نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده


پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان
می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش  کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-95 می باشد که تعداد آن ها 1542نفر بوده است و  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
طبقه ای نسبی 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده برای سنجش رهبری اصیل از پرسشنامه آولیو و همکاران (2007) و برای سنجش دلبستگی شغلی پرشنامه کانونگو(1982) استفاده شده است.روش آماری به کار گرفته شده ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون می باشد. نتایج یافته نشان داد که میزان استفاده از سبک رهبری اصیل در بین مدیران مدارس ابتدایی بالاتر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manager’s authentic leadership role in job attachment primary school teachers in Hamadan

نویسندگان [English]

 • siros ghanbari 1
 • Elham pakizeh 2
چکیده [English]

Abstract
   The present study investigates the role of authentic leadership manager’s job attachment primary school teachers in the city of Hamedan. The tool used to measure the authentic leadership of the questionnaire Olive et al. (2007) and to measure job involvement Prshnamh Kanungu (1982) used statistical methods used Pearson correlation coefficient is regression. The results showed that the use of authentic leadership style among elementary school principals is higher than average.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Manager’s authentic
 • job attachment
 • primary school teachers
 • فارسی

  • امامی، فرشاد. (1383)، بررسی رابطه تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران مرد تربیت بدنی آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
  • پیران نژاد، علی. (1392)، رهبری اصیل، سبک ضروری در مدیریت دانشگاه ها، مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش2، صص 330- 350.
  • دانایی فرد، ح و مؤمنی، ن. (1388). تئوری رهبری اثر بخش از دیدگاه امام علی، استراتژی تئوری داده بنیاد متنی، صص 34 -15، قابل دسترسی در آدرس:http/www.maaraf.ac.ir/
  • رابینز، ا و تیموتی، ج. (1389). رفتار سازمانی (جلد 1)، ترجمه مهدی زارع.، تهران: نص.
  • سبحانی، ع ر و همتیان، ن. (1391).  بررسی رابطه هوش فرهنگی مدیران دانشگاه سمنان و ادراکات کارکنان از سبک رهبری اصیل آن ها ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، ش2، صص 71-39.
  • سلیمانی، ن و حقیری، ع. (1390).  بررسی رابطه اخلاق گرایی مدیران با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان سمنان، فصلنامه تعلیم و تربیت، ش 107، صص90-69.
  • سید نقوی، م و کاهه، م. (1393).  نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ، ش76، صص27-1.
  • ظریفی، ف؛ یوسفی، ب و صادقی، س. (1391). ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی درکارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت ورزشی، ش 15، صص 174-154.
  • ظریفی، ف؛ یوسفی، ب و صادقی، س. (1393).  ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 23، صص 130- 115.
  • عامل خبازان، م. (1385).  بررسی رابطه و مقایسه منابع قدرت مدیران با دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
  • عریضی، ح ر. (1385).  تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان، فصلنامه آموزه، ش 23، صص 29-17.
  • عریضی، ح ر و شیروانی، ل. (1393). رابطه میان ارزش های کاری با دلبستگی شغلی ودلبستگی کاری در کارکنان پالایشگاه نفت اصفهان، فصلنامه روان شناسی صنعتی/سازمانی، ش19، صص41-31.
  • کامرون، ک. (1390). رهبری مثبت گرا استراتژی هایی برای عملکرد فوق العاده، ترجمه: رضا هویدا، محمد فروهر و عبدالرسول جمشیدیان، اصفهان: انتشارات پیام علوی.
  • کیانی، ف و خدابخش، م ر. (1392). قدرت پیش بینی کنندگی دلبستگی شغلی توسط حمایت ادراک شده از سرپرست وهمکار، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، جلد3، ش3، صص92-68.
  • قاسمی، ب. (1382).  تئوری های رفتار سازمانی، تهران: انتشارات هیأت.
  • قانع نیا، م؛ ارشدی، ن؛ لطفیان، ن و فروهر، م. (1394). تأثیر آموزش رفتار های رهبری اصیل بر افزایش عملکرد کارکنان پتروشیمی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، ش 6، 141- 125.
  • لوئیس، س. (1393). روان شناسی مثبت گرا در کار: خلق سازمان الهام بخش با استفاده از رهبری مثبت گرا و توانمند کاوی، ترجمه: مریم قانع نیا؛ محمد فروهر و عبد الرسول جمشیدیان، تهران: انتشارات پتروشیمی.
  • محمد، ف؛ واعظی، م؛ مرادی،ک و ملک پور، ا. (1393). بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای با دلبستگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان شیروان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال هشتم، ش2، صص137-115.
  • میر محمدی، م و رحیمیان، م. (1393). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روان شناختی، پژوهش های مدیریت در ایران، ش 3، صص 203- 182.
  • میر محمدی، م؛ رحیمیان، م و جلالی، ط (1391) ، رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی، چشم انداز مدیریت دولتی، ش 12، صص 34- 15.
  • میر هاشمی، م. (1387). پیش بینی کننده های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه روان شناسی ایران، سال چهارم، ش15، صص73-92.
  • نصیری پور، ا ا و هلالی بناب، م ا. (1388).  سبک رهبری مدیران شبکه های بهداشت و شاخص های عملکردی (استان آذربایجان شرقی)، مدیریت سلامت، ش12،  صص68-51.
  • یارمحمدی منفرد، س؛ همتی نژاد، م ع و رمضانی نژاد، ر. (1389). رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی،نشریه مدیریت ورزش،شماره6، صص61-48.

