تحلیل روابط ساده و چندگانه بین مهارت های تفکر با قابلیت های کارآفرینی و حل مساله در دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده


هدف تحقیق حاضر، تحلیل روابط ساده و چندگانه بین مهارت های تفکر با قابلیت های کارآفرینی و حل مساله در دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان به تعداد 9253 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای، 269 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، سه پرسشنامه مهارت تفکر در قالب 35 سوال بسته پاسخ در پنج مولفه، پرسشنامه استاندارد حل مساله در قالب 25 سوال بسته پاسخ در چهار مولفه و پرسشنامه کارآفرینی در قالب 31 سوال بسته پاسخ در چهار مولفه
بر اساس مقیاس 5 درجه­ای لیکرت بود. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای مهارت تفکر 83/0، کارآفرینی 79/0 و حل مساله 91/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون t) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مؤلفه­های مهارت های تفکر، مهارت های کارآفرینی و قابلیت های حل مساله در دانشجویان بالاتر از حد متوسط بود. بین مهارت های تفکر با مهارت های کارآفرینی و حل مساله دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین مهارت های تفکر، کارآفرینی و حل مساله دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

an analysis of simple and multiple relationships between thinking skills with entrepreneurship and problem solving capabilities in students at Universities of Kashan and Medical Sciences

نویسنده [English]

 • Hamid Rahimi
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of this research was an analysis of simple and multiple relationships between thinking skills with entrepreneurship and problem solving capabilities in students at Universities of Kashan and Medical Sciences. Research type was descriptive correlative. The statistical population consisted all of students' Universities of Kashan and Medical Sciences (N=9253) in academic year 2014-2015 that by Cocran Formula, 269 ones were chosen by using stratified randomized sampling were chosen. The information gathering tools at were thinking skills questionnaire with 35 items in 5 components, entrepreneurship questionnaire with 31 items in 4 components and problem solving questionnaire with 25 items in 4 components on base 5 likert scales. Questionnaires content validity confirmed by expert. Through Cronbach alpha coefficient, reliability coefficients were obtained equal to 0.83 for thinking skills, 0.79 for entrepreneurship and 0.91 for problem solving. Data analyses were used in level inferential statistics (correlation, t-test, regression) through Spss 18 software. Finding showed mean of thinking skills, entrepreneurship skills and problem solving capabilities in students are bigger than average. There are positive and significant relationship between thinking skills with entrepreneurship and problem solving capabilities. There are not significant difference between thinking skills, entrepreneurship and problem solving capabilities in terms of university type

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Thinking Skills
 • Entrepreneurship
 • Problem Solving
 • Students
 • University
 • منابع

  فارسی

  • بهرامگیری، فاطمه. (1380). بررسی تاثیر مهارت حل مساله در بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا.
  • پارسا، عبدالله، عبدالوهابی، مرضیه، سکینه، ظریف. (1390). بررسی تاثیرشیوه های حل مساله برشخصیت کارآفرینانه، مجله توسعه کارآفرینی، 4، 14، 145-164.
  • حقیقت جو، زهرا. (1388). رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه، 7، 1، 13-20.
  • حبیبی، سمیه. (1387). بررسیاثربخشیآموزش مهارتحلمسألهبرارتقاءسازگاریدانش آموزاندبیرستانهایدخترانهشبانهروزیشهرستانزرند، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
  • حسینی، مریم. (1390). رشد تفکر انتقادی، تفکر خلاق و توانایی تشخیص غیرمنطقی و همبستگی آنها در نوجوانان دختر تبریز، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدروان شناسی تربیتی دانشگاه تبریز.
  • مهدوی، نیلوفر. (1388). مهارت های زندگی، تهران: نشر قطره.
  • شعبانی، حسن و مهرمحمدی، محمود. (1379). پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش­مسئله محور، مدرس، 4، 1، 115-125.
  • لطفی، مهدی. (1388). بررسی میزان تاثیر آموزش های دانشگاهی در افزایش فعالیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مازندران، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد تهران.
  • مایرز، چت. (1383). آموزش تفکر انتقادی، ترجمه خدایار ابیلی، تهران: انتشارات سمت.
  • یاری، کسری. (1378). مقایسه سبک های تفکر دبیران زن و مرد مقطع متوسطه فیروزآباد، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس.
  • احمدپورداریانی، محمود. (1383). کارآفرینی، تهران: انتشارات پردیس.
  • احمدی، تیمور. (1389). بررسی رابطه خوش بینی با شادکامی در دانشجویان، اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
  • توانایی، محمد حسین. (1389). بررسیتأثیرمثبتاندیشیازدیدگاهقرآنو نهج البلاغه، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، 2، 7، 33-50.
  • مقیمیان، مریم. (1391). تاثیر به کارگیری الگوی تفکر خلاق رانکو و چاد بر مهارت­های مدیریتی دانشجویان پرستاری، فصلنامه افق پرستاری، 1، 1، 51-56.
  • دستغیب، مریم. (1390). تاثیر آموزش مهارت ­های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش­آموزان دختر سال اول دبیرستان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 ، 4، 33-50.
  • دباغیان، علی اکبر. (1384). مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت دانش­آموزان سال سوم رشته­های تحصیلی ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی در شهرستان پاکدشت، پایان­نامه دانشگاه آزاد تهران.
  • رضایی، محمد حسین. (1388). بررسی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی داراب، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4، 2، 35-50.

   


  References

  • Sexton, D. L. (1992 (. The state of the art ofentrepreneurship, Plos-Kent Publishing Boston.3.1-34.
  • D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Manual for the social problem solving inventory-revised (pp.211-244). North Tonawanda, TY: Multi- Health Systems.
  • Galloway, L. (2005). Enterprise skills for the economy. Education & training. 47(1).7-17.
  • Mintzberg, H; Raisinghani, D; Theoret, A. (1976). The structure ofunstructured” decision processes. Administrative Science Quarterly, 21, 246 - 274.

   

  • Isen, A. M. Daubman, K. A. & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. (Electronic version). Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1122- 1131.
  • Norman, D. A. (2003). Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: basic books.
  • Wrihgt, T. A. & Walton, A. P. (2003). Affect, psychological well-being and creativity: Result of a field study, (electronic version). Journal of Business and management, 9, 21-32.
  • Siadat S.(2012). Entrepreneurship Morale among Students at Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12 (7):527-536
  • Setiawan, J. L. (2014). Examining entrepreneurial self-efficacy among students, The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business (IICIES 2013), 235 – 242.
  • Martin, C., Romita, B. I. (2014).  Teaching entrepreneurship to educational sciences students, 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, 4397 – 4400.
  • Wennberg, K. (2006). Creativity among entrepreneurship students: comparing engineering and business education. Engineering Education and Lifelong Learning, 16, 5.366-379.