تاثیر خرد سازمانی بر اثربخشی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده


این پژوهش با هدف تعیین تاثیر خرد سازمانی بر اثربخشی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی در سال 1394 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 137 نفر از کلیه کارکنان شامل مدیران، معاونان و کارمندان آموزش و پرورش استان مرکزی بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده 101 نفر بعنوان حجم ­نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006) و پرسشنامه استاندارد اثربخشی کارکنان ندایی و همکاران (2012) انجام گرفت.. در نهایت یافته های پژوهش تأثیر خرد سازمانی و مولفه های آن شامل خودشناسی، مدیریت هیجانات، نوع دوستی، الهام بخشی، قضاوت، دانش زندگی، مهارت زندگی و تمایل به یادگیری را بر اثربخشی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Wisdom on Effectiveness among staff of education in Markazi Province

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Shahrokhi 1
 • Amir Navidi 2
 • Bahzad Shoghi 2
چکیده [English]

 
Abstract
This study aimed to determine the impact of organizational wisdom on effectiveness among staff of education in Markazi Province in the years of 2015.  The research purpose method was applied and data collection methods were descriptive-survey. The pollution of research was including 137 employees involved in education and training in Markazi Province and among whom, 101 people was considered as sample by using Cochran formula. Data collection was carried out through Brown & Greene (2006) standard questionnaire and Nedaee et al (2012) standard questionnaire. Technical characteristic of questionnaire including reliability and validity studied by using of various criterion, for example Alpha Chronbach method used as a one the methods of reliability assessment for this research, that reliability coefficient obtained for both standard questionnaires research variable more than 0.7. Also to test the validity of questionnaires used Content validity and construct validity. Data analysis was carried out through Smart PLS software in two aspects of descriptive (frequency, frequency percentage, mean, Standard deviation) and inferential (Structural Equation Modeling, Confirmatory Factor Analysis). In measurement model, Technical characteristic of questionnaire and loading factor have investigated, also, in structural model have investigated Structural Coefficients. The results showed that organizational wisdom and its dimensions (Self-Knowledge, Emotional Management, Altruism, Inspirational Engagement, Judgment, Life Knowledge, Life Skills, and Willingness to Learn) impact on effectiveness among staff of education in Markazi Province

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: organizational wisdom
 • Effectiveness
 • Emotional Management
 • nspirational Engagement
 • life skills
 •  

  منابع

  فارسی

  • بیرامی، محمد؛ استبصاری، فرهاد و بهمنی، صادق. (1393). ارتقای بهره وری و تعالی سازمانی با تأکید بر بهسازی مهارت های انسانی مدیران. کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها.
  • پرهیزکار، کمال  (1388). مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. تهران: انتشارات آگاه.
  • خانلو، رضا (1394). شناسایی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی مدیریت بر عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  • عابدی، ابراهیم (1388). بررسی میزان اثربخشی ساز و کارهای ارزشیابی مدیران و کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی.
  • عیوض زاده، اسماعیل و معینیان، داود (1389). تأثیر مدیریت منابع انسانی بر بهبود اثربخشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره بیست و هفتم، صص 306-279.
  • طبرسا، غلامعلی و غفوری، داود (1387). بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی). فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره4، صص 225-200.
  • فرهادی، احمد (1393). طرحی برای تحول در سازمان زون خرد؛ در منابع انسانی. نشریه الکترونیکی صدخبر، کد خبر ۲۰۵۲۷۳.
  • موسوی، محمد؛ محمدعلی سرلک، سعید عابسی، مرتضی مرادی (1392). سنجش و ارزیابی خرد سازمانی و مدیریتی در سطوح مختلف سازمانهای دولتی با نگرشی به ابعاد فلسفی. فصلنامه بهبود مدیریت، شماره 21، پاییز 1392 ص 141.
  • مهدی زاده، مهران، درستکار احمدی، ناهید، رمضانیان، محمدرحیم (1392). طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری مشارکتی به عنوان راهبردی جهت بهبود نگرش، احساسات و عملکرد کارکنان در زندگی کاری (مورد مطالعه: کلیه شعب بانک مسکن شهرستان رشت). پژوهشنامه مدیریت تحول، سال پنجم، شماره 9، ص115.
  • یداللهی فارسی، جهانگیر و زهرا کلاته ایی (1391). جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل های تجاری سازی در حوزه صنایع پیشرفته. فصلنامه رشد فناوری، شماره 33، زمستان 1391 ص 26.

   

  References

  • Brown, S. C., & Greene, J. A. (2006). The Wisdom Development Scale (WDS): Translating the conceptual to the concrete. Journal of College Student Development,47, 1-19.
  • Buckley, P. J., & Carter, M. J. (2004). A formal analysis of knowledge combination in multinational enterprises. Journal of International Business Studies, 35(5), 371-384.
  • Chatterjee, S., Moody, G. D., Lowry, P. B., Chakraborty, S., & Hardin, A. (2015). Strategic Relevance of Organizational Virtues Enabled by Information Technology in Organizational Innovation. Journal of Management Information Systems, Forthcoming.
  • De-Castro, M., Delgado-Verde, G., López-Sáez, M., & Navas-López, J. E. (2011). Towards ‘an intellectual capital-based view of the firm’: origins and nature. Journal of business ethics, 98(4), 649-662.
  • Ekmekçi, A. K., Teraman, S. B. S., & Acar, P. (2014). Wisdom and Management: A Conceptual Study on Wisdom Management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1199-1204.
  • Gygax, M., & Fitzgerald, S. (2011). Enriching the positive organizational behavior framework with wisdom. International Journal of Business Research, 11(2), 23–41.
  • Intezari, A., & Pauleen, D. J. (2014). Management Wisdom in Perspective: Are You Virtuous Enough to Succeed in Volatile Times?. Journal of business ethics, 120(3), 393-404.
  • Jiao, D., & Yao, K. (2015). An interest rate model in uncertain environment. Soft Computing, 19(3), 775-780.
  • Kessler, E. H. (2006). Organizational Wisdom Human, Managerial, And Strategic Implications. Group & Organization Management, 31(3), 296-299.
  • Nedaee, Tahereh,  Khalil,  Alavi and Zahra, Nobakht, Ramezani, (2012)., Employees’ Effectiveness, World Applied Sciences Journal 18 (10): 1400-1411.
  • Rooney, D., McKenna, B., & Liesch, P. (2010). Wisdom and management in the knowledge economy. New York: Routledge.
  • Solansky, S. T. (2014). To fear foolishness for the sake of wisdom: A message to leaders. Journal of business ethics, 122(1), 39-51.
  • Son, L. N. (2014). A Proposed Model for Firm’s Technological Capability Assessment under Uncertain Environment. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN, 2278-3075.
  • Sook Eo, Yong, Young-Hae Kim, Nae-Young Le (2014). Path Analysis of Empowerment and Work Effectiveness among Staff Nurses, Asian Nursing Research, Volume 8, Issue 1, March 2014, Pages 42–48.
  • Sternberg, R. J. (2003). WICS: A model of leadership in organizations. Academy of Management Learning and Education, 2(4), 386–401.
  • Stevens, R. P. (2011). Maximizing Lead Generation: The Complete Guide for B2B Marketers. Pearson Education.
  • Yang, S. (2011). Wisdom displayed through leadership: Exploring leadership-related wisdom. Leadership Quarterly, 22, 616–632.