رابطه بین دوره های آموزش ضمن خدمت وکارائی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 

هدف اصلی این پژوهش آگاهی از میزان تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت و نقش آن در افزایش کارائی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان است. روش پژوهش، همبستگی از نوع پیش بینی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه های آزاد استان لرستان در سال 1394 تشکیل داده اند که طبق استعلام صورت گرفته از واحدهای دانشگاهی تعداد آنان 588 نفر
می باشد که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد233 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان می دهدکه بین آموزش ضمن خدمت و توانمندی سازی فردی، توانمندی سازی سازمانی، تحقق اهداف سازمانی،کارائی کارکنان و نیازهای آموزشی کارکنان در میان کارکنان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the efficiency of in-service training courses and its role in the increase of effectiveness of the clerks Islamic Azad universities lorestan branch

نویسنده [English]

 • Marzieh Astaraki
چکیده [English]

Abstract:
The main purpose of this research was knowing the rate of the effect of during work courses and its role in the increase of effectiveness of the clerks Islamic Azad universities  lorestan  branch which was done based on correlative search  method .The static sample  consisted  of all .The clerks in1394,including588 people therefore ,based on  Kokran  sampling method 233wereselected.
The data collection method  in this research was the question  aire .To analyze the information ,some tests like pearson were used by means of spss21.The results showed that there wasn’t a meaning  ful  relationship between during work courses and the increase of the capabilities of the clerks in Islamic Azad universities of  lorestan ,but  there was a meaning ful relationship among the realization of organization aims ,the clerks effectiveness ,and the needs of the clerks in these universities ,which ,finally, based on the obtained result some effective suggestions were delivered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: education
 • service
 • efficiency
 • Islamic Azad University
 • Lorestan
 • منابع

  فارسی

  • اسلامی، ی؛ نوروزی، ط؛ بدیعی، ح. (1390)، بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر میزان توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم،شماره 4.ص 9.
  • حسین زاده، د؛ و برزگر، ن. (1383)، فرایندآموزش در سازمان ها، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، چاپ اول
  • حیدری نژاد، ص؛ بهرامی، م؛ ازمشا، ط. (1391)، بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت بدنی، فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 2، ص81 .
  • خراسانی، ا؛ عباس پور، ع؛ وفایی زاده، م. (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزش های ضمن خدمت کارکنان هیئت علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شماره  5،1-25.
  • ربیعی، ف. و جمعی از نویسندگان. (1390)، تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستادی دانشگاه، فصلنامه راهبردی آموزش، شماره2.
  • رضازاده بهادران{... و دیگران}(1390)، تأثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک، سال دوم، شماره اول.
  • سنگه، پ. (1386). پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
  • سیف، ع ا. (1382)، اندازه گیری، سنجش و ارزیابی آموزشی، انتشارات دوران،چاپ سوم
  • صدریان، م. (1386)، اصول ارزیابی کاروزمان (بهبود کارائی)، دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول
  • ظهرابی، هاشم { و...دیگران} (1390)، رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد معلمان تربیت بدنی استان فارس، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، پژوهشکده تربیت بدنی تهران، ص 11.
  • عباس زادگان، س م. و ترک زاده، جعفر (1379)، نیازسنجی آموزش در سازمان ها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
  • عباسیان، ع. (1385)، اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاریک)، تدبیر شماره،170
  • فتحی واجارگاه، ک. (1373)، آشنایی باآموزش ضمن خدمت، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول
  • فتحی واجارگاه، ک. (1384)، برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، انتشارات سمت، چاپ دوم
  • کاظمی، س ع. (1381)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها، انتشارات سمت، چاپ اول.
  • محمدی نایینی، م. (1386)، بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سازمان های اداری شهر اراک، فصلنامه پژوهش های تربیتی، شماره دهم.
  • مظفری، م. (1383)، بررسی نیازهای آموزش دبیران حرفه وفن استان اصفهان به منظور طراحی برنامه های دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
  • میرکمالی، س م. (1379)، رهبری و مدیریت آموزش، انتشارات سیطرون، چاپ ششم.
  • نوبخت، م ب، بختیاری، ح. (1387)، روش های ارتقاء بهره وری منابع انسانی در چشم انداز بیست ساله، دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول

   

  انگلیسی

  • Chou, C. H. (2010). Investigating the effects of incorporating collaborative action research into an in-service teacher training program. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2728-2734.
  • Laschinger, H. K. S., & Finegan, J. (2005). Using empowerment to build trust and respect in the workplace: A strategy for addressing the nursing shortage. Nursing economics, 23(1), 6.
  • Konczak, L. J., Stelly, D. J., & Trusty, M. L. (2000). Defining and measuring empowering leader behaviors: Development of an upward feedback instrument. Educational and Psychological Measurement, 60(2), 301-313.
  • Oyitso, M., & Olomukoro, C. O. (2012). Training and Retraining Nigeria Workers to Enhance Task Performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(1),. 69-78
  • Sila, A. K. (2014). Relationship between training and performance: a case study of Kenyan women finance trust eastern Nyanza region, Kenya. Eur. J. Bus. Soc. Sci, 3(1), 95-117.
  • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.