بررسی نقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در رابطۀ بین الگوی تدریس مدیریت بر آموزش بهرنگی و اضطراب امتحان دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 nhka[,

2 عضو هیات علمی

چکیده


پژوهش حاضر به بررسی نقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در رابطۀ بین الگوی تدریس مدیریت بر آموزش بهرنگی و اضطراب امتحان دانش آموزان پرداخته است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. داده های مطالعه با استفاده از روش کمی و مشخصاً پرسشنامه جمع آوری شد که مشتمل بر پرسشنامه الگوهای یادگیری سازگار برای اندازه گیری جهت گیری هدف کلاس، پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و پرسشنامه محقق ساخته الگوی مدیریت بر آموزش بر اساس الگوی مدیریت بر آموزش بهرنگی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر پایۀ مقطع متوسطه شهرستان بهارستان است که از بین آن ها با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی و بر اساس فرمول های تعیین حجم نمونه، 150 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات حاصل شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و متعاقباً تحلیل رگرسیون تعاملی نشان می دهد که اولاً بین هر دو متغیر کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش و جهت گیری هدفی دانش آموزان با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطۀ معکوس و معنی داری وجود دارد و ثانیاً جهت گیری هدفی، نقشی تعاملی در رابطۀ بین کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش و اضطراب امتحان ایفا می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interactional Role of Students’ Goal Orientation on the Relationship between Behrangi’s Management on Education Pattern Teaching and Students’ Test Anxiety

نویسندگان [English]

 • Davod Maleki 1
 • Mohammadreza Behrangi 2
چکیده [English]

 
Abstract
The present research has investigated the interactional role of students’ goal orientation on the relationship between Behrangi’s management on education pattern Teaching and students’ test anxiety. The research is based on a descriptive/correlation methodology. The data were gathered by means of qualitative approaches, specifically questionnaires, including Patterns of Adaptive Learning Questionnaire to measure classroom orientation, Sarason Test Anxiety Questionnaire and a researcher-constructed questionnaire for Management Education Pattern based on Management on Education Pattern, introduced by Behrangi. The population of the study included all male high school students of Baharestan City who included 150 individuals and were studied using multistage random sampling and based on formulas for sample size determination. The analysis of the findings using Pearson correlation coefficient and subsequently Interaction Regression Analysis indicates that first, there is an inverse and significant relationship between the application of management on education pattern and also students’ goal orientation to students’ test anxiety; secondly, goal orientation plays an interactional role in the relationship between the application of Management on Education Pattern and test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Students’ Goal Orientation
 • Management on Education Pattern
 • Teaching Methodology
 • test anxiety
 •  

