رابطه رفتار اطلاع یابی با مؤلفه های خلاقیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده


این پژوهش با هدف آگاهی از رابطه رفتار اطلاع یابی  با مولفه های خلاقیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان به انجام رسیده است. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر پیمایشی – توصیفی است و به دلیل تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 1564 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان بوده که تعداد 308 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های مستخرج از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین رفتار اطلاع یابی دانشجویان و خلاقیت شناختی، رفتار اطلاع یابی و خلاقیت غیرشناختی، رفتار اطلاع یابی دانشجویان و بعد انگیزشی خلاقیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. میانگین متغیرهای حاصل از آزمون فریدمن نشان می­دهد که بعد غیرشناختی خلاقیت با میانگین 34/2، بعد انگیزشی با 95/1 و بعد شناختی 71/1 به ترتیب بیشترین تاثیر را در رفتار اطلاع یابی دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between information seeking behavior with elements of creativity among students of Islamic Azad University Golpayegan

نویسندگان [English]

 • Somaye Sadat bathai
 • Mansour Torkiantabar
چکیده [English]

 
Abstract:
This study was done in order to information seeking behavior and creativity among students Islamic Azad University of Golpayegan. Methodology of this study is descriptive survey and it is correlation due to relationship among variables. The statistical society is 1564 from graduated students in Islamic Azad University of Golpayegan. 308 students were selected by using Cochran Formula as sample. To collect data, self-made questionnaire was used. Extracted data were analyzed by using SPSS software. Findings indicated that there is positive and meaningful relationship among information seeking behavior of students and cognition creativity, information seeking behavior and non-cognitive creativity, information seeking behavior of students and motivational dimension of creativity. Average parameters of the Friedman test shows that the cognitive dimension of creativity with an average of 2/34,Motivational dimension with 1/95And cognition, with an average of 1/71 have the highest impact on information seeking behavior of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: information seeking behavior
 • creativity
 • Students
 • Islamic Azad University
 • Golpayegan
 •  

  منابع

  فارسی

  • ادهمی، ا، (1383)، اطلاع یابی و رفتار اطلاع یابی چیست؟ فصلنامه اطلاع رسانی، دوره 9، شماره 3 و 4.
  • البرزی، م. (1391)، مدلی علی از نگرش های خلاقانه مادران بر نگرش های خلاقانه کودکان با واسطه گری باورهای اسنادی، چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز با رویکردهای آموزشی، مشهد مقدس.
  • الله کرمی، آ؛ علی آبادی، خ، (1391)، نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 2.
  • باتلر، پ. (1382)، جنبه های نظری علم کتابداری، ترجمه هوشنگ ابرامی، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
  • جهانی، ج، (1388)، پرورش خلاقیت: از نظریه تا عمل (با معرفی مقیاس x کرنل)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • داورپناه، م ر. (1388). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی الکترونیکی، تهران: نشر چاپار.
  • رحیمی، غ ر؛ سیدی، م ح، (1389)، کارآفرینی (مدیریت کسب و کار)، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی کلیبر.
  • سام خانیان، م ر،(1384)، خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی، تهران: اسپند هنر.
  • طاهزاده موسویان، ص؛ رجبی، غ ر؛ بیگدلی، ز، (1390)، بررسی نقش عوامل مختلف در رفتار اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، دوره سوم، سال هجدهم، شماره8.
  • گنجی، ح، (1390)، روان شناسی کار، تهران: ساوالان.
  • لارج، آ؛ هارتلی، ر، (1382)، جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات: اصول و مهارتها: ترجمه زاهد بیگدلی تهران: نشر کتابدار.
  • ملتفت، ق؛ ساداتی فیروزآبادی، س، (1392)، رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، سال اول، شماره سوم.
  • نوروزی چاکلی، ع ر، (1388)، عوامل اصلی و مؤثر در رفتار جستجوگران اطلاعات، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 9، شماره 1.
  • واحدیان، م؛ حسینی خواه، ن، (1391)، بررسی رابطه خلاقیت با راهبردهای مقابله ای دانشجویان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دور دوم، شماره 3.
  • ویکری، ب ک، (1380)، علم اطلاع رسانی در نظر و عمل، ترجمه عبدالحسین فرج پهلو، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

   

  انگلیسی

  • Amabile, T. M (1990), within and without you. The Social psychology of creative and beyond, Runco Marck A. Albert(eds), Theories of creativity sage publication London, pp.61-90.
  • Felltt, G.l, Hewitt, P.L (2006), Positive versus negative perfectionism in psychology: A comment on slade and Owens dual process model. Bhavior Modification (30), 472-495.
  • Hallahan, K. (2008). Need for cognition as motivation to process publicity and advertising. Journal of Promotion Management, 14 (3), 169-194.
  • Hennessey, B.A (2003), The Social psychology of creativity ,Scandinavian Journal of Educational psychology(47),253-271
  • Olatoye, R. A, Akintunde, S. O, Ogunsanya, E.A (2010). Relationship between Creativity and Academic Achievement of Business Administration Students in South Western Polytechnics, Nigeria, an International Multi-Disciplinary Journal, (4), 134-149.
  • Liu, J., and Zhang, X. (2008). The effect of need for cognition on search performance.Paper presented at American Society for Information Science and Technology (41).
دوره 10، شماره 3
شهریور 1394
صفحه 50-37
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1395
 • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 05 مرداد 1395