   

   

  References

  • Amanda S. Hinojosa، Kelly Davis McCauley، Brandon Randolph-Seng، William L. Gardner, (2014), Leader and follower attachment styles: Implications for authentic leader–follower relationships، The Leadership Quarterly, pp.254-287.
  • Avey. James, B., Avolio. Bruce J., & Luthans, F, (2009), Experimentally Analyzing the Process and Impact of Leader Positivity on Follower Positivity and Performance,LeadershipQuarterly,RetrievedFromcba.unl.edu/research/articles/1349/download.pdf
  • Avolio, B.J, (2005), Leadership Development in Balance: Made/Born. Mahwab, NJ: Erlbaum.
  • Bakker, A. A., Albrecht, S. L., and Leiter, M. P, (2011), Key question regarding work engagement, European journal of work and organizational psychology, 20(1),pp. 4-28.
  • Blue, G.J. and Boal, K.B, (1987), Conceptualizing how job involvement and Organizational commitment affect turnover and absenteeism, Academy of Management Review. 12(2), pp. 288-300.
  • Brown, Steven P, (2007), Job involvement. Steven G Rogelberg (Eitor). Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology, Volume 1. Thusand Oaks: Sage Publications, pp. 397-399.
  • Chen CC, Chiu SF, (2009), the mediating role of job in- volvement in the relationship between job char- acteristics and organizational citizenship behav ior, The Journal of Social Psychology. 149, pp.  474-494.
  • Chmiel H. M, (2013), An analysis of the relationship between authentic leadership andthe learning organization in the medical device industry, Indiana Wesleyan University, Doctoral Dissertation, pp.1-162, 2013.
  • Chung, N. G., and Angeline, T, (2010), does work engagement mediate the relationship between job resources and job performance of employees? African Journal of Business Management. 4, pp. 1837 – 1843.
  • Cooper, C.D.; T.A. Scandura & C.A. Schriesheim, (2005), Looking Forward but Learning from our Past: Potential Challenges to Developing Authentic Leadership Theory and Authentic Leaders, the Leadership Quarterly, 16(3), pp. 475-493.
  • Diddams, M., Chang, G.C, (2012), only human: Exploring the nature of weakness in authentic leadership. The Leadership Quarterly, 23, pp. 593-603.
  • Demerouti, E and Bakker, A. B, (2008), toward a model of work engagement. Career development international. 13 (3), pp. 209-223.
  • Elankumaran, s, (2004), Personality, Organization climate and Job involvement, An Empirical Study. Journal of Human Values.10, 2, pp.117-130.
  • Furmanczyk, J, (2010), the cross_cultural leadership aspect, Journal of Intercultural Management, 2(2), pp.67-82.
  • Gardner W. L., Cogliser C. C., Davis K. M., Dickens M. P., (2011), authentic leadership: A review of the literature and research agenda, The Leadership Quarterly 22, pp.1120–1145.
  • Gardner, W.L., Schermerhorn, Jr, J.R, (2004), Unleashing Individual Potential: Performance GainsThrough Positive Organizational behavior and Authentic Leadership, Organizational Dynamics, 33(3), pp. 270-281.
  • George, B., Sims, P., McLean, A.N., Mayer, D, (2007), Discovering your authentic leadership. Harvard Business Review, 85(2), pp. 129-138.
  • Hassan, A., and Ahmed, F, (2011), authentic leadership, trust and work engagement. International journal of human and social science, 6 (3).