  منابع

  فارسی

  • اکبری، مهرداد؛ شقاقی، فرهاد و بهروزیان، مریم (1390). تاثیر آموزش حل مسئله در اضطراب امتحان دانشجویان دختر در سال تحصیلی 89-88. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، شماره 29: 67.
  • بهرنگی، محمدرضا و کریمی، نازیلا (1392). بررسی مشکلات تدریس کتاب تاریخ هنر جهان و مقدار اثرگذاری الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از دیدگاه هنر آموزان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزش، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 4): 1-28.
  • بهرنگی، محمدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و یوسف زاده (1393). ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطۀ آمل در ارتباط با روحیۀ دبیران در پذیرش الگوی مدیریت بر آموزش علوم. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزش، سال پنجم، شماره 1 (پیاپی 17): 1-20.
  • تقی نسب، مریم (1393). فراتحلیلی بر تحقیقات انجام شده در مورد اضطراب امتحان در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبائی.
  • درتاج، فریبرز؛ موسوی، سیدحمید و رضایی، پروین (1392). بررسی میزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله پزشکی هرمزگان، شماره 70: 365-374.
  • درتاج، فریبرز (1392). رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدفی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 27: 97.
  • رعایی، فرزانه (‌1386). فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
  • سبزه آرای، میلاد؛ محمدی، مصطفی؛ مهری، یداله و طالعی، علی (1393). مولفه های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، سال پنجم، شماره 3: 1-17.
  • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
  • سیاح برگرد، مهدی؛ اردمه، علی و یعقوبی اسماعیل (1392). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز . فصلنامه توسعۀ آموزش جندی شاپور، شماره 5: 60 .
  • شعبانی، حسن (1389). روش ها و فنونتدریس. تهران: سمت.
  • عظیمی، مریم؛ شاکری، محمد؛ نوری، ربابه و حاتمی، محمد (1393). بررسی تاثیر درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان و تغییر باورهای فراشناختی دانش آموزان سال سوم و چهارم متوسطه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال ششم، شماره 3: 591-600.
  • فردانش، هاشم (1387). طبقه بندی الگوهای طراحی سازنده گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس. دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناختی، سال نهم، شماره 2 (پیاپی 19): 23- 5.
  • کرامتی، محمدرضا؛ حیدری رفعت، ابوذر؛ عنایتی نوین فر، اکبر و هدایتی، علی (1391). تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 44: 83.
  • مهاجر، علیرضا (1385). عوامل فردی و آموزشی موثر بر پیشرفت تحصیلی: ارائه مدل پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • نریمانی، محمد؛ اسلام دوست، ثریا و غفاری، مظفر (1385). علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راههای مقابله با آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 39: 23.
  • نعیمی حسینی، فخرالزمان؛ زارع، حسین؛ هرمزی، محمود؛ شقاقی، فرهاد و کاوه، محمدحسین (1390). تاثیر یادگیری موقعیتی تلفیقی بر انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان. مجله پژوهش های برنامه درسی، شماره 2: 177-199.
  • یزدانی، فریدخت (1391). اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری. فصلنامه مدیریت پرستاری، سال اول، شماره 1: 47. 
  • یوسفی، یوسف؛ فرخی، نورعلی و صرامی، غلامرضا (1392). فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره 13: 133.

