الگوی ریاضی پیش بینی بهره وری مدیران بر اساس فضای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

 
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران در سازمان های آموزشی، خدماتی، صنعتی، آموزش عالی، مالیاتی و امدادی به منظور ارایه الگوی مناسب مدیریتی بهره وری بر اساس فضای سازمانی است. جامعه پژوهشی شامل مدیران دبیرستانهای شهر تهران، مدیران شهرداری های شرق تهران، مدیران شرکت های صنایع پتروشیمی، مدیران بخش های مختلف دانشگاه آزاد منطقه 8 ، مدیران مالیاتی استان تهران و مدیران کمیته امداد شهر تهران می باشد. 245 نفر از مدیران دبیرستانها، 52 نفر از مدیران شهرداری ها، 349 نفر از مدیران صنایع پتروشیمی، 200 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، 208 نفر از مدیران سازمانهای مالیاتی و 154 نفر از مدیران کمیته امداد، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فضای سازمانی (لیتوین و استرینجر، 1968) و بهره وری (اسمیت و همکاران، 1998) می باشد. پرسشنامه های فضای سازمانی و بهره وری در بین گروه کارمندان اجرا شد که به ازای هر مدیر سه نفر از کارمندان آنها هر دو پرسشنامه را پر کردند. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری نشان داد که:
1-     بین فضای سازمانی و بهره وری خدمات مدیران رابطه وجود دارد.
2-   الگوی ریاضی برای بهره وری خدمات مدیران بر اساس فضای سازمانی در سازمان های آموزشی،
شهرداری ها، صنعتی، آموزش عالی، مالیاتی و امدادی به ترتیب به شرح زیر است:
 
(62/22-) + فضای سازمانی  64/0 = بهره وری (1
(825/15-) + فضای سازمانی  73/0 = بهره وری (2
(19/29-) + فضای سازمانی  65/0 = بهره وری (3
(219/11-) + فضای سازمانی  85/0 = بهره وری (4
(04/10-) + فضای سازمانی  66/0 = بهره وری (5
(74/15-) + فضای سازمانی  63/0 = بهره وری (6

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical Pattern for Predicting Productivity of Managers Based on Organizational Climate

نویسنده [English]

  • Fattah Nazem
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present research is to investigate the relationship between organizational climate and the productivity of managers to present a suitable management pattern for productivity based on organizational climate. Out of the population of the research, 1208 managers were randomly selected consisting of managers who work in high schools (N=245), Municipality (N=52), National Company Petrochemical Industries (N=349), Islamic Azad University, Zone 8 (N=200), Tax offices (N=208), and Charity organizations (N=154) in Tehran Province. The research instruments were the questionnaires of organizational climate (Litwin & Stringer, 1968) and productivity (Smith, McCall, & Stoll, 1998). To this end, questionnaires were given to three clerks under each manager’s supervision. The results of applying the analysis of multi-variation regression indicated that: 1) there was a relationship between the organizational climate and the productivity of the managers and 2) the math pattern for the productivity of the managers in educational, public services, industrial, higher education, tax, and charity organizations based on organizational climate were as follows:
1) Productivity = 0.64 × organizational climate + (-22.62)
2) Productivity = 0.73 × organizational climate + (-15.825)
3) Productivity = 0.65 × organizational climate + (-29.19)
4) Productivity = 0.85 × organizational climate + (-11.219)
5) Productivity = 0.66 × organizational climate + (-10.04)
6) Productivity = 0.63 × organizational climate + (-15.74)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: pattern
  • Productivity
  • Organizational Climate