بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی در ارتباط میان هوش سازمانی با چابکی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده


پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی در ارتباط میان هوش سازمانی با چابکی سازمانی در دانشگاه تهران انجام‌شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1393-1394 بوده است که از بین آن‌ها 309 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرخت (2002)، پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001) و چابکی سازمانی محقق ساخته با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش سازمانی به‌صورت مستقیم (53/ 0 β=)  و غیرمستقیم با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی (31/ 0 β=) بر چابکی سازمانی اثرگذار می‌باشد (درمجموع 84/ 0 β=). همچنین یادگیری سازمانی نیز بر چابکی سازمانی تأثیر قابل‌توجهی دارد (71/ 0 β=).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check mediating role in the relationship between organizational intelligence and organizational learning organizational agility

نویسندگان [English]

 • Mehdi Azizi
 • Hamid Sadeghi
 • Reza Karami
چکیده [English]

Abstract
this study aimed to investigate the role of mediator in the relationship between organizational intelligence and organizational learning, organizational agility is conducted at Tehran University. This cross-sectional study population included all faculty members of Tehran University's academic year 1393-1394 out of which 309 persons stratified cluster random sampling method and were selected community. Albrecht organizational intelligence questionnaire to collect data (2002), organizational learning questionnaire Nyfh (2001) and organizational agility was built with reliability and appropriate. To analyze the data, descriptive statistics and structural equation modeling using statistical software spss and lisrel was used. The results indicate that organizational intelligence directly (β = 0.53) and indirectly with the mediating role of organizational learning (β = 0.31) is the organizational agility (total β = 0.84). As well as organizational learning also plays a significant impact on organizational agility (= 0.71β).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: organizational intelligence
 • organizational learning
 • organizational agility
 • Tehran University
 •  

  منابع

  فارسی

  • باقرزاده، مجید و دیباور، احمدکبری (1389). تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی. فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، 2(5): 103-121
  • جعفری، پریوش و فقیهی، علیرضا (1388). میزان مؤلفه‌های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. فصلنامه‌ی دانش و پژوهش در علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی، 33: 45-66
  • جمال‌زاده، محمد؛ غلامی، یونس و سیف، محمدحسن (1388). بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیئت‌علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 3(2). 63-86.
  • حسینی، سیدیعقوب و چلی سریل، نینا (1392). تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 23(71). 131-159
  • رشمه، جواد؛ بدرقه، علی و احمدی، فخرالدین (1386). بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران. نشریه پژوهش‌های تربیتی، 13: 31-54
  • ساداتی، س (1389). یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده (اصول و فرامین). تهران: انتشارات جامعه شناسان.
  • صفاری، مرجان (1386). مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت‌بدنی، کمیته ملی المپیک و تربیت‌بدنی و آموزش‌وپرورش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • عباس پور، عباس؛ آقازاده، احمد و باقری کراچی، امین (1391). طراحی الگوی مطلوب دستیابی به‌چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(69): 171-217.
  • قربانی زاده، وحید (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده (با نگرشی بر مدیریت دانش). تهران: بازتاب.
  • کرمانی، بهناز (1386). کاربرد ابزارهای تحلیل گیر داده‌کاوی و متن‌کاوی در چابکی سازمان‌های مراقبت بهداشتی و درمانی. فصلنامه مدیریت سلامت. 10(30): 15-21
  • کلانی، امین و همکاران (1392). رابطه قابلیت‌های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 1(1): 75-78

