شایستگی‌های مورد انتظار دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ ریزی درسی: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

 

هدف این پژوهش شناسایی شایستگی­های مورد انتظار دانش­آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه­ ریزی درسی است. برای نیل به این مقصود از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به حد اشباع نظری، نمونه­ای به حجم 24 نفر (8 متخصص دانشگاهی در رشته برنامه ریزی درسی، 11 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و 5 کارفرما) انتخاب شد. داده­های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی جمع-آوری شد. داده­های گردآوری شده با روش تحلیل محتوای کیفی آشکار مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. یافته­های این پژوهش، شایستگی­های مورد انتظار دانش­آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه­ ریزی درسی را در سه درون­مایه شایستگی­های شناختی (با سه طبقه دانش تخصصی برنامه ریزی درسی، شایستگی­های شناختی عمومی و دانش عمومی)، شایستگی­های مهارتی (با دو طبقه مهارت­های تخصصی برنامه ریزی درسی و مهارت­های عمومی) و شایستگی­های نگرشی (با دو طبقه شایستگی­های نگرشی برنامه ریزی درسی و شایستگی­های نگرشی عمومی) به دست داد. یافته­های این پژوهش علاوه بر اینکه می­تواند در مراحل مختلف برنامه­ریزی درسی مبتنی بر شایستگی مورد استفاده قرار گیرد، چشم­اندازی جامع نسبت به آنچه که در طی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی باید کسب شود، ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expected Competencies of Master degree of curriculum graduates: a qualitative study

نویسندگان [English]

 • Akbar Hedayat
 • Hassan Maleki
 • Alireza Sadeghi
 • Ismail Sadipour
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to identify expected competencies of Master degree of curriculum graduates. To achieve this purpose with qualitative research approach, through targeted sampling (to reach theoretical saturation), 24 people were selected (8 academic specialists of curriculum,11 graduates and 5 employers) The data were collected via individual semi-structured interviews. Collected Data through revealed qualitative content analysis were analyzed and coded. The findings of this study showed that expected competencies of Master degree of curriculum graduates are three themes: cognitive competencies (professional knowledge of curriculum, general cognitional competency and general knowledge), skills competencies (professional skills of curriculum and general skills) and attitude competencies (Curriculum attitudinal competencies and general attitudes). The findings  of this study could be used in various stages of competency-based curriculum, also offers a comprehensive vision of what should be achieved during the course of studying the of Master degree of curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Competency
 • curriculum
 • Master degree
 • Graduates
 • qualitative research
 • منابع

  فارسی

  • انجمن برنامه ریزی درسی ایران. (1388). قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزشیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب، تهران: سمت.
  • ایمان، م ت. نوشادی، م. (1390). تحلیل محتوای کیفی، فصلنامه پژوهش، شماره 2: 44-15.
  • جانعلی زاده چوب بستی، ح؛ خاکزاد، س ز؛ مرادی، ف. (1391). شایستگی های کانونی دانشجویان دانشگاه مازندران؛ ارتقاء یا اُفت؟، دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 1(2):112-61.
  • عارفی، م. (1384). برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  • محمدپور، ا. (1388). ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم پذیری. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 48: 106-74.
  • محمدی، م. دهداری راد، ط. (1389). ارزیابی میزان شایستکی محوری برنامه درسی دوره کاردانی مکانیک خودرو، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال5،شماره19 صص64-43.
  • مومنی مهموئی، ح. شریعتمداری، ع. (1387). طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره1، شماره 2:149-128.
  • مومنی مهموئی، ح. کاظم پور، ا. تفرشی، م. (1390). برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگی های اساسی؛ فصلنامه راهبرهای آموزش، دوره2،شماره3:149-143.
  • کریمی، ص. نصراصفهانی، ا ر. (1392). روش­های تجزیه و تحلیل داده­های مصاحبه، فصلنامه پژوهش، شماه 1: 94-71.
  • یادگارزاده، غ ر. فتحی واجارگاه، ک. مهرمحمدی، م. عارفی، م. (1392). تحلیل نقش های شغلی و فعالیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 8(30):28-5.
  • یوسفی افراشته، م. قاضی طباطبایی، م. غروری، م ج. بازرگان، ع. شکوهی‌ یکتا، م. (a1393). ضرورت شناسایی و سنجش «دستاوردهای یادگیری» در آموزش علوم پزشکی. ‎مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(3): 275-266.
  • یوسفی افرشته، م. قاضی طباطبایی، م. غروی، م ج. بازرگان، ع. شکوهی‌ یکتا، م. (b1393). دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان: یک پژوهش کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 3(2): 215-202.

