تهیه و برازش مدلی برای بررسی تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی در مدرسه های متوسطه‌ شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده


زمینه: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطة تجربی بین سبک رهبری توزیعی مدیران و توانمندسازی معلمان به منظور توسعة مدلی نظری در این زمینه است.
روش: پژوهش حاضر، دارای رویکرد کمی و روش توصیفی- همبستگی است. به این منظور، از بین تمامی دبیران متوسطه ناحیة دو شهر سنندج نمونه‌ای به حجم 234 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل2 پرسشنامة استاندارد بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد، لذا پرسش نامه‌ها، مورد تحلیل عاملی تأییدی قرار گرفتند و مؤلفه‌های تأیید شده برای تعیین روابط علی بین متغیرهای نهفته، وارد مدل ساختاری شدند.
یافته‌ها: بررسی روابط بین متغیرها، نتایج نشان داد، سبک رهبری توزیعی مدیران، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر چهار مؤلفة توانمندسازی منابع انسانی دارد. بنابراین مدل مفهومی در سطح بالایی برازش شد. نتایج این پژوهش، اهمیت توجه سبک رهبری توزیعی را، بر توانمندسازی منابع انسانی و در نتیجه افزایش اثربخشی مدارس، نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: نتیجه گرفته می شود که سبک رهبری توزیعی مدیران به جهت انعطاف‌پذیری و ایجاد ساختار ارگانیک در مدرسه ها، از ابعاد اساسی و لازم برای توانمندسازی کادر آموزشی و در نتیجه، افزایش اثربخشی در مدرسه ها است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing and practicing a Model to Investigate the Distributed Leadership Style of Principals and its Relationship with theempowerment of Human Resources at District Two of Sanandaj’s Secondary Schools.

نویسندگان [English]

 • rafigh hasani 1
 • Someye nemati 2
چکیده [English]

Abstract:
this study aims in investigating the empirical relationship between principals’ distributed leadership style with the developmental aspects and also to empower teachers for the development of theorizing in this area. The present study is a quantitative and descriptive approach which is of a correlational type. In order to do this research, 234 samples teachers were selected among all secondary school teachers of Sanandaj city. The data collection tool includes two questionnaires with Likert’s five spectrum.In the analysis of the relationship between variables, the results show that principals’ distributed leadership style has a meaningful and positive impact on the four components of the development of human resources. Therefore, the conceptual model was practiced with a high level. The results of this study underscore the importance of distributed leadership on the development and empowerment of organizational members and hence, increasing the effectiveness of schools.The author of the present study concludes that the distributed leadership style of principals is a necessary and significant factor in increasing the effectiveness or organizations due to its flexibility, providing organic structure and increasing individuals’ abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: education
 • service
 • efficiency
 • Islamic Azad University
 • Lorestan
 • منابع

  فارسی

  • الوانی، س م. (1391)؛ مدیریت عمومی، ویراست سوم. تهران: نی.
  • بیدختی، ع ا ا، حیدریه، س ع، و رضوانی، م. (1391)؛ عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دیوان محاسبات کشور و راه کارهای افزایش آن. admin-A-10-1-79-a18c. danesh.dmk.ir
  • پاک طینت، ا، و فتحی‌زاده، ع. (1387)؛ توانمندسازی کارکنان: ضرورت ها و راه کارها. پژوهشگر (مدیریت)، 11،33- 47.
  • حجازی، س ی؛ پرداختچی، م ح؛ و شاه پسند، م ر. (1388)؛ رویکردهای توسعة حرفه‌ای معلمان. تهران: دانشگاه تهران.
  • ·      سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ و حجازی، ا. (1390)؛  روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
  • شیرازی، ع. (1392)؛ مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و کاربرد. تهران: مهربان نشر.
  • صحرانورد، ی. (1390)؛ بررسی وضعیت رهبری فراگیر در مدارس متوسطه شهر سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان.
  • طالبیان، ا ر؛ و وفایی، ف. (1388)؛ الگوی جامعه توانمندسازی‌ منابع انسانی. تدبیر،203،16 - 20.
  • طبرسا، غ؛ و آهنگر، ن. (1387)؛ توانمندسازی کارکنان: محتوا، ماهیت، روش ها و کارکردها.چشم انداز مدیریت، 29،51-68.
  • عامری، م ح. (1388)؛ تبیین رابطة بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوة مؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. نشریة مدیریت ورزشی،14،1-15.
  • عباسیان، ع ال؛ ابولقاسمی، م؛ قهرمانی، م. و پرداختچی، م ح.(1391)؛ بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 3،85-108.
  • قاسمی، و. (1389)؛ مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربردAmos Graphics. تهران. جامعه شناسان.
  • قره خانی، ح؛ کوزه چیان، ه؛ و احسانی، م. (1387)؛ بررسی انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریة هرزبرگ. حرکت، 36، 57-71.
  • مهاجری، م. (1391)؛ رابطه بین قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی، 1(15)،27-48.
  • میرزامحمدی، م ح. (1388)؛ مدیریت آموزشی، نظارت و راهنمایی آموزشی. تهران: پوران پژوهش.
  • میرکمالی، س م. (1389)؛ رهبری و مدیریت آموزشی. (ویرایش سوم). تهران:یسطرون.
  • میرکمالی، س م؛ اعلامی، ف؛ و نارنجی ثانی، ف. (1390)؛  بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 42،31-50.
  • ویسی، ا. (1391)؛ بررسی رابطة انگیزش شغلی با سبک های مدیریت کلاس و سبک تدریس معلمان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان های جوانرود و پاوه در سال تحصیلی 91/1390. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
  • هداوند، س؛ و صادقیان، ش. (1386)؛ سازه های اثربخش در توان افزایی کارکنان. مجله تدبیر،180، 87-129.
  • هرینگتون، د. (1390)؛ تحلیل عاملی تأییدی (ترجمة واحدی،شهرام. مقدم، محمد و قادری پاکدل، پیروز). تبریز:  انتشارات دانشگاه تبریز.
  • یاسینی، ع؛ عباسیان، ع ال، و یاسینی، ط. (1392)؛ نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،1، 33-50.     

