تأثیر بازی های رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
هدف اساسی این پژوهش تأثیر بازی های رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان می باشد. جامعة پژوهش شامل کلیة 140 نفر دانش آموز دختر سال سوم دبستان بود که در کلاس های تابستانی شهر سیرجان شرکت می کردند. با استفاده از روش سرشماری تعداد 136 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند و به عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری پرسش نامه سازگاری دانش آموزان  ابتدایی و آزمون خلاقیت تورنس (فرم الف تصویری) می باشد که توانایی های آزمودنی ها را در ویژگی های سیالیت، اصالت، بسط و انعطاف پذیری می سنجد. هر دو آزمون از اعتبار و روایی کافی برخوردار هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که بازی های رایانه ای در کاهش ابعاد اصالت و بسط دانش آموزان معنادار است. با مقایسه میانگین ها دریافتیم دانش آموزانی که بازی های رایانه ای را انجام می دادند در دو بُعد خلاقیت نمرات پایین تری نسبت به دانش آموزانی که بازیهای رایانه ای را انجام نمی دادند برخوردار بودند. همچنین متغیر انعطاف پذیری با سازگاری عاطفی در سطح (01/0p<) رابطه مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of computer games on creativity and its relationship to psychological adjustment students

نویسندگان [English]

  • marzieh gholami toran poshti 1
  • Samad karimzadeh 2
منابع فارسی
امامی پور، س. و سیف. (1382). بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. نوآوری های آموزشی بهار.
نجمی، آ. کاظمی، حسن زاده. (1385). بازیهای کامپیوتری و ارتباط شان با عوامل روان تنی در میان نوجوانان. مجله پزشکی اصفهان.
براتی، م. (بی تا). آموزش فلسفه و تفکر به کودکان. مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
پاشاشریفی، ح. (1383). رابطه خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستانهای تهران. فصلنامه نوآوری های آموزشی بهار.
پاشا شریفی، ح. (1387). پرسشنامه پژوهشی در زمینه روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی. انتشارات سخن چاپ اول.
تورنس،پ. (1378). آزمون تفکر خلاق تورنس دستورالعمل اجرا و راهنمای نمره گذاری. ترجمه کرمی، ابوالفضل. احمدی. انتشارات روانسنجی.
سلمانیان، ح. (1388). خلاقیت و راههای پرورش آن.مجتمع آموزشی غیر انتفاعی نور
حسینی، ا. ا. (1378). ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن. چاپ اول. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی. صص29 تا55
خسروانی، س. و گیلانی، ب. (1386). خلاقیت و پنج عامل شخصیت. فصلنامه پژوهشهای روان شناختی زمستان.
دافی، به نقل یاسایی (1381). بررسی اثر روش بارش مغزی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان. مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
دوران، ب. و آزادفلاح، پ. و اژه ای، ج. (1381). بررسی رابطه بازیهای رایانه ای و مهارتهای اجتماعی نوجوانان. مجله روانشناسی.
رهنما، ا. و عبدالملکی، ج. (1388). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد.
کجباف، م ب. و خلیلی، م. (1382). بررسی رابطه روان پریشی گرایی، استقلال - وابستگی میدانی و خلاقیت دانشجویان. دانشگاه اصفهان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
کاظمی، ی. و جعفری، ن. (1387). بازدارنده های خلاقیت دانش آموزان: فعالیت ها و ویژگی های معلم. اندیشه های نوین تربیتی
فرجی، ج. و علی پور، ا. و جعفری، س ی. و میررضایی، س ع. (1380). تاثیر هیجان های رایانه ای بر مقادیر کورتیزول صبحگاهی و شامگاهی کودکان. مجله روانشناسی
 قربانی، س. محمدزاده، ح. ترتیبیان، ب. (1386). تاثیر بازی های رایانه ای برانگیختگی نوجوانان پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
نوری، ا. و معرفاوی، ا. (1382). رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی مؤثر بر خلاقیت دانش آموزان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره18
 
منابع انگلیسی
Chilton, G. (2007). Altered Books in Art Therapy with Adolescents.Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, v24 n2 p59-63
Davis, M. A. (2009). Understanding the Relationship between Mood and Creativity: A Meta-Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes
Egenes, B. (2009). In the Style of Jackson Pollock. Arts & Activities, v145 n3 p44-45
Fasko, D. J. (2001). Education and creativity. Creativity research journal , V13,N3,317-327
McDonough, P & McDonough, B .( 1987). Survey of American colleges and universities on the conducting  of formeal coursers in creativity. Journal of creativity behavior.21,271-282
Loomis, K., Blumenthal, R.,  Lewis, C. (2007). Children Learn to Think and Create through Art. Young Children, v62 n5 p79-83
Lott, D. (2007). Wild Beasts of Still Life. SchoolArts: The Art Education Magazine for Teachers, v106 n9 p26-27 May-Jun
Papworth, M. A.James, I. A. (2003). Creativity and Mood: Towards a Model of Cognitive Mediation. Journal of Creative Behavior, v37 n1 p1-16.