   

   

   

  انگلیسی

  • American academy of physician assistants (AAPA).(1997). Professional competence- A position paper prepared by Educational Council of the American academy of physician assistants.
  • Blaskova, M., Blasko, R, Jankalova M, Jankal, R. (2014). Key personality competences of university teacher: comparison of requirements defined by teachers and/versus defined by students, Procedia - Social and Behavioral Sciences 114: 466 – 475.
  • Blaskova, M., Blasko, R., Matuska, E., & Rosak-Szyrocka, J. (2015). Development of Key Competences of University Teachers and Managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 187-196.
  • Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (1999). An alternative approach and new guidelines for practice. Organizational Dynamics, 28(2), 37-52.
  • Bucur, I. (2013). Managerial core competencies as predictors of managerial performance, on different levels of management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 78, 365-369.
  • Byham, W. C., & Moyer, R. P. (2005). Using competencies to build a successful organization [Monograph]. Retrieved May 7, 2009, Development Dimensions International, Inc.: Competency Management – A Practitioners Guide.
  • Campion, M. A., Fink, A. A., Ruggeberg, B. J., Carr, L., Phillips, G. M., & Odman, R. B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel Psychology, 64(1), 225-262.
  • Cheng, Michael S. (2012). A competency model for Culinology graduates: Evaluation of the Research Chefs Association's Bachelor of Science in Culinology core competencies. [Dissertation]. Iowa State University.
  • Chung-Herrera, B., Enz, C., & Lankau, M. (2003). Grooming future hospitality leaders: A competencies model. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 44(3), 17-25.
  • Czegledi, C. (2013). On competence-based approaches to teaching English as aforeign language. Romanian Journal of English Studies, 9(1), 91e100.
  • Dochy,  P.  & Nickmans,  G.  (2005). Competence-based  education  an assessment. Theory and practice of fexible learning. Utrecht: Lemma education: bridging the gap between knowledge acquisition and abilityto apply. Higher Education, 25(4), 425e438.
  • Everwijn, S. E. M., Bomers, G. B. J., & Knubben, J. A. (1993). Ability- or competencebased.
  • Everwijn, S; Bomers, G; Knubben, J. (1993). Ability-or competence-based education: briding the gap between knowledge acquisition to apply. Higher Education, 25,4, 425-438.
  • Ezquerra, A., De-Juanas, A., & Ulloa, C. S. M. (2014). Teachers’ opinion about teaching competences and development of students’ key competences in Spain. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1222-1226.
  • Field, L., & Drysdale, D.  (1991).  Training  for  competence: A  handbook  fortrainers and teachers. London: Kogan Page.
  • Garavan, T.N. & McGuire, D. (2001). Competencies and workplace learning: some reflections on the rhetoric and the reality. Journal of Workplace Learning, 13, 4, 144-163.
  • García-Alegría e (2012). Core competencies in InternalMedicine. European Journal of Internal Medicine, 23(4):338-341.
  • Gilis, A., Clement, M., Laga, L., & Pauwels, P. (2008). Establishing a competence profile for the role of student-centred teachers in higher education in Belgium. Research in Higher Education, 49(6), 531-554.
  • Hernandez-Pina, F., & Monroy, F. (2015). A preliminary study of teachers’ perception of core competencies for undergraduate students. Psicología Educativa, 21(1), 11-16.
  • Hill, J., Houghton, P. ( 2001). A Reflection on Competency-based Education: Comments from Europe. Journal of Management Education, vol. 25, No. 2, 146-166.
  • Kerka,  S.  (1997).  Constructivism,  Workplace  learning,  and  Vocational Education.  Eric  Digest  No.  181.  Columbus, OH:  Eric  Clearinghouse  on Adult Career and Vocational Education.
  • Kirschner, P., Van Vilsteren, P., Hummel, H. &Wigman, M. (1997).The design of a study environment for acquiring academic and professional competence. Studies in Higher Education, 22 (2), 151-171.
  • Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.
  • Kouwenhoven, W.(2009). Competence.based curriculum development in higher education: a globalised concept?. journal of  Technology, Education and Developmen; 22(3): 1-22
  • Kumpikaite, V; Duoba. K. (2013). Developing core competencies: student mobility case, Procedia - Social and Behavioral Sciences 99: 828 – 834
  • Lobanova, T., Shunin, Yu. (2008). Competence- Based Education – A Common European  Strategy, Computer Modelling and New Technologies, vol. 12, No.2, 45-65.
  • Loewenberg Ball, D., Forzani, F.M. (2009). The Work of Teaching and the Challenge for Teacher Education,  Journal of Teacher Education,60(5)497-511.
  • Lucia, A. D., & Lepsinger, R. (1999). The art and science of competency models: Pinpointing critical success factors in organizations. San Francisco: Jossey- Bass/Pfeiffer.
  • Malone, K., & Supri, S. (2012). A critical time for medical education: the perils of competence-based reform of the curriculum. Advances in Health Sciences Education, 17(2), 241e246.
  • Mansfield, R. S. (1996) Building competency models: Approaches for HR professionals.Human Resource Management, 35(1), 7–18.
  • Martínez, P. Á. L., Moreno, J. J. M., & Brage, L. B. (2014). Analysis of professional competencies in the Spanish public administration management. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 30(2), 61-66.
  • McKimm, J. (2010). Current trends in undergraduate medical education: program and curriculum design. Samoa Medical Journal; 1(2): 40-48.
  • Motschnig-Pitrik, R. &Holzinger, A.   (2002). Student-centered teaching meets new media: Concept and case  study. Educational Technology & Society 5 (4), 160-172.
  • Mulder, M. (2012). Competence-based education and training. The Journal of Agricultural Education and Extension, 18(3), 305-314.
  • Mulder, M., Gulikers, J., Biemans, H. J. A., & Wesselink, R. (2008). The new competence concept in higher education: error or enrichment?. Kompetenzermittlung für die Berufsbildung, 189-204.
  • Ozcelik  and  Ferman.(2006). Competency  Approach  to Human Resource Management  Outcomes  and  Contributions  I  a  Turkish  Cultural Context, Human Resource Development Review, 5(1):72-91
  • Palma, M., de los Ríos, I., & Miñán, E. (2011). Generic competences in engineering field: a comparative study between Latin America and European Union. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 576-585.
  • Pinxten, WJL; Siregar, IMP; Hidayat, T; Istiqomah, AN. (2011). Developing a competence-based addiction medicine curriculum in Indonesia: work in progress. Procedia Social and Behavioral Sciences 15: 617–622.
  • Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2013). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. London: Sage.
  • Serdenciuc, Nadia L. (2013). Competency-Based Education – Implications on Teachers’ Training, Procedia - Social and Behavioral Sciences   76:  754 – 758.
  • Shahhosseini, V., & Sebt, M. H. (2011). Competency-based selection and assignment of human resources to construction projects. Scientia Iranica, 18(2), 163-180.
  • Soare, E. (2015). Using the Complex Learning Situation Model in the Evaluation of Competences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1-6.
  • Valica, M., & Rohn, T. (2013). Development of the Professional Competence in the Ethics Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 865-872.
  • Wesselink, R. (2010). Comprehensive competence-based vocational education: Thedevelopment and use of a curriculum analysis and improvement model. Wageningen: Wageningen University.
  • Wesselink, R., & Wals, A. E. J. (2011). Developing competence profiles for educatorsin environmental education organisations in the Netherlands. EnvironmentalEducational Research, 17(1), 69-90.
  • Wilson J. (2008). Bridging the theory practice gap. Australian Nursing Journal; 16(4). 45-56.

   

دوره 10، شماره 3
شهریور 1394
صفحه 71-51
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1394
 • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394