  References

  • Butler, R. (2007). Teachers Achievement Goal Orientations and Associations With Teacher's Help Seeking: Examination of a Novel Approach to Teacher Motivation. Journal of Educational Psychology, 2 (9): 241-252.
  • Dewi, N. & Mangunsong, F. (2012). Contribution Of Student’s Perception Toward Teacher’s Goal Orientation And Student’s Goal Orientation As A Mediator In Test Anxiety On Elementary’s Final Exams. Social and Behavioral Sciences, 69: 509 – 517.
  • Elliot, A. J. & McGregor, H. (2001). A 2x2 achievement goal framwork. Journal of Personality and Social Psychology, 80 (3): 501–519. 
  • Ergene, T. (2003). Effective interventions on test anxiety reduction: A meta-analysis. School Psychology International, 24 (3): 313-328.
  • Eum, K. & Rice, K.G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic perfor mance. Anxiety, Stress, & Coping, 24 (12): 167-178.
  • Gijbels, D. Dochy, F. Van den Bossche, P. & Segers, M. (2005). Effects of problembased learning: A meta-analysis from the angle of assessment. Review of Educational Research, 75 (1): 27-61.
  • Hallinger, P. & Lu, J. F. (2010). Assessing the instructional effectiveness of problembased management education in Thailand: A longitudinal evaluation. Management Learning, 10 (1): 1-21.
  • Harris, R. N.; Snyder, C. R.; Higgins, R. L. & Schrag, J. L. (1986). Enhancing The Prediction of Self Handicapping. Journal of Personality and Social Psychology, 51: 1191-1199.
  • Hulleman, C. S. & Senko, C. (2010). Up round the bend: forcasts for achievement goal theory and research in 2020. In: Urdan TC, Karabenick SA, editors. The Decade Ahead: Theoretical Perspectives on Motivation and Achievement, 16 : 71–104.
  • Joy, J. L. (2013). The altitude of test anxiety among second language learners. Language Testing in Asia , 3:10.
  • Liebert, R. M. & Morris, L. W. (1967). Cognitive and emotional components of test anxiety: A distinction and some initial data. Psychology Republic, 20: 975–978.
  • Loyens, S. M. M.; Kirschner, P. A. & Paas, F. (2011). Problem-based learning. In: APA educational psychology handbook, S. Graham , Editor-in-Chief), A. Bus, S. Major, & L. Swanson , Associate Editors). Vol. 3. Application to learning and teaching. Washington, DC: American Psychological Association.
  • Mohamad Alia, N. S. & Talibb, R. (2013). Test Anxiety in School Settings: Implication On Teachers. international Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE). Universiti Teknologi Malaysia.
  • Morris, A. (2010). Strategies Teachers Use to help student with test anxiety in limited resource environments. A master thesis, Ohio University.
  • Murayama, K.; Elliot, A. J. & Friedman, R. (2012). Achievement goals. In: Ryan RM, editor. The Oxford Handbook of Human Motivation. Oxford University Press: 191–207.
  • Pekrun, R.; Elliot, A. J. & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing of a model of their joint relations to academic performance. Journal of Educational Psychology, 101: 115-135.
  • Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25 (1): 92–104. 
  • Putwain, D.W.; Woods, K.A. & Symes, W. (2010). Personal and Situational Predictors of Test Anxiety of Students in Post-Compulsory Education. British Journal of Educational Psychology, 80: 137-160.
  • Remedios, R. ; Kiseleva, Z. & Elliott, J. Goal orientations in Russian university students: from mastery to performance? Educational Psychology, 28 (6): 677–691.
  • Rost, D. H. & Schermer, F. T. (2001). Reactions of tests and manifestations of test anxiety. Advances in the test anxiety research, 17: 114-129.
  • Rothblum, E. D.; Solomon, L. J. & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioural differences between high and low procrastinators. Journal of Counselling Psychology, 33: 387-394.
  • Saeidi, M. ; Khalili aqdam, S. (2013). The Effect of Socio-affective Strategies on Students Test Anxiety across Different Genders. Theory and Practice in Language Studies, 3 (2): 269-274.
  • Sarason, I. G. & Sarason, B. R. (1990). Test anxiety. In: Handbook of social and evaluative anxiety (pp. 475–496), Leitenberg, H. (Ed.). New York: Plenum Press.
  • Schmidt, H. G.; Loyens, S. M. M.; Van Gog, T. & Paas, F. (2007). Problem-basedlearning is compatible with human cognitive architecture: Commentary onKirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational Psychologist, 42: 91–97.
  • Schmidt, H. G.; Van der Molen, H. T.; Winkel, W. W. R. & Wijnen, W. H. (2009). Constructivist, problem-based learning does work: a meta-analysis of curricular comparisons involving a single medical school. Educational Psychologist, 44 (4): 227-249.
  • Schunk D.; Pintrich P.& Meece J. (2010). Motivation in Education:Theory, Research, and Aplication. Third Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
  • Senko, C. ; Belmonte, K. & Yakhkind, A. (2012). How students' achievement goals shape their beliefs about effective teaching: a “build-a-professor” study. British Journal of Educational Psychology, 82 (3): 420–435. 
  • Senko, C. ; Hulleman, C. S. & Harackiewicz, J. M. (2011). Achievement goal theory at the crossroads: old controversies, current challenges, and new directions. Educational Psychology, 46 (1): 26–47.
  • Senko, C. ; Miles, K. M. (2008). Pursuing their own learning agenda: how mastery-oriented students jeopardize their class performance. Contemporary Educational Psychology, 33 (4): 561–583.
  • Shim, S. S. ; Cho, Y. & Cassady, J. (2013). Goal structures: the role of teachers' achievement goals and theories of intelligence. Journal of Expert Education, 81 (1): 84–104.
  • Smith, G. F. (2005). Problem-Based Learning: Can It Improve ManagerialThinking? Journal of Management Education, 29 (2): 357-378.