میزان روایی پیش بینی آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی: آیا پذیرش یعنی موفقیت تحصیلی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر به مطالعه ی میزان روایی پیش بینی آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی درمیان دانشجویان گرایش های مختلف زبان انگلیسی می پردازد. به عبارت دیگر، این مطالعه ارتباط  بین نمره علمی امتحان ورودی دانشگاه آزاد اسلامی  با میزان موفقیت دانشجویان در آن رشته ها را بررسی می کند تا دریابد آیا می توان از نمره آزمون ورودی دانشجویان میزان موفقیت تحصیلی آنان را پیش بینی کرد. به همین منظوراز میان 452 دانشجوی سال آخر، 282 دانشجو که در گرایش های مختلف زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تحصیل می کردند  به روش تصادفی به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. سپس همه اطلاعات مربوط به نمره آنها در آزمون ورودی دانشگاه  (شامل نمره ی  دروس عمومی، اختصاصی، و نمره ی کل) به همراه معدل پایانی شش نیمسال اولیه ی آنها از مرکز آزمون و معاونت آموزشی دانشگاه جمع آوری شد. تحلیل آماری این اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نمره ی کل دانشجویان ارزش پیش بینی بیشتری نسبت به نمره ها ی دروس عمومی و اختصاصی آنها داشت. به علاوه، در میان سه گرایش موجود، دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی (دبیری) دارای روایی پیش بینی بالاتری بودند. همچنین، در حالی که در میان دانشجویان پسر نمره ی دروس تخصصی زبان انگلیسی موفقیت تحصیلی آنها را بهتر پیش بینی می کرد، در میان دانشجویان دختر نمره ی کل آنها چنین ویژگی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Predictive Validity of Islamic Azad University’s Entrance Examination: Does Access

نویسنده [English]

  • Mojtaba Mohammadi
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the present research was to study the predictive value of the
Islamic Azad University’s Entrance Examination (IAUEE) in Iran administered to
those applied for English Language courses. It, furthermore, attempted to investigate
probable correlation between English Language students’ academic achievement
regarding their Grade point Average (GPA) and their entrance admission test results
and their sex, field of study, or age. To conduct the research, 􀃏􀃕􀃏 senior
undergraduate students who were admitted to study in all English language fields in
Islamic Azad University, Roudehen Branch were randomly selected. Data were
collected regarding their performances in Entrance Examination and their GPA
during the first three years of their study. Data analysis indicated that students’ total
score in IAUEE had a better predictive value than the English subtest score. Out of
three English majors under study, admission exam for ELT students had a much
more recognized predictive value than for students in other courses. Moreover, while
boys’ English proficiency subtest was a better predictor of their academic
achievement, girls’ total score proved so

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: university entrance examination
  • predictive validity
  • academic success
  • grade point average
  • Islamic Azad University