   

  انگلیسی

  • Bass, B. M., & Avolio B. J. (1990). The implications of transactional and transformational leadership for individual, team, and organizational development. Research in Organizational Change and Development, 4, 231–272.
  • Bogler, R. & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teacher organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Educationt 20,277-286.
  • Bossert, S. T., Dwyer, D. C., Rowan, R., & Lee, G. V. (1982). The instructional management role of the principal. Educational Administration Quarterly, 18(3), 34 – 64.
  • Dee, Jay. R., & Duemer, l. (2001). Structural and psychological antecedents of teacher Empowerment.University of Massachusetts.
  • Gholami, K., &Tirri, K. (2012 b). The Cultural Dependence of the Ethical Sensitivity Scale Questionnaire: The Case of Iranian Kurdish Teachers. Education Research International, 2012, 1-9.
  • Hallinger, P. Heck, R.(2009). Assessing the Contribution of Distributed Leadership to School Improvement and Growth in Math Achievement. American Educational Research Journal. 46 (2) 659-689.
  • Hoy, W. K., &Woolfolk, A. E.(1993). Teachers sense of efficacy and the organizational health of schools.Elementary School Journal, 93(4), 355‐ 372.
  • Hoy, W.K. & Miskel, C. (2007). Educational Administration: Theory, Research & Practice, New York: McGraw-Hill.
  • Leithwood, K., & Jantzi, D. (1999). The relative effects of principal and teacher sources of leadership on student engagement with school. Educational Administration. Quarterl 35, Supplemental (December 1999).
  • Leithwood, K., Mascall, B., and Strauss, T. (2009d). What we have learned and where we go fromhere. In: Leithwood, K., Mascall, B., and Strauss, T. (eds), Distributed leadership according to thevidence. New York: Routledge, 269–281.
  • MacBeath, J., Oduro, G. K. T. and Waterhouse, J. (2004). Distributed Leadership in Action: A Study of Current Practice in Schools. Nottingham: National College for School Leadership.
  • Pearce, C.L. (2004). The future of leadership: combining vertical and shared leadership to Transform knowledge work”, Academy of Management Executive, 18(1), 47-57.
  • Shakir, F. J., Issa. J. H & Mustafa. P.O. (2011). Perceptions towards Distributed Leadership in School Improvement. International Journal of Business and Management .6 (10),10 256.
  • Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2000). Understanding extra-role behavior in schools: The relationships between job satisfaction, sense of efficacy, and teachers’ extra role behavior. Teaching and Teacher Education, 16, 649–659.
  • Speritzer.  G.  M, (1995).Psycological  empowerment  in  the  work  place .dimensions, measurement,  and  validation”,  academy  of   management journal,  38, 442 – 1465.
  • Spillane, J. P., J. B. Diamond, and L. Jita. (2003). Leading instruction: The distribution of leadership for instruction. Journal of CurricuilumStidies 35(5): 53343.
  • Witziers, B., Bosker, R. J., & Kruger, M. L. (2003). Educational leadership and student achievement: The elusive search for an association. Educational Administration Quarterly, 39, 398.
  • Woolfolk. H, and Hoy, W, K. And Kurz, N, M. (2008). Teacher’s academic optimism: Thedevelopmen and test of a new construct.Teaching and Teacher Education,24 ,821-835.