نقش آموزش در رونق صنعت جهانگردی و رضایت جهانگرد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عشو هیات علمی

چکیده

 چکیده: مقاله حاضرحاصل مطالعاتی است که به منظور شناخت موانع و تنگناهای صنعت جهانگردی در ایران صورت گرفته است. در این مطالعه سعی شده کمّی ها و کاستی هایی که در این صنعت وجود دارد به تصویر کشیده شود.سنجش میزان رضایت جهانگردانی که به ایران سفر می‌کنند و مقایسه دیدگاه کارشناسان صنعت جهانگردی ایران با دیدگاه جهانگردان خارجی در مورد صنعت توریسم ایران از جمله اهداف پژوهشی است که انجام شده است. نمونه آماری ما در این گزارش دو گروه بوده که یک گروه آن را کارشناسان صنعت جهانگردی در سازمان ایرانگردی و جهانگردی وگروه دیگر را جهانگردان خارجی که  به اصفهان سفر کرده اند تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تمام شماری مقطعی در هتلهای توریست پذیر اصفهان انجام شده بطوری که تعداد 200  نفر جهانگرد از هشت ملیت و تعداد50 کارشناسان صنعت جهانگردی در این نمونه مورد مطالعه قرار
گرفته اند. چهارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظراتی مانند مبادله، نظریه توسعه جهانگردی پایدار استفاده شده و در این تحقیق تلاش بر آن بوده است به سوالات زیر پاسخ داده شود که: چه عواملی در جذب ودفع صنعت جهانگردی ایران موثر است؟ میزان رضایت توریست های خارجی که به ایران (شهر اصفهان) سفر می‌کنند در چه حدی است؟ و این میزان رضایت تحت تاثیر چه عواملی کاهش یا افزایش می‌یابد؟ به منظور حصول از اطمینان ،اعتبار و روایی
پرسشنامه ها، ابتدا پرسشنامه اولیه در جمعیت محدودی از جهانگردان و کارشناسان جمع آوری شد  و سپس با توجه به دستاوردها و نتایج حاصله ، پرسشنامه نهایی طراحی و در نمونه مورد مطالعه، اجرا گردید .پس از وارد نمودن اطلاعات در کامپیوتر با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش اطلاعات آماری انجام گرفت. پس از جمع آوری وتحلیل اطلاعات محقق به این نتیجه رسیده است که عواملی ازقبیل: بهبود امکانات رفاهی جهانگردان، ارائه مدت زمان اقامت بیشتر، برقراری امنیت، اطلاع رسانی گسترده تر،کاهش اعمال محدودیتهای مذهبی، سرمایه گذاری خصوصی درصنعت جهانگردی، حمل ونقل پایدار،کاهش محدودیت تجاری، ارتقای کیفیتهای آموزشی مناطق توریست پذیر، افزایش روابط فرهنگی ایران باسایرکشورهاو... در میزان رضایت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی ایران موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‎ The Role of Education in Tourism Industry Boom and Tourist Satisfaction in Iran

نویسنده [English]

  • Majid Kaffashi
چکیده [English]

 
Abstract
The present paper was the result of a set of studies aiming at recognizing the problems and difficulties of Tourism industry in Iran. In this research, sampling was done in cross-sectional method from tourist hotels in Isfahan, i.e. 200 tourists from eight nationalities and 50 experts from Tourism industry were examined. In the theoretical framework of the research some theories such as the theory of exchange and the theory of sustainable tourism development were also considered. This research tried to answer the following questions: what are the effective factors in attraction and repulsion of Iran’s Tourism industry? How satisfied are the foreign tourists traveling to Iran (Isfahan)? And what factors are involved in this satisfaction? Data analysis indicated that the following factors would affect the tourists' satisfaction and the boom in Iran’s tourism industry: Improving tourist welfare facilities, providing more period of stay, establishing security, having more publicity campaign, decreasing religious restrictions, planning private investment in tourism industry, developing stable transportation, lifting commercial limitation, upgrading educational quality in tourist areas, expanding Iran’s cultural relations with other countries, etc.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: tourism industry
  • development
  • Education
  • Satisfaction