فراتحلیل مطالعات کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی سازمان های آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوو هیات علمی

چکیده


هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی در سازمان های آموزش عالی بود. جامعه پژوهش را کلیه پژوهش های انجام شده، تا پایان سال 1392 در زمینه کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی ایران تشکیل دادند. از طریق نمونه گیری هدف مند تعداد 24 پژوهش که دارای ویژگی های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، چک لیست گزینش پژوهش ها از نظر فنی و روش شناختی بود. مدل فراتحلیل ترجیحی در این پژوهش رویکرد ترکیب نتایج هانتر و اشمیت بود. ضمناٌ برای تفسیر نتایج از رویکرد کوهن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که اندازه اثر کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی معادل 456/0 می باشد که بر مبنای شاخص های تفسیری، بالاتر از متوسط است. همچنین ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی عبارتند از: پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن، تأمین فرصت رشد، قانون گرایی در سازمان کار، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی که تمامی اندازه اثرهای آنها در سطح 001/0معنادار بودند. ابعاد تأمین فرصت رشد، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی تقریباٌ در سطح متوسط ولی ابعاد پرداخت منصفانه، محیط کار ایمن و قانون گرایی در سازمان تقریباٌ پایین تر از حد متوسط می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Researches on Work Life Quality of Higher Education Institutions Faculty Members

نویسنده [English]

 • Zohreh shakibayi
چکیده [English]

 
Abstract:
This study aims to conduct meta-analysis on investigating about faculty members’ working life quality in higher education organizations. The statistical community includes all conducted researches on faculty members’ working life quality in higher education organizations of Iran, by the end of 2014. 24 researches were chosen as being suitable to do meta-analysis through purposeful sampling. The research instrument was a checklist for selecting researches from technical and methodological aspects.
The preferential meta-analysis model contained the mixed approach of Hunter and Smith. In addition, Cohen’s approach was used for interpreting research findings. The findings showed that the effectiveness of faculty members’ working life quality in higher education organizations is 0.456, which is higher than average according to interpreting indexes. The dimensions of faculty members’ working life quality in higher education organizations include fair payment, safe working environment, providing the opportunity to grow, legal positivism in labor organization, social dependence to working life, social integration and human capabilities development, which were significant in 0.001 levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: meta-analysis
 • working life quality
 • Faculty members
 • منابع

  فارسی

  • آیت الهی، س م و رفیعی، م. (1383). بررسی کیفیت زندگی پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی اراک. فصلنامه اصول بهداشت روانی. 6(21 و 22)، 70-63.
  • بختیارپور، س و دارابی، ف. (1388). مقایسه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام. فصلنامه علوم رفتاری، 3(2)، 36-19.
  • البرزی، ش، البرزی، م. (1385). بررسی رابطه خومختاری و کیفیت زندگی در دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاههای شیراز. فصلنامه روانشناسی. (10)3،  34-14.
  • بهمنی، ب، تمدنی، م و عسگری، م. (1385). بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. فصلنامه طب و تزکیه.  4(53)، 75-46.
  • بیتل، ل. آ. و ج. د نیواستروم. (1380). آنچه یک سرپرست باید بداند. تهران: انتشارات دنشکار.
  • جانعلی زاده چوب دستی، ح، فرزانه، س ا و غلامی، ع ا. (1392). همبستگی کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هدئت علمی. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان. 4(12)، 56-31.
  • جناآبادی، ح. (1392). رابطه کیفیت زندگی کاری در کارکنان مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی روان پزشکی بهاران زاهدان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سال هفدهم، شماره 1، صص 41-24.
  • حاتمی، ح، میرجعفری، س ا و مجاهدی جهرمی، س. (1390). رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 2(3)، 40-25.
  • حاجلو، ن. (1391). رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 3(3)، 184-169.
  • خوشبختی، ج، احسانی، م، اسدی، ح و کاظم نژاد، ا. (1384). رابطه سبک های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان اثربخشی مدیران دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور. مجله حرکت، 24، 53-36.
  • دلگشایی، ب، ریاحی، ل و متقی، م. (1389). مقایسه کیفیت زندگی کاری در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و رابطه آن بامدیریت دانایی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی بیمارستان ها. فصلنامه بیمارستان. 9(2 و 1)، 144-125.
  • رحیمی، ح، رجایی پور، س و سلیمی، ق. (1385). میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی. 12، 54-41.
  • سلیمانی، ن. (1392). ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در آیینه پژوهش. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 4(3)، 192-171.
  • سهرابی فرد ، ن. (1385). مروری بر مبانی فراتحلیل. فصلنامه روانشـناسان ایرانی. 3(10)، 24-17.
  • شجاعی، پ و خزایی، ف. (1391). رابطه رهبری معنوی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 16(4)، 64-46.
  • شهبازی، ب، واعظی، م و نیی پور، ه. (1388). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان. نشریه مدیذریت دولتی. 1، ( 3)، 84-69.
  • طوسی، م ع. (1380). مدیریت منابع انسانی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • عرب، م، شعبانی نژاد، ح، رشیدیان، آ، رحیمی، ع و پورکتابی، ک. (1391). بررسی کیفیت زندگی کاری پزشکان متخصص بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیمارستان. 11(4)، 151-136.
  • عسگری، م ه، توکلیان، ف و طالقانی، م. (1391). بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.  50، 74-54.
  • قصری، م، عبدالعلی پور، ق و قبادی، ع. (1389). نقش کیفیت زندگی کاری در تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی.  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. 3(2)، 124-102.
  • قلاوندی، ح، رجایی پور، س، مولوی، ح و شریف، س م. (1389).  بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاهها. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. 5(19)، 111-95.
  • کشاورز، م، خادمی، ح، شماعیان رضوی، ن و عباسپور، ص. (1392). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. دوره اول، 3، 82-61.
  • گودرزوند چگینی، م و حقی، م. (1389). مقایسه کیفیت زندگی کاری و ویژگی های فردی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های گیلان و آزاد اسلامی واحد رشت. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 3(2)، 185-162.
  • مهدی زاده ا، علی و ایلکا، ح ع. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه براساس مدل والتون. فصلنامه مدیریت. 7(20)، 142-126.
  • میرسپاسی، ن. (1371). تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری. مجله اقتصاد و مدیریت. 15، 85-56.
  • میرکمالی، س م و نارنجی ثانی، ف. (1389). بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران و صنعتی شریف.  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی. 48، 125-101.
  • ناظم، ف. (1392). رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی. فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران. 17، (2)، 92-78.
  • نورشاهی، ن و سمیعی، ح. (1390). بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 59، 114-91.
  • هاشمی مطلق، ش و مظفری، س اا. (1389). مقایسه مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی فعال و غیرفعال حرکتی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه فراسوی مدیریت. 3(12)، 32-7.
  • هرسی، پ و بلانچارد، ک. (1378). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • هومن ، ح ع. (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: انتشارات سمت.
  • یاوری، ی، امیرتاش، ع م و تندنویس، ف. (1388). مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس های آن در بین اعضای هیئت علمی دانشکده ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاههای دولتی. نشریه علوم حرکتی و ورزش. 7(12)، جلد اول، 109-99.

