بررسی رابطه هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی با عملکردتحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مدرس مدعو

چکیده


هدف از این پژوهش، بررسی رابطه هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی با عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز است. روش تحقیق از نوع توصیفی و به شیوه هبستگی انجام شده است. تعداد نمونه برابر 145 نفر دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ، پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه مختاری و ریچارد و باورهای هوشی بابایی بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بعد فراشناختی و دانشی هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین همبستگی بعد رفتاری و انگیزشی هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی رابطه ای وجود ندارد. بین مطالعه کلی، مطالعه حل مساله، مطالعه حمایتی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بین باورهای هوشی افزایشی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین همبستگی باورهای هوشی جوهری و عملکرد تحصیلی رابطه ای وجود ندارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای پیش بین, باور هوشی افزایشی بیشترین رابطه را از نظر آماری با عملکرد تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between cultural intelligence and metacognitive awareness and intelligence beliefs with academic Performance

نویسندگان [English]

 • Masomeh Bagherpur
 • Taher Mahboobi 1
 • Kamal Mahboobi 2
چکیده [English]

 
 
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between cultural intelligence and intelligence beliefs with metacognitive awareness and academic performance of students of Islamic Azad University Gaz. The research method was descriptive and correlational type. A number of the 145 students were selected by simple random sampling. Instruments included a questionnaire Aung cultural intelligence, autonomy and Richard questionnaire metacognitive awareness of reading strategies and beliefs Babaei is intelligence. Data using Pearson correlation and multiple regressions were analyzed. The results showed that between the cognitive and cultural intelligence and academic performance and significant relationship between the behavioral and motivational solidarity there is no cultural intelligence and academic performance. The overall study, study, problem-solving, study support and there is a significant relationship between academic performance. There is a significant relationship between academic performance and increase intelligence beliefs and beliefs correlation between IQ and academic performance there is no substance. Based on regression analysis of predictors, believe incremental intelligence and academic performance is statistically the strongest relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Cultural Intelligence
 • metacognitive awareness
 • Beliefs
 • Intelligence
 • academic performance
 • منابع

  فارسی

  • امینی، فرزین؛ امیرحسین احمدی؛ منصور سهیلی و محمد صادق صفوت. (۱۳۹۳). بررسی هوش فرهنگی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پنجم وششم شهرستان استهبان. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان.
  • ایری، یحیی (1383). بررسی مقایسه ای رابطه بین انگیزه و آگاهی فراشناختی در دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی.
  • آچاک، عثمان (1382). بررسی مقایسه باورهای هوشی، جهت گیری هدفی و راهبردهای یادگیری در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه استان آذربایجان غربی.
  • بابایی ، بیژن (1377). رابطه باورهای هوشی و جهت گیری هدفی در دانش آموزان تیزهوشان و عادی پایه های دوم راهنمایی و دبیرستان شهرری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
  • تقی پورکران، حسن (1382).رابطه بین سبکهای یادگیری و شناختی و عملکرد تحصیلی دروس ریاضی،زبان،فیزیک و شیمی دانش آموزان دختروپسرپایه اول دبیرستان.
  • جوادی مرضیه، کیوان‌آرا محمود، یعقوبی مریم، حسن زاده اکبر، عبادی زهرا (1389) رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10(3):246-254.
  • حجازی، الهه؛ عبدالوند، نسرین؛ اماموردی، داود) 1382 (، جهت گیریهدفی،باورهایهوشیوپیشرفتتحصیلی، مجله روانشناسی، سال هفتم، شماره50-35.
  • حجازی، الهه، رستگار، احمد، غلامعلی لواسانی، مسعود ، قربان جهرمی، رضا (1388). باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی، نقش اهداف پیشرفت ودرگیری تحصیلی. دو فصلنامه پژوهشهای روان شناختی، سال دوازدهم، شماره 1-2 ، پیاپی 23.
  • خیابانی، ناصر. (1381). بررسی مقایسه ایرابطهباورهایهوشیوجهت گیریهدفیباراهبردهاییادگیریوموفقیتتحصیلیدردانشجویاندختروپسررشتهروانشناسی،  پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، - علوم تربیتی دانشگاه تهران
  • دیندار، خدیجه، رضوانی، مهدیه (1389). رابطه بین هوش فرهنگی و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه پیام نور. پایان نامه کارشناسی چاپ نشده.
  • زارع، حسین، رستگار، احمد. (1393) مدلعلّیپیشبینیعملکرد تحصیلیدانشجویانآموزشمجازی: نقشباورهایهوشی،اهدافپیشرفتوهیجانهایتحصیلی ، دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی ،سال سوم، شماره 2، پیاپی 6.
  • سرمدی، محمد رضا؛ محبوبی، طاهر ؛ عبداله زاده، حسن. (1388). بررسی رابطه متغیر های باور های هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان های آذربایجان شرقی و غربی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز) تابستان 1388; 4(14):63-87.
  • صفارنیا ، مجید ، عبداله زاده ، حسن .(1389). رابطه بین هوش و صفات شخصیت در دانشجویان ترکمن دانشگاه پیام نور. منتشر نشده.
  • غفاری،مظفر؛ خانی ، لطفعلی. (1392). ارتباطسرمایهاجتماعیوهوشفرهنگیباعملکردتحصیلیدانشجویان علومپزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، آبان ،1392، 13،8.

