رابطه بین فرهنگ سازمانی با توسعه حرفه‏ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده


هدف این پژوهش تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و توسعه حرفه‏ای معلمان از دیدگاه معلمان مدرسه های ابتدایی شهر شیراز است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مدرسه های ابتدایی شهر شیراز بوده، در سال تحصیلی 95-94  مشغول به کار بوده اند. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری خوشه‏ای یک مرحله‏ای استفاده شد که در مجموع 322 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون2 (2000) و توسعه حرفه‏ای ایوبی3 (1393) است. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که: الف)رابطه مستقیم و معناداری بین فرهنگ سازمانی با توسعه حرفه‏ای معلمان وجود دارد. ب) رابطه مستقیم و معناداری بین ابعاد فرهنگ سازمانی با توسعه حرفه‏ای معلمان وجود دارد. ج) از میان مولفه های فرهنگ سازمانی، مولفه مشارکتی و مؤلفه مأموریتی قادر به تبیین حدود 23 درصد تغییرات توسعه حرفه‏ای معلمان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational culture and vocation development of teachers

نویسندگان [English]

 • Delaram Hassani 1
 • Ebadollah Ahmadi 2
چکیده [English]

Abstract :
The aimed of this research is specify relationship between organizational culture and vocation development of teachers is from the perspective of primary school teachers in Shiraz. The descriptive research method was correlational.The statistics society was include all of teachers of primary schools of Shiraz city, in the academic year 94-95 have working. For selected the sample group, one-stage cluster sampling was used that a total of 322 persons were selected. Measuring tools, is questionnaires of organizational culture of Denison (Denison, 2000) and Professional Development of  Auby (auby, 1393),  Data obtained from questionnaires using descriptive and inferential statistical methods were analyzed with  SPSS software.
The results obtained is show that: A)   there are direct and significant relationship between organizational culture and professional development of teachers. B) there are direct and significant relationship between dimensions of organizational culture and professional development of teachers. C) Among the components of organizational culture, of participation and mission components are able to account for about 23% of changes in the teachers' professional development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key word: organizational culture
 • professional development
 • منابع

  فارسی

  • احمدی، ع؛ سبزلون، ح. (1393). رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی بر عملکرد شغلی دبیران متوسطه دوره اول ناحیه2 شیراز، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
  • احمدی، ع؛ صیادی سی سختی، م. (1392). نقش واسطهای جو سازمانی در رابطه بامدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دنا، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
  • امین بیدختی، ع ا؛ مکوند حسینی، ش؛ احسانی، ز. (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان، مجله راهبرد، 59.
  • اولیوا، پیتر اف. (1379). نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس امروز؛ ترجمه غلامرضا احمدی، و سعیده شهابی، اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان). انتشارات نقش مانا.
  • جعفری، م. (1381). تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
  • رابینز، استیفن پی. (1378). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
  • رابینز، استیفن پی؛ دی سنزو، دیوید ای. (1392). مبانی مدیریت؛ ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
  • رحیم نیا، ف؛ علیزاده، م. (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی. دوره دهم، شماره 1.
  • شریف زاده، ف؛ تیرجو، ا. (1392). تاثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفهای بر اثربخشی سازمان، مقاله موجود در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
  • عبودی، ح، لطفی زنگنه درویش، م؛ کاظمیان، ف. (1393). رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع). 6 (1)، 244- 223).
  • قاسمی پویا، ا. (1390). راه های تقویت فرهنگ مشارکت مردم در آموزش و پرورش، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت،
  • گودرزوند، م و همکاران (1389). رابطه بین مدیریت دانش و شاخصهای فرهنگ سازمانی دینسون، فصلنامه کار و جامعه.
  • لورن، پ؛  رابرت، ف. (1378). مدیریت مشارکت؛ ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • منوریان، عباس. "شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی)"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه.
  • وایلز، ج؛ باندی، ج. (2004). مدیریت نظارت و راهنمایی آموزشی، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: انتشارات کمال تربیت (1385).
  • وین ک هوی؛ سیسیل ج. میسکل. (1392). مدیریت آموزشی؛ ترجمه میرمحمد سیدعباس زاده، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

   

  انگلیسی

  • Agota, D. (2015). The role of learning Environments in civil service professional perelopment Training. Procedia- social and behavioral sciences, V 197, 595- 569.
  • Iraina, N., Hadarean, S., Liviu, M. (2012). study case for determination of organizational culture in a state organization, International conference Emerging markets queries in finance and Business, petrumaior university of Tirgu- Mures, ROMANIA, October 24th- 27th, 2012.
  • Jung, C. l., Yih, C. S., C, Yang, C. (2015). Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement. Journal: computers in Human Behavior, v 54, 462- 474.
  • Kanok, I., Somprach, T., Prasertcharoensuk, T. K. N. (2015). The Impact of organizational culture on teacher learning. Journal: Procedia social and Behavioral sciences, 186, 1038- 1044.
  • Lee, S. (2009). The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource planning systems. Journal computers in human behavior. 28 2400- 2413.
  • O'Rielly, C. A, chatman, J. A., & cald well, D. F. (1991).People and organizational culture: A profile comparison Approach to Assessing person- organization fit. Academy of management Journal, 34, 487- 516.