   

  انگلیسی

  • Cascio, F. Wayne. (1998). Managing Human Resources: Fifth Edition, McGraw- hill.
  • Cohen, J. (1977). Statistical Ppwer Analysis for the Behavioral Sciences, Revised ed., New York: Academic Press.
  • Conklin, M. H., (2008). An Examination of Pharmacy Faculty Quality of Work Life: Work Satisfaction, Turnover Intentions, and Self- efficacy, M>S> Dissertation, Duquesne University.
  • Cynthia RK, (1998). Overview of quality of life and controversial issues, in: Cynthia RK, Hinds S. quality of life form nursing and patient perspectives. Canada: Jones and Bartlett: p. 23-30.
  • Eysenck, M. (1998). Psychology an integral approach, New York: Addison Wesley Longman Inc: p. 420.
  • Hunt, N. & Marshall, K. (2002), Exceptional children and youth, Houghton Mifflin Company. Boston New York. 3rd Edition.
  • Hunter, J., Schmidt, & G. Jackson, (1982). Meta-Analysis: Cumulating Research Findings Across studies, Beverly Hills CA:Sage.
  • Konrad, A. M. and Mengel, R, (2000). The Impact of Work Life Program on Firm Productivity, Strategic Management Journal, 21(12), 12-25.
  • Lau, R.S. M. (2000). Quality of Work Life and Performance: An ad Hoc Investigation of Two Key Elements in the Service Profit Chain Model, International Journal of Service Industry Management, 11(5). 422-437.
  • Lawler, J., Chan Huang, T. and Yilei, C., (2007). The Effects of Quality of Work Life on Commitment and Turnover Intention, Social Behavior and Personality, 35(6), 735-750.
  • Loir, David & et al. (2009), Extrinsic and Intrinsic Determinants of Quality of Work Life, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 14.
  • Luthans, Fred. (1988), Organizational Behavior, 8thedMcGraw – Hill international editions.
  • Mokgele, F. (2005). The Quality of work Life South African Worker, International Journal of the Humanities, v 2.
  • Payne, Roy L, (2000), Eupschian management and millennium, Journal of managerial Psychology, Vol 15(3), pp: 219-226
  • Rapkin, B. D. (2001). Whose life is it anyway? The measurement and the meaning of health related quality of life. A publication of community research initiative on AIDS, 9(5).
  • Richard, A. (1991). The quality of life research, and care. Annals of Internal Medicine, 114, 695-696.
  • Robert, R. (2002). An Analysis of The Relationship Between Quality of Work Life and Motivation for Correctional Service Officers in the Montreal area, Ph.D. Dissertation, Mcgrill University (Canada).
  • Rose, R. C. Beh, L, S, Uli, J. and Idris, K. (2006). Quality of Work Life: Implications of Career Dimension, Journal of Social Sciences 2, 61-67.
  • Schermenrhorn, J.R, John, R. (1989). Management for Productivity, John Wiley and sons: Inc.
  • Shareef, R. (1990). QWL Programs Facilitae Change, Personnel Journal, 69, 58-61.
  • Walton, R, E. (1979), Quality of Work Life: What is it? Sloan Management Review Journal, 11-21.
  • Werther, W. B. (1982), Out of the Productivity Box, Business Horizons, Sep. Oct.
  • Wolf, F. (1986), Meta-Analysis: Quantitative Methods for Research synthesis. Beverly Hills,CA: sag