رابطه سبکهای تفکر و سازگاری آموزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Thinking Styles and Academic Adjustment among the Students of Islamic Azad University-Khoy Branch

نویسندگان [English]

  • Heydar Ali Zarei 1
  • Malek Mirhashemi 2
  • Hassan pasha Sharife