  • Ho. C.C, (2006), a study of the relationship between work values, job involvement, and organizational commitment among taivanese nurses, unpublished doctoral desertionqueensland university of technology Australia.
  • Hofman. JR, R.E, (2008), A Conscious- Authentic LeadershipApproach in the Workplace, Journal of Leadership Studies, No.1, pp.18-31.  
  • Ilies, R., Morgeson, F. P. & Nahrgang, J. D, (2005), authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes, The Leadership Quarterly, 16, pp.373-394.
  • Kanungo, R.N, (1982), Measurement of job and work in volvement, Journal of Applied Psychology, 67, PP.341-349.
  • Kiersch, C. E, (2012), A Multi-level Examination of Authentic Leadership and Organizational Justice in Uncertain times, Doctoral dissertation, University of Fort Collins, Colorado.
  • Liu, y, (2012), Linking authentic leadership to positive employee health, behavioral engagement, and job performance, DBA Dissertation. The Louisiana tech university. 
  • Ladkin D., Taylor S, 2010, Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodiedauthentic leadership, The Leadership Quarterly 21, pp.64-74, 2010.
  • Lodhal, T. and Kejner, M, (1965), the definition and measurement of job involvement, Journal of applied psychology. PP. 23-24.
  • Mazutis, D, (2011), Athentic leadership (book chapter), Los Angeles: Sage
  • Neider, L.L., Schriesheim, C.A, (2011), The Authentic leadership inventory (ALI): Development and empirical tests, The Leadership Quarterly, 22, 1146-1164.
  • Peterson, S.J., Walumbwa, F.O., Avolio, B.J., Hannah, S.T, (2012), The relationship between authentic leadership and follower job performance: The mediating role of follower positivity in extreme contexts, Leadership Quarterly, 23, 502-516.
  • Puck M. Algera، Marjolein Lips-Wiersma, (2012), Radical Authentic Leadership: Co-creating the conditions under which all members of the organization can be authentic, The Leadership Quarterly 23, pp.118– 131.
  • Ram, P. and Prabhakar, G. V, (2011), the role of employee engagement in work-related outcomes, Interdisciplinary journal of research in business, 1, pp. 47- 61.
  • Rego A., Sousa F., Marques C., Cunha M.P, 2011, Authentic leadership promotingemployees'psychological capital and creativity, Journal of Business Research, pp.1-9, 2011.
  • Roux, S, (2010), The relationship between authentic leadership, optimism, self- efficacy and work engagement: an exploratory study, (master dissertation). Stellenbosch University.
  • Stewart Wherry, H. M, (2012), Authentic Leadership, Leader-Member Exchange, and Organizational Citizenship Behavior: A Multilevel Analysis, Doctoral dissertation< University of Nebraska>.
  • Tapara, P. L, (2011), authentic leadership: organizational outcomes and leader and follower’s development, (master dissertation). Massey University, Albany New Zealand.
  • Wong, C.A; Laschinger, H K.s, (2012), Authentic Leadership, performance and Job Satisfaction: the Mediating Role ofEmpowerment, Journal of Advanced Nursing, Blachwell Publishing Ltd, pp. 974-959.
  • Yammarino، F. J.، Dionne، S. D.، Schriesheim، C. A.، & Dansereau، F, (2008), authentic leadership and positive organizational behavior: A meso، multi-level perspective.The Leadership Quarterly، 19(6), pp. 693–707.