رابطه اخلاق اسلامی کار و هوش معنوی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطةاخلاق اسلامی کار وهوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری  این تحقیق شامل کارکنان آموزش و پرورش بالغ بر 120 نفر است، طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 92 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران، پرسش نامه هوش معنوی بدیع و همکاران، و پرسش نامه اخلاق اسلامی کاری یوسف استفاده شده است. به منظور استخراج و تحلیل اطلاعات از روش آماری ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان دادکه بین اخلاق اسلامی کار و هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد،بین ابعاد هوش معنوی (تفکر کلی و بعد اعتقادی، خودآگاهی و عشق و علاقه) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، خودآگاهی وعشق و علاقه متغیر پیش بینی کننده قوی برای رفتار شهروندی سازمانی بوده است.اخلاق اسلامی کار می تواند رفتارشهروندی سازمانی را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check Relation Islamic ethics job and spiritual intelligence with organizational citizenship behavior of Marvdasht city educations staff

نویسندگان [English]

 • Mojgan Amirianzadeh 1
 • Seyedeh Fatemeh Habibi 2
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of this study has been to explain Islamic ethics job and spiritual intelligence with organizational citizenship behavior of Marvdasht city educations staff. The research method is descriptive which is a kind of correlation and social statistic. This research include over 110 education staff a according to Morgan chart the sample content equaling to 80 people ,are selected randomly. For collecting cleat, 3 questionnaire have been used: organizational citizenship behavior Podsakoff and colleagues question nave, spiritual intelligence bade and colleagues question are, Islamic thics job you of: question are. In order to extract and analysis date, correlation coefficient statistics and regression analysis are simultaneously and gradually used. The results showed that there is a direct and meaningful relevance between spiritual intelligence, Islamic ethics job and organizational citizenship behavior .among spiritual intelligence dimensions (total thought, dimension believe, self awareness, love, and interest) and ganization al citizenship behavior. there is a direct and meaningful relevance. self awareness, love, and interests have been strong predictable variants for organizational citizenship behavior. Islamicethics job can predict organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: organizational citizenship behavior
 • Spiritual Intelligence
 • Islamic ethics job
 • management
 • منابع

  فارسی

  • پورشریعتی، م؛ دوستی، م؛ موسوی، ج؛ (2014). رابطه هوش معنوی ورفتار شهروندی سازمانی در آموزش و پرورش معلمان فیزیکی درشهر تهران، مجله بین المللیمطالعاتورزشی، دوره4
  • زارعی متین، ح، خیراندیش م، جهانی، ح (1390). ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻟﺒﺎﻓﻲ ﺗﻬﺮان ﻧﮋاد، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺷﻤﺎره دوازدﻫﻢ، 1390 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ص71
  • سید جوادین، ر؛ احمدی، ع؛ علوی، آ؛ (1390). تبیین مدل اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با واسطه ارزش های شغلی، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگرفته از رساله دکتری
  • ساغروانی، س (1389). بهره های هوش معنوی برای فرد و سازمان. ماهنامه تدبیر، شماره 215، فروردین 1389، ص 39.
  • غزالی بن ، م، سنگپو، ل. (2011). تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی، ترجمه: رضایی حقیقت، سپیده، کنفرانس بین المللی اجتماعی و توسعه اقتصاد، مطبوعات سنگاپور، ص490
  • میرجلیلی، م، شفیعی، م؛ (1391). تحلیلی بر هوش معنوی کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان یزد. فصلنامة علمیـ ترویجی اخلاق، ص 22، ش 5
  • مقدم پور، ع؛ (2014). هوش معنوی و رفتارشهروندی سازمانی با اطلاعات پیش بینی  مشتریان شرکت بیمه، مجله بین المللیمدیریت و توسعهعلمی، کینا،ش163
  • موغلی، ع، و عزیزی، ع. (1390). مدیریت بهره وری نیروی انسانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم، شماره2
  • هاشمی شیخ شبانی، الف، نعامی، ع، بشلیده، ک. (1393)تحلیل رابطه رهبری اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ، سال دهم، شماره1 ص31
  • یزدانی، م؛ (2014). بررسی تعدیل اثر هوش معنوی بر رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  کارکنان در کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجله بین المللیمدیریت و توسعهعلمیISSN، کینا،ش183
  • یعقوبی، ی، مقدمی، م. (1389). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شمارة 4 ، ص64

   

  انگلیسی

  • Amram, J ,(2005), Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology .pp74
  • Chen, M. f. Lee Farr, (2001), The relationship among transformational leadership, organizational commitment and organizational citizenship behavior - a study of network department in a telecommunication company, www.sciencedirect.com
  • Haroon. M. Fakhar Zaman, H. M., Rehman, W, (2012), The Relationship between Islamic Work Ethics and Job Satisfaction in Healthcare sector of Pakistan, International Journal of Contemporary Business Studies; 3(5): pp 2156-7506.
  • Organ, D. W, (1988), organizationl citizenshipe behavior : the good soldier syndrome , Lexington book, Lexington, MA.pp68
  • Podsakoff, M. P, Mackenzie, B. S., Puine, B. J., and Bachrach, G. D, (2000), Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and Empirical literature andsuggestions for future research, Journal of management, Vol. 26, pp 513
  •  Podsakoff, P. M., and Mackenzie, S. B., (1994), Organizational citizenship behaviors and sales unit effectiveness. Journal of marketing research, 3(1), pp ،351- 363
  •  Yousef, D., (2001), Islamic work ethic; a moderator between organizational commitment and job satisfaction in a cross-cultural context. Personal Review, 30 (1), pp152
  • Zohar, D, (2000), SQ: Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence, (ISBN 0747546762).
دوره 10، شماره 3
شهریور 1394
صفحه 36-23
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1394
 • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 30 شهریور 1394