ساماندهی و نیازسنجی رشته‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده


پژوهش حاضر به ساماندهی و نیازسنجی شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای در شهرستان ارومیه می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر، معلمان و کارفرمایان مرد و زن شهرستان ارومیه است که مشتمل بر 3434 دانش‌آموز، 333 نفر عوامل اجرایی و تعداد نامعلوم کارفرمایان است. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان 322 دانش‌آموز برآورد و تعداد 20 معلم و 10 کارفرما بنابه نظر اساتید به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی می‌باشد. ابزار پژوهش شامل سه پرسش‌نامه محقق ساخته با در نظر گرفتن روایی و پایایی مشتمل بر 35  سؤال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از t تک متغیره، تحلیل واریانس یک‌راهه، tدو نمونة مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت موجود رشته‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. معلمان نسبت به دانش‌آموزان نگرش مثبت‌تری دارند و بین نگرش معلمان با کارفرمایان، دانش‌آموزان با کارفرمایان و دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد. همچنین اولویت رشته‌ها از دیدگاه گروه‌های مورد مطالعه، جمع‌بندی و مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند تا ضمن شناخت نیازهای جامعه مورد مطالعه موجبات آمایش رشته‌های فنی‌و‌حرفه‌ای فراهم آید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing and assessment of Technical & Vocational majors in Orumieh

نویسندگان [English]

 • Golaleh Atashsiro 1
 • Mohammad Hassani 2
 • Mir najaf Mosavi 2
چکیده [English]

Abstract
This study deals with organizing and assessment of Technical & Vocational educational branch in Orumieh. Study research population consisted of all male and female students, teachers and male and female employers in Orumieh which include 3434 students, 333 administrator and unknown number of employers. In order to estimate sample size 322 students were selected using Morgan& Krejcie table more ever 20 teachers and 10 employers also were selected by instructors’ advice through random stratified method. This is an applied research which has been performed by descriptive- survey method. Research tool were 3 researchers made questionnaire with 35 question considering its durability and reliability. Data analysis in descriptive level used frequency, mean, and standard deviation and in inferential level from t, single variable, one way ANOVA, t with two independent variables and also Freedman test have been performed. Research results revealed that current status in technical and vocational is in relatively desirable level. Teachers have more positive view than students; moreover between teachers and employers view, students and employers, male and female students there are not any difference. Further more major priorities from study groups’ point of view have been discussed so that not only recognize requirement of studied population but also preparing Technical and Vocational majors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: organizing
 • assessment
 • Technical and Vocational majors
 • Orumieh city
 • منابع

  فارسی

  • امین بیدختی، ع ا. (1383). نقش آموزش های فنی‌و‌حرفه‌ای در توسعه خوداشتغالی در استان سمنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شمارة شانزدهم، صص 37- 50.
  • جمال‌فر، س. (1376). آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای: گرایش و طرز تلقی دانش آموزان از آن در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، طرح پژوهشی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
  • حسن فامیان، م. (1378). میزان همسویی آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای با نیازهای بازار‌کار، شورای تحقیقات ادارة کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، ص 108.
  • حسینی‌نسب، د. (1371). بررسی میزان کارآیی رشته‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش با توجه به نیاز جامعه در استان آذربایجان شرقی، فصلنامة تعلیم و تربیت، شمارة 20، صص 95- 86.
  • حوله‌کیان، س. (1380). بررسی راههای جذب دانش‌آموزان مستعد به هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش استان همدان در سال تحصیلی 80- 79. شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان همدان.
  • خلاقی، ع ا. (1381). اصلاح آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای ایران: درس‌هایی از آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای استرالیا. مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران، پژوهشگاه تعلیم و تربیت
  • زیبا‌کلام مفرد، ف. (1364). مقایسه و بررسی تطبیقی آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در ایران و هندوستان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی.
  • سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور؛ (1387)، مدرنیزه کردن آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای مؤسسات خدمات مشاوره ای. BIBB.
  • صفارحیدری ثابت، ح. (1370). بررسی تطبیقی نظام آموزش و پرورش فنی‌و‌حرفه‌ای ایران و ژاپن، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
  • عبدالهی، ش. سعادتمند، ز. (1390). بررسی تناسب آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای با عناصر برنامه درسی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شمارة 3، صص100- 81.
  • فرشاد، م. (1374). بررسی رابطه آموزش‌های رسمی فنی‌و‌حرفه‌ای با اشتغال فارغ التحصیلان سال‌های 1363 تا 1368 هنرستان‌ها، ، وزارت آموزش و پرورش، طرح پژوهشی مرکز تحقیقات آموزشی، پژوهشگاه تعلیم و تربیت، تهران.
  • کریمی، م. (1375). بررسی ارتباط آموزش های فنی‌و‌حرفه‌ای رسمی با نیازهای بازار‌کار از نظر هنرجویان، مدیران و مسئولین صنایع در استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  • کیان‌مهر، م ع. (1385). آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و تناسب آن با نیاز‌های اقتصادی کشور، نشریه تعاون، شمارة 180، پیاپی 269، شهریور 1385.
  • مام‌شریفی، ا. (1389). آسیب‌شناسی هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش و ارائه الگوی توسعه کمی و کیفی این هنرستان‌ها در استان آذربایجان‌غربی، طرح پژوهشی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، ص 5.
  • مهرعلی زاده، ی. نائلی، م ع. (1381). پیامدهای جهانی شدن بر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاهی در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شریف، سال هجدهم، دورة جدید، بهار.
  • نعمت‌الله، م. (1390). ضرورت تحول در آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای، دورة ششم، شماره 4، ص30.
  • نویدی، ا. محمدی، س. (1390). برنامه آموزش‌های مهارتی در شاخه کاردانش، رشد آموزش فنی و ‌حرفه‌ای، دوره ششم، شماره 4، ص 45.

   

  انگلیسی

  • Hannan. F.D. (2003). The role of Education in Labor Market Changes. Journal of education.10, 23-26.
  • Price, D. (2009). Job active group grow on base the Curriculum of Vocational and technical Education and adapt With Development, the journal of education and training, vol41, Isso2, Page 79-97.
دوره 10، شماره 3
شهریور 1394
صفحه 88-73
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 30 تیر 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 30 تیر 1395