  References

  • Akgun, A.E. Byrne, John. & Keskin, H. (2007). Organizationalintelligence: A structuration view. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 272-289
  • Albrecht. Karl. (2002), "Organizational Intelligence& Knowledge Management": http://www.KarlAlbrecht.com.
  • Chonko, L. B. Jones, E., Roberts, J. A., & Dubinsky, A. J. (2002), the role of environmentalturbulence, readiness for change, and salesperson learning in the success of sales force change. Journal of Personal Selling & Sales Management, 22 (4), 227–24
  • Dawes, P. L. (2003). A model of the effects of technical consultants on organizational learning in high-technology purchase situations. Journal of high technology management research, 14 (1), 11-20.
  • Dimitropoulos G.(2009). Agility index of automatic production systems: Reconfigurable logic and open source as agility enablers. Computers in Industry. 60 (2009) 248–256
  • Doz Y.,Kosonen, M.(2010). Embedding Strategic AgilityA Leadership Agenda for AcceleratingBusiness Model Renewal.Long Range Planning. 43 (2010) 370-382
  • Ganguly A. Nilchiani R. , Farr J(2009)- Evaluating agility in corporate enterprises-Int. Journal Production Economics. 118 (2009) 410–423
  • Goldman, S.L.; Nagel, R.N.; Preiss, K.( 1995). Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer. Van Nostrand Reinhold, New York, NY.
  • Graham, C. M. (2006). Organizational Learning, Entrepreneurship, and Evaluative Inquiry Mechanisms of Small-size Business Enterprises. Thesis, University of Arkansas.
  • Gunasekaran, A.;Mc Gaughey , R. and Wolstencraft, V.(2001). Agile manufacturing : Concept and framework,Agile manufacturing : the 21st century competitive Strategy . Elsevier Science , 25-49.
  • Haque, M. M. (2008), A study of the relationship between the learning organization andorganizational readiness for change. Dissertation of Doctorate, Pepperdine University
  • Johnson, D.(2004).The University-Private Sector Interface and the Ontario Economy. A Background Paper prepared for the Ontario Economic Summit (6-7 October 2004): 9.
  • Karllsson, A. K.(2007) Knowledge and Learning in Aid Organizations. A literature review with suggestions for further studies. SADEV.
  • Kettunen, P.(2009). Adopting keylessons from a gilemanu facturing to a gile software product development. Acomparativestudy, Technovation. 29 (2009)408–422
  • Lin, Y,. Desouza, C., Roy, S. (2010), Measuring agility of networked organizational structures via network entropy and mutual information. Applied Mathematics and Computation .216. 2824- 2836.
  • Mavengere, B, M & Tikkamäki, K. (2013). Organizational Learning, Agility and Social Technologies for Enhanced Organizational Performance. X World Conference on Computers in Education. July 2-5, 2013; Toruń, Poland
  • Neefe, D. O. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes. A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree with a Major in Training and Development, University of Wisconsin-Stout Menomonie WI.54-75.
  • O’Toole, J. and Bennis, W. (2009), ‘‘What’s Needed Next: A Culture of Candor,’’ Harvard Business
  • Pan F., Nagi R.,(2009). Robust supply chain design under uncertain demand in agile manufacturing. Computers & Operations Researchxxx– xxx
  • Potas, N., Ercetin, S., & Kocak, S. (2010). Multi-dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girls’ technical education institution (Diyarbakir, anliurfa and Konya/Turkey). African Journal of Business Management, 4 (8), 1644- 1651.
  • Ravichandran, T. (2007). IT Competencies, Innovation Capacity and Organizational Agility: Performance Impact and the Moderating Effects of Environmental characteristics. Lally School of Management & Technology Rensselaer Polytechnic Institute, 459-472.
  • Sharifi,H.; Zhang,Z(2001). Agile manufacturing in practice, Application of a methodology. International Journal of Operations & Production Management, 21 (5/6), 772-794
  • Sharp, Richard (2012). Agileuniversity: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. 2012 Higher Education SEMINAR,Thursday 15th March 2012. www.elementaleadership.co.uk.
  • Simic, I. (2005). Organizational Learning as a Component of Organizational Intelligence. Management, Information and Marketing Aspects of the Economic Development of the Balkan Countries, 2005 (11), 189-196
  • Van der, G. L., & Koronios, A. (2003). Agile Methodologies and the Emergence of Agile Organizations. 7th Pacific Asia Conference.
  • Worely, G., Lawler, E. (2010), Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework. Organizational Dynamics,. 39(2). 194–204.