بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده


پژوهش حاضر سعی دارد رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل می دهند که 300 نفر بودند و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 169 نفر بدست آمد. روش جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه فرهنگ دنیسون و پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران بود. روش تجزیه وتحلیل با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفته و نتایج آزمون ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultures Investigate the Relationship between Organizational Iran in Department of Medical Sciences And Organizational Learning.

نویسندگان [English]

 • Nejmeh Vakili 1
 • SHarzad Saremi 2
چکیده [English]

 
Abstract
This research attempts to analyze the relationship between organizational Culture and organizational Learning. The independent variable is the organizational Culture of its components is: Get involved, Compatibility, Adaptability and Mission and the dependent variable is the Management Commitment, Perspective, opening workspace and experiences, and Transfer and integration of Knowledge. The population of the research staff Department of Medical Sciences, Iran comprise that the sample consisted is 300 individuals. And the sample size of 169 patients was obtained through Cochran formula. Data collection method is included questionnaires Dennison  and questionnaire Gomes et al. Method of analysis has been done using the Pearson correlation coefficient.The results showed that there is a relationship between organizational Culture and organizational.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Organizational Culture
 • organizational learning
 • Department of Medical Sciences
 • Iran
 •  

  منابع

  فارسی

  • پورصادق، ناصر و همکاران، (1389). "ارزیابی تاثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با منطق فازی"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری.
  • جواهری کامل م، کوثر نشان م، (1388). "بررسی رابطه بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان"، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 25، مهر و آبان.
  • دیویس ا، 1373. مدیریتفرهنگسازمانی، ترجمۀ ناصر میرسپاسی، چاپ اول.
  • سینا ح، قلتاش ع، صالحی م، جاودانی م، (1390). "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی"، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره اول، زمستان. 
  • طوسی م،( 1372). فرهنگ سازمانی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • مبلی ز، اسرایی زاده س، (1389). رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد شغلی معلمان زن دوره راهنمایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  • ممی زاده جعفر،( 1376). "فرهنگ شالوده سازمان"، ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر در زمینه مدیریت، شماره 61، اردیبهشت.
  • نژاد ایرانی فرهاد، (1381). مدیریتخلاقیتونوآوریدرسازمان ها، چاپ اول، ارومیه: انتشارات پیک سبحان.

   

  References

  • Akgun AE, Keskin H, Byrne JC, Aren S (2007). Emotional and learning capability and their impact on product innovativeness and firm performance, Technovation, 27, 501-513.
  • Algera, Gheva, (2008). AKnowledge Management refrence model, Journal of Knowledge Management. vol 6(5), 321.
  • Argyris Chris, (1997). Learning and teaching: A theory of action perspective, Journal of Management Education. 21(1), 9-27.
  • Argyris C, Schon D (1998). Organizational Earning, II: Theory, method & practice. Reading, ma, Addision Wesley.
  • Fayol, liels, (2000). Is higher education ready for knowledge management, International Journal of Education Management? Vol. 14, No.7.
  • Graham CM. (2006). OrganizationalLearning, Entrepreneurship and Evaluative Inquiry Mechanisms of Small – Size Business Enterprises, University of Arkansas Thesis, PP.13-16.
  • Lamsa T. (2008). Knowledge creation and organizational learning in communities of Practice: An empirical analysis of a healthcare organizational, 10-20.
  • Templiton, Lonnqvist A, (2007). Investigating the value and efficiency of intellectual capital, journal of intellectual capital. vol.8, No.2, 1938.
  • Yalmaz, organ, (2008). Walterman RH, 1982. In search of excellence, lesson from run companies, New York, Harper & Row.
  • Yang. (2007). Assessing knowledge management initiative Successes as a function of organization culture (Dissertation Abstract D.Se), The George Washington University.