پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه بر اساس یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 عضو هیات علمی

3 دانشجو

چکیده


هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران دوره متوسطه بر اساس یادگیری سازمانی آنان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، دبیران مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در سال 93-92 به تعداد 1070 نفر بودند. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران 282 نفر و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی با پایایی 73/0 و یادگیری سازمانی چیوا، همکاران (2007) با پایایی 95/0 بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام) انجام شد. نتایج نشان داد که تمام مولفه‌های یادگیری سازمانی به جز ریسک‌پذیری با رفتار شهروندی سازمانی دبیران رابطه مثبت داشت. از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون به ترتیب: تجربه‌اندوزی، ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری مشارکتی پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

prediction of high school teacher organizational citizenship behavior based on organizational learning

نویسندگان [English]

 • Zahed Babolan 1
 • Ali Khaleghkhah 2
 • Hossein Givy 2
 • Maleheh fatheganagarad 3
چکیده [English]

 
Abstract
The  main  purpose of  this  research  was  the  prediction  of  teacher organizational  citizenship  behavior based  on them organizational learning in high  schools. Descriptive research method was correlation method. The statistic society of this research consisted of high school teachers of Ardabil which were 1070. Among this number, 265 were selected based on Kokran formula by sampling method. The  data collection  tools were tow standard  questionnaire of organizational citizenship  behavior of  Orogan  and  Konoski  by  reliability of 0/73 and  organizational learning questionnaire of Chiva et al, coworkers  by  reliability  of  0/93. Data were analyzed with descriptive statistics and inferential statistic methods (Pearson correlation and stepwise multi regression) the Findings of the research showed that all elements organizational learning except risk-taking with teacher organizational citizenship behavior   has positive relationship. In the among study variables at regression, the predictor of teacher organizational citizenship behavior were accumulate experience, risk-taking and to making decide

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Organizational learning
 • organizational citizenship behavior
 • high schools
 • منابع

  فارسی

  • احسانی مقدم، ندا (1389). درآمدی بر رفتار شهروندی سازمانی. دو ماهنامه مدیریت، سال بیست و یکم، شماره صد و پنجاه و هفت ، صص: 33-30
  • پور سلطانی زرندی، حسین؛ امیرجی نقندر، رامین (1392). ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد. مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره شانزده، صص: 147-72
  • جعفری، حسن؛ قنواتی، زهرا؛ میرزایی، زهرا، (1390). وضعیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. دوماهنامه علمی- پژوهشی جنتاشاپیر، سال چهارم, شماره یک، صص: 90-81.
  • حسنی، محمد؛ مجیدی، جواد، (1391). توانمندسازی روانشناختی راهبردی برای ارتقاء تصمیمگیری مشارکتی و رفتارهای فرا نقشی. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، سال دهم، شماره ( 6 پیاپی 41)، صص:  779-772.
  • حسینی، سیداحمد؛ کشاورزی، علی حسین؛ زارع، فرجام؛ عربی، رامین، (1390). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس. دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشورها/مدیدیت و پشرفت/ دانشگاه شاهد، سال هجدهم, شماره پنجاه، صص: 358ـ 345.
  • حمدی، کریم؛ مرادی دولاما، سمیه، (1390) ، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت فرد آذربایجان). فراسوی مدیریت، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص: 50-32
  • سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش).تهران: یسطرون
  • سلیمانی، نادر (1390). بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره بیست و پنج، صص: 26-12
  •  صنوبری، محمد (1387). رفتار شهروندی سازمانی مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل موثر بر آن. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره شانزده، صص: 79-99
  • فیضی، طاهره؛ عمادی، زهرا (1389). «ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری». فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام آموزشی،سال سوم، شماره چهارم، صص: 115 ـ 98
  • نادی، محمد علی؛ یار محمدیان، حسین، (1390)، پایایی روایی و برازش مدل پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت: ویژه‌نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمان، سال هشتم، شماره 8، صص: 1085-1073.
  • موسی خانی، مرتضی؛ الوانی، سید مهدی؛ میرزائی، مهدی؛ محمدی، سمیه (1391). بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره بیست و پنج، صص: 90-75.

  References

  • Bapuji, H., and Crossan, M. (2004). From raising questions to providing answers: reviewing organizational learning research. Management Learning, 35 ( 4), 397-417.
  • Belogolovsky, E., and Somech, A.(2009). «Teachers Organizational Citizenship Behavior: Examining the boundary between in- role behavior and extra-role behavior from the perspective of teacher’s principles and parent». Journal of science Direct, 20, 914-923.
  • Bogler, R; somech, A. (2004). « Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools», Journal of teaching and teacher Education, Vol.2,: 277-289
  • Burns, Travis & Carpenter, Jamie.(2008). Organizational Citizenship and Student Achievement, Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1(1):51 – 58
  • Chiva R, Alegre J, Lapiedra R . (2007). Measuring Organizational Learning Capability among the Workforce. International Journal of Manpower. 28(3/4): 224- 42
  • Chi-Chang, C; Meng-Chen, T; Meng-Shan, T. (2011). The organizational citizenship behavior and organizational commitments of organizational members influences the effects of organizational learing. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2 (1), 61-66
  • Hedberg, B. (1981). How organizations learn and unlearn, in Nystrom, P.C. and Starbuck, W.H.(Eds), Handbook of Organizational Design. New York, NY: Oxford University Press
  • Isaacs, W. (1993). Dialogue, Collective thinking, and organizational learning. Organizational Dynamics, 22(2), 24-39
  • Lambert, Eric G., Hogan, Nancy L. & Griffin, Marie L. (2008). «Being the good soldier: organizational citizenship behavior and commitment among correctional staff», criminal justice and behavior, 35(1): 56- 68
  • Organ, D. W.(1988) «Organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome, Leaxington», MA: Lexington Books
  • Oplatk, I. (2006). «Going beyond role expectations: toward an understanding of the determinants and components of teacher organizational citizenship behavior educational administration quarterly». The Journal of Leadership for Effective and Equitable Organizations. Vol. 42(3). PP: 385-423
  • Pedler, M., Burgoyne, J., & Boydell, T. (1997). The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development. Maidenhead: McGraw-Hill.
  • Podsakoff, N. P., Blume, B. D., Whiting, S. W., & Podsakoff, P. M. (2009). «Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A met analysis ». Journal of Applied Psychology,94: 122-141
  • Podsakoff, P. M, MacKenzie, S. B, Paine, J. B. and Bachrach, D. G. (2000). «Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research». Journal of Management, 26(3), 513–563.
  • Scott-Ladd, B., and Chan, C.C.A. (2004). Emotional intelligence and participation in decision-making: strategies for promoting organizational learning and change,Strategic Change,13(2) 95-105
  • Somech, A and Drach Zahavy, A(2004). Exploring organizational citizenship behavior from an organizational learing and organizational citizenship behavior. Journal of Occupational and Organizational Pasychology, Vol.77, 281-292.
  • Tannenbaum, S.I. (1997). Enhancing continuous learning: diagnostic findings from multiple companies. Human Resource Management, (36), 437-52.
  • Tempelton, Cary F. 2002."Development of Organizational Learning Contrust", Journal of Management Information Systems, 175-218
  • Williams, L. J. & Anderson, S. E. (1991). «Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictor of Organizational Citizenshipand in-role Behavior», Journal of Management, 17: 601-617