و رضایت شغلی معلمان شهرستان گرگان. اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت.
  • قاسم‌زاده علیشاهی، الف؛ مهدی، ع و ملکی مرشت، م.(1393). نقش عواطف مثبت و منفی در رضایت و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، 9(35). 152-131.
  • مقیمی، ع.(1390). پژوهشنامه مدیریت، انتشارات ترمه: تهران.
  • نعامی، ع؛ تقی‌پور، الف؛ و نیسی، ع. (1390). رابطه‌یفرهنگ سازمانیباانگیزششغلی،اشتیاقشغلیورفتارهاینوآورانهبامیانجیگری توانمندسازی روانشناختی. علوم رفتاری، 5(4)، 333-325.
  • نمامیان، ف؛ فیض­الهی، ص. (1394). تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعه موردی: شهرک صنعتی ایلام). مجله فرهنگ ایلام، دوره شانزدهم، شماره 46 و 47. صص 174- 161.
  • هاشمی، ش و ملایی نژاد، الف. (1389). تحلیل محتوای طرح های برگزیده و نوآورانه اولین همایش نوآوری های آموزشی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 36، صص 149- 129.
  • یارعلی، خ. (1379). رابطۀ ساده و چندگانۀ سرسختی روان­شناختی و حمایت اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی دبیران زن شهرستان شوشتر، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  References

  • Azeem, S.M. (2010). Personality hardiness, job involvementand job burnout          among teachers. International Journal of Vocational and Technical     Education, 2(3), 36-40.
  • Bentler, P.M, & Chou, C, (1987). Practical issues in structural modeling,            Sociological Methods and Research, 16, 78- 117.
  • Baldauf, A., & Cravens, D. W. (2002). The Effect of Moderators on the         Salesperson Behavior Performance and Salesperson Outcome     Performance and Sales Organization Effectiveness. European       Journal of    Marketing, 36,             1367-1388.
  • Brooks MV. (2008). Health-related hardiness in individuals with chronic      illnesses. Clin Nurs Res.; 17(2):98-117.
  • Bentler, P.M, (1988). Comparative fit indexes in structural model,      Psychological Bulletin, 107,238- 246.
  • Chan, D.W. (2003). Hardiness and its role in the stressburnoutrelationship among prospective Chineseteachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 19(4), 381-395.
  • Hystad SW, Eid J, Brevik JI. (2011). Effects of psychological hardiness, job   demands, and job control on sickness absence: A prospective study. J        Occup Health Psychol.16 (3):265-78.
  • Kobasa, S.C. (1979). Personality and resistance to illness. American Journal of           Community Psychology, 7,413-423.
  • Krause, D. E. (2004). Influence-based leadership as a determinant of the inclination to innovate and of innovation-related behaviors: An empirical investigation. Leadership Quarterly, 15(1), 79-102.
  • Kobasa, S.C. (1988).Hardiness.in Lindzey, Thompson, and spring (Eds).     Psychology (3rd Ed). New York: Worth publishers.
  • Lambert, V.A., Lambert, C.E., & Yamase, H. (2003). Psychological hardiness,            workplace stress and relatedstress reduction strategies. Nursing & Health          Sciences, 5(2), 181-184.
  • Maddi, S.R (1990). Issues and intervention in stress mastery. In S.H.Friedman(Ed). Personality and Disease.
  • Morelock, Deborah F., (1994). "A Correlational Study of Hardiness, Health, and      Burnout among Teachers in the Sullivan County School System" (1994). Electronic Theses and Dissertations. 27-53.
  • Moreno-Jiménez B, Rodríguez-Muñoz A, Hernández EG, Blanco LM. (2014). Development and validation of the Occupational Hardiness Questionnaire.            Psicothema.26 (2):207-14.
  • Subramanian S, Vinothkuma M. (2009.). HardinessPersonality, Self-Esteem and       Occupational Stress among ITProfessionals.Journal of the Indian          Academy of Applied Psychology... 35: 48-56.
  • Spurlock Jr D. (2008). Work stress, hardiness, and burnout among nursing faculty: ProQuest.
  • Selamat, N., Samsu, N.Z. & Mustafa Kamalu, N. S. (2013). The impact of       organizational climateonteachers’ job performance. Educational        research, 2(1), 71-82.
  • Stoffers, J. M. M. & Heijden, B. I. (2009). Towards an HRM model predicting
  • Organizational performance by enhancing innovative work behavior: A Study       amongDutch SMEs in the Province of Limburg. Business Leadership       Review, 6, 1-13.
  • Van De Ven, A. H., Angle, H. & Poole, M. S. (1989). Research on the            management ofinnovation: The Minnesota studies. New York: Oxford             University Press.
  • Woodard CR. (2004). Hardiness and the Concept of Courage. Consulting Psychology          Journal: Practice and Research. 56(3), 85-173
  • Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Towarda theory of             organizational creativity. Academy of Management Review, 18(2), 293-             321.