توانش برخورد لحظه ای با خطا ها و توانش ساختار زبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: این تحقیق به منظور مطالعه توانش برخورد لحظه ای با خطا ها ((Error Competence به عنوان یک متغیر جدید و مرتبط با ضعف ساختار زبانی دانشجویان زبان انجام شده است. توانش برخورد لحظه ای با خطا ها، به عنوان یکی از سطوح  روانشناختی  توانش توجیه خطا هاError Orientation) )، به مفهوم آگاهی لحظه ای برای رویارویی صحیح با خطا ها و در نتیجه کا هش سطح آسیب پذیری از آنان است. از طرف دیگر توانش توجیه خطا ها، در مفهومی جامعتر، نشان دهنده چگونگی رویارویی زبان آموزان با خطا های زبانی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان زبان انگلیسی دانشکاه آزاد اسلامی واحد رودهن تشکیل می دهد. تعداد 200 نفر ازاین دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب و برای همکاری در این مطالعه دعوت شدند. در این پژوهش از دو ابزار استاندارد شده برای جمع آوری داده ها استفاده شد که عبارتند از پرسشنامه توانش برخورد لحظه ای با               خطا هاSECQ)  ) وبخش  ساختارزبان آزمون استاندارد تافل ((TOEFL . روش تحقیق در این مطالعه مقایسه ای و توصیفی است و هدف از آن یافتن ارتباط معنی دار میان دو متغیر توانش برخورد لحظه ای با خطا ها و توانش ساختار زبانی دانشجویان زبان در سطح پیشرفته است. این پژوهش باعث اثبات وجود ارتباطی معنی دار میان دو متغیر تحقیق شد به گونه ای که میزان همبستگی میان آنان  228/0 تعیین گردید که این مقدار مثبت و در سطح 01/0 معنی دار است. در نهایت این مطالعه راه را به منظور شناسایی توانش برخورد لحظه ای با خطاها به عنوان یک مهارت که نیاز به مدیریت و آموزش دارد هموار نموده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Error Competence and Structural Competence in EFL Context

نویسنده [English]

  • Ahmad Yaghoubi
چکیده [English]

 
Abstract
This investigation was conducted with the intention of possibly recognizing error competence as a new variable related to advanced learners’ structural weakness. Error competence as one of the psychological levels of error orientation is the active knowledge to recover from errors immediately and reduce the error consequences. And error orientation shows how learners cope with and react to their own mistakes and errors.  The purpose of the study has been to determine the existence of any meaningful relationship between the error competence and the structural competence of the EFL students. The target population of the research included the English students at Islamic Azad University, Roudehen Branch. A sample of 200 EFL senior students was selected based on the multistage random sampling. They were administered the two instruments of the research: The Structural Error Competence Questionnaire (SECQ) and the structure section of a standard TOEFL test. The research has been conducted based on a descriptive correlational study in Iran and resulted in the existence of significant correlation between the two variables. The correlation coefficient amounted to 0.228 which was significant and positive at the 0.01 level. In conclusion, this investigation has paved the way to support the idea of having error competence as a strategy which needs training and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: error competence
  • error orientation
  • structural competence