تنوع بازخورد در میان تکالیف نوشتاری زبان آموزان درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مدرس

3 مربی

چکیده

چکیده: ضرورت پاسخ گویی به خطاهای نوشتاری زبان آموزان نه تنها ضروری است (فریس، پزون،  تید و تینی، 1997)، بلکه همانطور که کافین و سایر نویسندگان (2003) معتقدند یک عمل آموزشی اساسی می باشد . علی رغم وجود مطالعات و پژوهش های متعدد در زمینه یادداشت های اصلاحی جهت برطرف نمودن خطاهای زبان آموزان توسط معلمان (باون، مدسن و هیلفرتی 1985، داف  1990، رایکن 1991، زامل  1985، فثمن و ویلی 1985، فرادسن 2001، فریس 2002، کوهن 1987)، هنوزتردیدهائی در زمینه کار آمد ترین نوع بازخورد از سوی معلمان وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش مطالعه کارائی سه نوع راهکار مختلف تصحیح خطاهای زبان آموزان: مستقیم (بارز)، قسمتی (واژه محقیین) و بازخورد کلی است. برای رسیدن به این هدف سه گروه از زبان آموزان سطح میانه زبان انگلیسی انتخاب شدند وخطاهای زبانی هر یک از گروه ها با یکی از این سه روش تصحیح گردید. تجزیه و تحلیل داده ها مشخص کرد که زبان آموزانی که خطاهای آنها با شیوه مستقیم تصحیح گردیده بود در مقایسه با گروه های دیگر پیشرفت بیشتری داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feedback Diversity on Students' Written Assignments: A Local Investigation of Persian Speakers

نویسندگان [English]

  • Majid Nemati 1
  • Jafar Dorri Kafrani 2
  • Reza Vahdani Sanavi 3
چکیده [English]

Abstract
The vitality of teacher response to students' writing is not only undeniable (Ferris, Pezone, Tade & Tini, 1997) but also as Coffin et al. (2003) believe, is a central pedagogic practice. Despite the existence of studies in the area of written teacher commentary (Bowen, Madsen, & Hilferty, 1985; Cohen, 1987; Doff, 1990; Fathman & Whalley, 1985; Ferris, 2002; Frodesen, 2001; Rieken, 1991; Zamel, 1985), there are still doubts about the most effective types of teacher feedback. The purpose of this study is to investigate the efficacy of three most prevalent error treatment techniques directive (explicit), partial (researchers’ terminology), and general feedback. To accomplish the expected goal, three groups of female students with intermediate level of proficiency were selected and the written errors of each group were treated according to one of the feedback techniques during the course of study. The analysis of the students' scores revealed that students receiving the directive feedback, improved significantly in comparison with those in the other two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: feedback
  • directive feedback
  • partial feedback
  • general feedback
  • intermediate