اثربخشی ابزارهای مورد استفاده در یاددهی اندیشه ورز در آموزش زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده :هدف از این مطالعه، ارزشیابی میزان اثربخشی ابزارهای مورد استفاده در یاددهی اندیشه ورز در آموزش زبان انگایسی بوده است. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته تصمیم گیری معلم است. جامعه آماری این پژوهش را استادان و دانشجویان گروه زبان انگایسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(حدود ٦٠ استاد و ٢٥٠٠ دانشجو)  در سال تحصیلی١٣٨٦-١٣٨٥ تشکیل می دادند.  نمونۀ پژوهش در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد که شامل ١٠ استاد و ٢٥١ دانشجو بود.  این مطالعه از نوع توصیفی بوده و برای تحلیل دادهای پژوهش از روش تحلیل واریانس و به دست آوردن ضریب همبستگی میان متغیرها استفاده شده است.  مقدار F به دست آمده از طریق روش تحلیل واریانس (١٢/٨) نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح ٥./. میان دادهای به دست آمده از طریق به کارگیری ابزارهای مختلف اندیشه ورز وجود دارد.  هم چنین، یافته های این مطالعه نشان داد که برخی از ابزارها در استخراج دادهای پایاتر کارایی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Reflective Teaching Tools in English Language Teaching

نویسنده [English]

  • Hamidreza Fatemipour
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study was to determine whether different reflective teaching tools obtained the same kind of data. If not, which tool provided the reflective teachers with more reliable data? In order to investigate the research question, a researcher-made questionnaire related to the teachers’ decision making was designed.  The population of the study consisted of all the Teachers (i.e., around 60 teachers) and students (i.e., around 2500 students) in the English Department of Islamic Azad University, Roudehen Branch in the academic year of 2006-2007.  The method of selecting the research sample was simple random sampling. The research sample was comprised of 10 teachers and 251 students.  The design of the study was descriptive (non-experimental correlational). The statistical analysis of data included the application of ANOVA and Pearson Coefficient of Correlation.  The ANOVA test showed that the F observed (8.12) was significant at the 0.05 level; therefore, there were significant differences among the kind of data that different reflective tools obtained.  Moreover, further analysis emphasized that some reflective teaching tools provided the teachers with more reliable data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: reflection
  • reflective teaching
  • reflective tools
  • teacher diary
  • peer observation
  • students’ feedback