رابطه بین هوش معنوی و اخلاق کار با تاب‌آوری در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده


هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و اخلاق کار با تاب­آوری در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرکرد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد بود که در سال تحصیلی 1393- 1394 در آموزش و پرورش مشغول به کار بودند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 107 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از 3 پرسشنامه؛ تاب­آوری (کانر ودیویدسون)؛ پرسشنامه هوش معنوی (حسن عبداله­زاده) و پرسشنامه اخلاق حرفه­ای (مرزبان) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: بین هوش معنوی و اخلاق کار با تاب­آوری کارکنان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ بین ابعاد هوش معنوی با تاب­آوری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ ابعاد هوش معنوی قادر به پیش بینی تاب­آوری کارکنان می باشد. اخلاق کار قادر به پیش بینی تاب­آوری کارکنان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Spiritual Intelligence and work ethics with Resilience in Staff of education department of shahrkord city

نویسندگان [English]

 • Fatemeh tarmas hafshjani 1
 • Ebaollah ahmadi 2
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of this research was to investigate the relationship between Spiritual Intelligence and work ethics with Resilience in Staff of education department of shahrkord city. Due to the nature and objectives the research was applied And for it implication used from correlation method. The research population included all Staff of education department of shahrkord city that worked in education in the academic year 1393- 1394. using from morgan table 107 peson,s were selected by simple random sampling as sample. for collect data used from 3 questionnaire; Resilience questionnaire of Conner – Davidson (2003); Spiritual Intelligence questionnaire of abdolahzade et al(1387) and  professional ethics questionnaire of mazrban(1389). For analysis the data used from Pearson correlation, simple regression and Multiple Regression. The results showed that: there is a significant and positive relationship between Spiritual Intelligence and work ethics with Resilience; there is a significant and positive relationship between component of Spiritual Intelligence and Resilience; component of Spiritual Intelligence can predict Staff Resilience; work ethics can predict Staff Resilience

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Spiritual Intelligence
 • work ethics
 • resilience
 •  

  منابع

  فارسی

  • حسین­چاری، مسعود؛ محمدی، مژگان. (1390). پیشبینیتابآوریروانشناختیبر اساساعتقاداتمذهبیدردانشجویانشهریو روستایی، روانشناسی معاصر، 6(2): 45-56.
  • حمید، نجمه؛ کیخسروانی، مولود؛ بابامیری، محمد؛ دهقانی، مصطفی. (1390). بررسی رابطه­یسلامتروانوهوش معنویباتاب آوریدر دانشجویاندانشگاهعلومپزشکی کرمانشاه. فصلنامه ی علمی پژوهشی جنتاشاپیر، 3(2): 331-338.
  • شادی، ناهید. (1391). رابطه خودتنظیمی و عزت نفس باتاب­آوری در نوجوانان مقطع دبیرستانی شهر برازجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرودشت.
  • کاویانی، بهنام. (1383). بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی، ماهنامه تدبیر، شماره 165.
  • کدخدایی، زهره؛ حاجیان فر، حسین. (1392). بررسی نقش اخلاق بر سلامت روان در اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه، مجله تحقیقات نظام سلامت،9 (3): 243-258.
  • کشاورزی، سمیه و یوسفی، فریده. (1391). رابطۀ بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب­آوری، مجله روان شناسی، 16(3): 299-318.
  • گل پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی. (1390). نقشمیانجیوفاداریسازمانیدررابطه بیناخلاقکاریبارفتارهایانحرافیدرمحیطکار، فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، 6(1): 43-53.
  • میززایی، یعقوب. (1390). مقایسه تاب آوری و معنابخشی زندگی در افراد عادی وافراد سوء مصرف کننده مواد در شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
  • نیک­آمال، میترا؛ شادمان­فر، نسرین. (1392). ارتباطهوشمعنویباتابآوریروانشناختیدردانشجویان، فصلنامه علمی- پژوهشی سلامت روان شناختی، 1-15.
  • هاشمی، لادن و جوکار، بهرام. (1390). بررسی رابطه بین تعالی معنوی و تاب­آوری در دانشجویان دانشگاه، دو فصلنامه روانشناسی معاصر،4: 123-142.

  References

  • Cowan, P; Cowan, C. and Schulz, M. (1996). Thinking about Risk and Resilience in Families in Stress, Coping, and Resiliency in Children and Families, edited by E.M. Hetherington and E.A Blechman. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Emmons RA.(2000). Is spirituality intelligence? Motivation, cognition and the psychology of ultimate concern, Int J Psychol Religion, 10(1):3-26.
  • Hauser, S, T; Allen P. J.(2006).Overcoming Adversity in Adolescence: Narratives of Resilience. Psychoanalytic Inquiry. New York, 26 , 4: 547- 568.
  • Johnson, Simon; McMillan, John and Woodruff, Christopher.(1999). "Property Rights and Finance working paper, Massachusetts Institute of Technology and University of California, San Diego.
  • Moreira-Almeida, A; Lotufoneto, F & Koenig, H. (2006). Religiousness and Mental Health: a review, Center for the Study of Religious and Spiritual Problems, Department of Psychiatry,Universidade de São Paulo (USP),São Paulo (SP), Brazil:119-131.
  • Nasel, D.D .(2004). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional Christianity and new Agelndiri dualistic spirituality, doctoral dissertation, university of South Australia.
  • Stavrova, O; Fetchenhauer, D & Schlosser, T. (2012). Why are religious people happy? The effect of the social norm of religiosity across countries, Social Science, 3:132-149.
  • Walker, W. E. (2009). Does the best practice of rational-style model-based policy analysis already include ethical considerations?, Omega, 37: 1051- 1062.
  • Walker, W. E. (2009). Does the best practice of rational-style model-based policy analysis already include ethical considerations?, Omega, 37: 1051- 1062.