نقش‌آفرینی رهبری استراتژیک در بهبود عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنعت برق استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری استراتژیک بر عملکرد سازمانی کارکنان  صنعت برق استان اصفهان می‌باشد. روش پژوهش کاربردی از نوع توصیفی– همبستگی می­باشد. جامعه آماری، کارکنان شاغل صنعت برق استان اصفهان به تعداد 420  نفر می­باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 120 نفر محاسبه شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رهبری استراتژیک هیت و همکاران(1995) و عملکرد سازمانی اچیو می­باشد. پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری استراتژیک 0/89و برای عملکرد سازمانی 0/83 به دست آمد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد بین رهبری استراتژیک و مؤلفه­های آن با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از بین مؤلفه‌های رهبری استراتژیک چهار مؤلفه­ مسیر استراتژیک، توسعه منابع انسانی، فرهنگ همکاری اثربخش و کنترل­های استراتژیک قابلیت پیش­بینی ابعاد عملکرد سازمانی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role-Playing of Strategic Leadership in Improving organizational performance(Case Study: Electric Power Industry of Isfahan Province)

نویسندگان [English]

 • Rabab mullah
 • Abuzar ghojavand
چکیده [English]

Abstract:
Objective: This study aimed to investigate the role of strategic leadership in improving organizational performance of employees in power industry of Isfahan province. The research method is applied and descriptive - correlation. The statistical population consisted of 420 employees of power industry of Isfahan province. The sample size was calculated as 120 subjects using Cochran formula and simple random sampling. Research tools included a questionnaire of strategic leadership by Heath et al. (1995) and organizational performance by Achieve. The reliability of tools was obtained through Cronbach’s Alpha for strategic leadership as .89 and for organizational performance as .83, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson gestalt correlation tests and stepwise regression. The results showed that there is a significant positive between strategic leadership, its components and organizational performance. Among strategic leadership components, four components of strategic direction, human resource development, effective corporate culture and strategic controls had the prediction ability of organizational performance dimensions.

Keywords: Strategic leadership, Organizational performance, Power industry, Isfahan province.

 • منابع

  فارسی

  • سعادتی،ا ر؛ صیادی، س؛آهنگری، ش.(1392). بررسی رابطه بین انواع سبکهای رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمانهای دولتی شهر کرمان، مدیریت بهره‌وری، 7(26)، 99-61.
  • شمس،غ؛ پرداختچی، م ح؛ ملکی، ح.(1393).  بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی، اندیشه‌های نوین تربیتی، 10 (3)، 19-9.
  • قنبری، س. و رجبی، ع.(1391). میزان آشنایی مدیران با مهارتهای سه گانه مدیریتی و رابطه آن با عملکرد آنان، مجله پژوهش علوم انسانی، 11(28)، 63-47.
  • گل محمدی، ع؛کفچه، پ. ؛ سلطان پناه، ه. (1392). سبک های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، 15، 114-93.

   

  انگلیسی

  • Gavrea, C. , Ilies, L., Stegerean, R., (2011), Determinants of Organizational PEerformance: The Case of Romania. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society. 6(2), 285-300.
  • Karamat, A U. , (2013), Impact of Leadership on Organizational Performance. A Case Study of D&R Cambric Communication. Business Economics and Tourism. university of applied sciences, 1-63.
  • Kıyak, M., Bozaykut, T., Güngör, P., Aktas, Esra, (2011), Strategic Leadership Styles and Organizational Financial Performance: A Qualitative Study on Private Hospitals. 7th International Strategic Management Conference. Procedia Social and Behavioral Sciences 24. Available online at

  www.sciencedirect.com., pp. 1521–1529.

  • Ladegaard Bro, L., Andersen, Lotte Bøgh., Bøllingtoft, A., Eriksen, T., Holten, A-L., Jacobsen, Ch B., Jensen, U Th., Ladenburg, J., Nielsen, P A., Westergaard-Nielsen, N., (2014), Leadership training, leadership strategies and organizational performance: Designing an experiment to test the causal effect of leadership on performance. Paper presented on the IRPSM conference in Ottawa. available at www.leap-project.dk. pp. 9-12.
  • Lahtero, T J ., Awale, L K., (2013), Realisation of strategic leadership in leadership teams' work as experienced by the leadership team members of basic education schools. School Leadership & Management,33(5), 457-472.
  • Özer, F., & Tınaztepe, C., (2014), Effect of Strategic Leadership Styles on Firm Performance: A study in a Turkish SME. 10th International Strategic Management Conference. Procedia - Social and Behavioral Sciences 150. Available online at www.sciencedirect.com.pp. 778 – 784.
  • Pasmore, W., (2014), Developing A Leadership Strategy. A Critical Ingredient for Organizational Success. Center for Creative Leadership, pp. 1-28.
  • Serfontein, J J., (2010), The Impact of Strategc Leadership on The Operational Strategy and Performance of Business Organizations in South Africa. Dissertation presented for the degree of PHILOSOPHIAE DOCTOR in the subject BUSINESS MANAGEMENT. UNIVERSITY OF STELLENBOSCH.
  • Six, B., Normann, M., Stock, R M., Schiereck, D., (2013), Strategic Leaders’ Impact on Corporate Policies and Firm Performance: Insights from CEO s and CFOs of Large Listed Firms in Germany. sbr 65 , pp. 82-111.
  • Thigpen, M L., Beauclair, Th J., Carroll, Sh., (2012), Achieving Performance Excellence: The Influence of Leadership on Organizational Performance. APEX Guidebook. U.S. Department of Justice: The National Institute of Corrections (NIC).
  • Wendy Lear, L., (2012), The relationship between strategic leadership and strategic alignment in high-performing companies in South Africa. submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Business Leadership at the University of South Africa Graduate School of Business Leadership, pp. 1-250.
  • Zehir, C., Sehitoglu, Y., ; Erdogan, E., (2012), The Effect of Leadership and Supervisory Commitment to Organizational Performance. 8th International Strategic Management Conference. Procedia - Social and Behavioral Sciences 58. Available online at www.sciencedirect.com, pp. 207 – 216.