نقش باورها و آگاهی فراشناختی در استفاده از راهبردهای مهارت خواندن در میان دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده :در مطالعه حاضر رابطه بین باورهای دانشجویان سطح بالای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و آگاهی فراشناختی وروش خواندن آنان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول با استفاده از سه پرسشنامه سعی در یافتن ارتباط بین آگاهی فراشناختی و باورهای دانشجویان شده است و در مرحله دوم روش خواندن انها از طریق بلند فکر کردن، سوالهای برگشت به متن و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین متغیرهای باورهای خواندن و باورهای زبانی دانشجویان وجود دارد. نتیجه ی بخش دوم مطالعه نیز نشان داد که آگاهی فراشناختی نقش مهمی در انتخاب روش خواندن ندارد اما میتواند در تسهیل عمل خواندن موثر باشد. بطور کلی نتایج این مطالعه وجود ارتباط بین متغیرهای مورد تحقیق را ثابت میکند. این موضوع می تواند به این معنا باشد که در تدریس خواندن توجه به این متغیرها میتواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Beliefs and Metacognitive Awareness in the Strategic Reading Behavior of ESL Learners

نویسنده [English]

  • Fatemeh Khonamri
چکیده [English]

 
Abstract                                               
In the present study, the relationship between ESL advanced students’ beliefs, metacognition and their strategic reading performance was examined. The study was divided into two phases. In the first phase of the study, three questionnaires were used to investigate the relationship between metacognitive awareness and learners’ beliefs. In the second phase, learners’ strategic reading behavior was explored through think-aloud protocol analysis, retrospective questions and interviews. Through correlational analyses conducted with the entire sample, it was clear that significant positive correlations exist between BALLI and BAR (r =.393).  The one-way Anova analyses indicated that the belief variables (BALLI and BAR) accounted for a greater portion of total MQ variance (mean square =.141). The result of the second phase of the study indicated that though the metacognitive knowledge was shown to play no significant role in the strategic reading behavior of the subjects, it proved useful in facilitating the reading performance of the readers. In short, the findings of the study suggest an interaction between beliefs, metacognitive knowledge and strategic reading behavior o f learners. This may mean that in reading instruction, a consideration of these variables can lead to better reading performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: beliefs
  • metacognitive awareness
  • metacognitive knowledge
  • reading strategies