  References

  • Ang, S., Dyne,L., Koh, C.,Ng, K., Templer, K., Tay, C., et al. (2007). Cultural Intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation, and task perfromance. Management and Organization Review.
  • Dai .D. Y , Moon. S.M  &  Feldhusen, J . F . ( 1998 ) Achievement  motivation and Gifted Students . Asocial cognitive prospective. Educational psychologist. v33. pp45-63
  • Dupeyrat, C., & Marian, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goalorientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’smodel with returning to school adults. Contemporary Educational psychology, 30, 43-59.
  • Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality and development. New York: Psychology Press.
  • Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
  • Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: An Analysis of Individual Interactions Across Cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press. http://culturalq.com/addresources.html
  • Fouché, Jaunine and Lamport, Ph.D., Mark A. (2011) "Do Metacognitive Strategies Improve Student Achievement in Secondary Science Classrooms?, "Christian Perspectives Education,4(2).Available athttp://digitalcommons.liberty.edu/cpe/vol4/iss2/4
  • Furnham Tomas, Adrian, Chamorro-Premuzic , Fiona, McDougal  .(2003) Personality, cognitive ability, and beliefs about intelligence as predictors of academic performance, Department of Psychology, University College London, 26 Bedford Way, London WC1E OAP, UKReceived 21 February 2003. Revised 6 August 2003. Accepted 7 August 2003. Available online 5 September 2003
  • Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L. & Lakey, K. L.(2004). Predicting high school students’ cognitive engagement andachievement:Contributions of classroom perception and motivation.Contemporary Educational psychology, 29, 462-482. (http://www. sciencedirect.com).
  • Kinlaw ,C. Ryan , Kurtz-Costes,  Beth . (2010). Children's Theories of Intelligence: Beliefs, Goals, and Motivation in the Elementary Years, The Journal of General Psychology, Available online: 07 Aug 2010, DOI: 10.3200/GENP. n134. 3.295-312
  • Mangels,  Jennifer A. ,Butterfield Brady , Justin Lamb,Catherine Good  ,Dweck Carol S.  (2006). Why do beliefs about intelligence influence learning success? A social cognitive neuroscience model. Correspondence should be addressed to Jennifer A. Mangels, Department of Psychology, 1190 Schermerhorn Hall, and rm 406, New York, NY 10027.
  • Mokhtari, K.&C.Reichard(2002).“Assessing students’ metacognitive awareness of reading strategies”.Journal of Educational Psychology 94: 249-259. http://www. dayofreading.org/DOR10HO/MARSI_2002.p
  • Ormrod, Jeanne Ellis (2000). Educational Psychology(2000, Book, Illustrated) : ISBN-10: 0130136484|ISBN-13: 9780130136480
  • Shokrpour, N. ,  Zareii , E. , Zahedi ,S., Rafatbakhsh M.(2011). The Impact of Cognitive and Meta-cognitive Strategies on Test Anxiety and Students’ Educational Performance , European Journal of Social Sciences – Volume 21, Number 1 (2011
  • Skitka, L. J. (2002). Do the means justify the ends, or do the ends justify the means? Value protection model of justice. Reasoning. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 452-461
  • Stipec, D., & Gralinski, G. H. (1996). Children’s belief about intelligenceand school performance. Journal of Educational Psychology, 88, 397- 407.
  • Templer, K. J., Tay, C., &Chandrasekar, N. A. (2005). Motivational cultural intelligence, realistic job preview, realistic living conditions preview, and cross-cultural adjustment. Group and Organization Management, 31(1), 154 173.http://gom.sagepub.com/content/31/1/154.abstract.doi:10.1177/105960 105275293
  • Zusho, A., & Pintrich, P. R. (2003). Skill and will: The role ofmotivation and cognition in the learning of college chemistry. International Journal of Science Education, 25, 1081-1094